Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Sertifiseringsavtale

All tømmeromsetning i Norge skjer i henhold til Norsk PEFC Skogstandard. Nytt i år er at den enkelte skogeier må signere på en egen sertifiseringsavtale. Dette er likt for alle tømmerkjøpere i Norge.


I avtalen må det angis hvilke eiendommer som inngår, areal, antall teiger og hvilke forpliktelser som gjelder for skogeier og sertifikatholder (Viken Skog). Avtalen med Viken Skog er gyldig i 10 år, og signering av denne blir en forutsetning for omsetning av tømmer eller kjøp av andre tjenester som planting eller skogkultur.

Hvorfor innføres dette nå?

PEFC er en internasjonal sertifiseringsstandard hvor de grunnleggende prinsippene for bærekraftig skogbruk gjelder for alle. Sertifiseringsavtaler har vært innført for flere år siden i våre naboland, og ved revisjon av standarden kom det inn et krav om slik avtale også i Norge. Det viktigste med avtalen er at ansvarsforholdet mellom skogeier og sertifikatholder blir tydelig og at skogeier bekrefter at dette er forstått. Avtalen innebærer ingen nye krav til hvordan du som skogeier forvalter skogen din. Det ble distribuert en egen miljøsertifiseringsbrosjyre sammen med Viken Nytt Nr 2 2017.

Miljøsertifiseringsbrosjyren kan også lastes ned her

Viken Skog legger opp til en løsning hvor skogeier kan signere avtalen elektronisk. De som har registrert en e-postadresse eller et mobilnummer vil få en henvendelse om dette. Alle andre, samt de som ikke velger å signere elektronisk vil få avtalen tilsendt neste gang det er aktuelt å inngå virkeskontrakt eller andre avtaler om oppdrag gjennom Viken Skog. Dette gjelder også leverandører som ikke er andelseier med inngått kontrakt om levering av tømmer eller andre skogbruksltiltak. Det er derfor ikke nødvendig å ta kontakt med Viken Skog for å få tilsendt avtalen.

Ønsker du å lese avtaleteksten eller fylle ut og returnere avtalen på papir kan avtalen lastes ned her.

Informasjon om utfylling av sertifiseringsavtale mottatt på epost eller sms:

 1. Kontroller at de ferdigutfyllte kontaktopplysningene stemmer. Har du endret adresse, epost eller mobiltelefon fyll ut de nye opplysningene i felter for korrigerte opplysninger.
 2. Har du organisasjonsnummer og dette ikke er fyllt ut er det fint om dette oppgis.
 3. Opplysninger om eindommen og areal. Ferdigutfyllt informasjon er det vi har registrert om deg som andelseier.  Oppgavene gjelder kun produktivt skogareal. Hvis det er endringer i dette bes korrigert areal fylles inn i feltet for korrigert areal. Vi ber også at du fyller ut hvor stort totalt areal du har, og hvor mange teiger som ligger til eiendommen. Opplysninger om dette finner du i skogbruksplanen eller gjennom oppslag på G.nr/B.nr. på denne linken til gardskart.no
 4. Har du flere eiendommer enn de som er oppgitt ber  vi om at du skriver opp kommune, Gnr/Bnr i kommentarfeltet. For andelseiere vil vi da ta kontakt for å oppdatere andelseierregisteret.
 5. Spørsmål om miljøregistreringer og registrerte nøkkelbiotoper. Dette fremgår av skogbruksplanen, men er du i tvil så skriv "vet ikke". Viken Skog vil uansett kontrollere dette i forkant av hogst.
 6. Spørsmål om landskapsplan gjelder kun for teiger over 10 000 dekar. Alle andre svarer "nei"
 7. Spørsmål om avvik fra tidligere revisjoner. Dette er spesielt viktig om du har levert tømmer til andre tømmerkjøpere enn Viken Skog og mottatt beskjed om at det er registrert avvik fra eventuell miljørevisjon. Er du ikke kjent med dette skriv "nei" eller "vet ikke".
 8. Om utfyllingen.  Avtalen er enklest å fylle ut på pc eller nettbrett.  En egen mobilversjon av avtalen vil bli benyttet for utsendelse på sms.  Følg innstruksjonene. Noen felter er obligatoriske, andre er valgfrie. Når du trykker på "signering" til slutt, og bekrefter dette vil du motta et eksemplar avtalen på pdf format for nedlastning. Hvis du i ettkant oppdager at noe ble feil med utfyllingen så send oss en epost slik at vi kan sende deg avtalen på nytt.
 9. Avtalens punkter om skogeiers og sertifikatholders forpliktelser er i tråd med retningslinjer fra PEFC  Norsk Skogstandard.  Har du spørsmål om dette ta kontakt med Miljøsjef i Viken Skog Per Hallgren på epost ph@viken.skog.no eller PEFC Norge 

 Svar på andre spørsmål vi har fått:

 •  Pkt 3 i avtalen vedrørende det å gi "Viken Skog tilgang til bruk av informasjon i eksisterende og nye digitale skogbruksplaner for alle skogeiendommer der dette finnes".  Skogbruksplandata er den vikigiste kilden til informasjon for korrekt planlegging og gjennomføring av tiltak i skogen.  Dette er ikke begrenset til informasjon knyttet til en enkelt drift, siden hele eindommen inngår i gruppesertifikatet. Revisjoner av hogst kan også bli gjort selv flere år i etterkant, blant annet for å kontrollere at foryngelsesplikten er oppfyllt. Viken Skog er derfor helt avhengig av å ha tilgang til skogbruksplandata for å kunne omsette tømmer eller gjennomføring av andre tiltak på oppdrag fra skogeier.  I den første versjonen av sertifiseringsavtalen stod det at skogeier gav "tilgang og rettigheter".  Med dette mente vi kun rettigheter til bruk av informasjonen, noe som også er dekket gjennom begrepet "tilgang til".  Etter å ha fått noen reaksjoner på dette har vi derfor fjernet ordet "rettigheter" i alle nye avtaler som inngås.
 • Pkt 10 vedrørende offentlighet til informasjon som er av interesse for allmenheten. Vi har fått spørsmål om hva som omfattes av informasjonsplikten. Dette er definert nærmere i kravpunkt 9 i skogstandarden. Denne sier som følger: "Krav om miljøinformasjon etter Miljøinformasjonsloven om data fra miljøregistreringer eller annen type miljøinformasjon knyttet til forvaltningen av skogressursene på eiendommen skal gis når det blir krevd." Det refereres også til skogloven, som i §5 beskriver at oversikter over miljøverdier som fremkommer gjennom skogbruksplanlegging skal være offentlig. I praksis vil dette i de fleste tilfeller være begrenset til miljøregistreringene, som i de fleste tilfellene allerede ligger offentlig tilgjengelig på kilden.nibio.no.