Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Skogsertifisering

Skogbruket i Norge drives i henhold til egne skogstandarder, i første rekke Norsk PEFC Skogstandard

Skogbruket er underlagt flere lover og forskrifter, i første rekke lov om skogbruk eller i dagligtale Skogloven, og Naturmangfoldloven. I tillegg er næringen underlagt flere bransjestandarder. Viktigste bransjestandard er Norsk PEFC Skogstandard.

Den inneholder 30 kravpunkter. Kravpunktene er delt i tre seksjoner:

  • Forvalteransvar og planlegging
  • Hogst og skogbrukstiltak
  • Særskilte miljøverdier

Link til Skogstandarden

Standarden skal sikre at alle i praktisk skogbruk skal følge alle relevante nasjonale lover og forskrifter. På miljøsiden er det et krav at miljøkvalitetene i gammel naturskog og mangfoldet av økosystemer i skog skal bevares, og at grunnlaget for levedyktige populasjoner av arter som naturlig hører hjemme i Norge, skal sikres.

Skogbruket skal samtidig blant annet drives aktivt med tanke på lønnsom næringsvirksomhet og verdiskapning, sikre at de som jobber der har et arbeidsmiljø hvor helse og sikkerhet blir ivaretatt, sikre at skogen gir grunnlag for et variert friluftsliv med rike naturopplevelser og sikre at kulturminner og verdifulle kulturlandskap blir bevart.

Via en sertifisering og ordningen med en skogstandard, er Viken Skog og skogeierne til å følge de krav som er satt. Dette er nødvendig for å sikre markedsadgang for tømmeret.

Viken Skog tilbyr også gruppesertifisering etter FSC®FM-standarden. Dette er en mer krevende ordning med noen flere krav og mer omfattende rapportering. Industrien gir et mindre tillegg for FSC® sertifisert tømmer, som igjen gir et lite tillegg til skogeierne tilsluttet FSC gruppen.

PEFC og ISO 14001

Viken Skogs miljøarbeid retter seg etter ISO 14001 og Norsk PEFC Skogstandard. Les mer.

Forest Stewardship Council®

Viken Skog er også sertifisert etter FSC®s skogstandard. Les mer.

Grønn leverandør

Grønn leverandør er en frivillig sertifiserings-ordning innført av Viken Skog for de som ønsker å gjøre hele planleggingen av drifter selv. Les mer.

Sertifiseringsavtale

Innføring av sertifiseringsavtale kom som et krav i Norsk  PEFC Skogstandard fra 2017. Les mer.