Viken Skog-konsernet

Konsern - Investeringer i verdikjeden

Viken Skog konsern består av morselskapet Viken Skog SA og datterselskapene Viken Skog Holding AS, Treklyngen Holding AS, Follum Eiendom AS, Begna Bruk AS, SB Skog AS, Viken Logistikk AS, RingAlm AS og Struksnæs Skog AS. I tillegg er det de tilknyttede selskapene Viken AT Market AS, Norsk Skogrydding AS, Moelven Industrier ASA, Hallingdal Trepellets AS, Trebruk AS, Drammenregionens Virkesterminaler AS, Trebruk 014 AS og Norsk Skogkapital AS.

 

Viken Skog har gjennom lang tid investert betydelige beløp for å sikre langsiktig avsetning av tømmer og utvikling i verdikjeden.

Historisk var skogeierforeningene som Viken Skog er tuftet på blant initiativtakerne og en betydelig investor i store deler av dagens skogindustri. Viken Skog var en av de største enkeltaksjonærene i Norske Skogindustrier ASA frem til mars 2012. I dag har Viken Skog industriengasjementer i Moelven Industrier ASA, RingAlm AS, Begna Bruk AS og Hallingdal Trepellets AS. I tillegg satses betydelig ressurser på utvikling av ny og fremtidsrettet skogindustri gjennom det heleide datterselskapet Treklyngen Holding AS.

 

Eierorganisasjon

Viken Skog SA er et skogeiersamvirkeforetak for i underkant av 10 000 andelseiere i Viken, Vestfold-Telemark og Innlandet.

Samvirkets formål er gjennom bærekraftig ressursutnyttelse å sikre langsiktig råderett og avkasting på andelseiernes skogeiendommer.

Les mer om eierorganisasjonen her 

Ledergruppen i Viken Skog SA består av daglig leder og avdelingssjefer for avdelingene Økonomi, Kommunikasjon-, Organisasjon- og Marked, Personal, Skog, Produksjon og Salg.

Les mer om noen av selskapene Viken Skog har engasjementer i for utvikling av verdikjeden:

Treklyngen Holding AS

Treklyngen er et datterselskap i Viken Skog-konsernet med ansvar for utvikling av fremtidens skogindustri. Treklyngen har planer for produksjon av avanserte bioenergiprodukter, cellulosebasert prosessråstoff til industri og andre prosjekter. Denne storsatsingen ligger i hjertet av skog-Norge. Vi ønsker en verdiskaping på hele treet og sørge for en effektiv verdikjede på tomta der papirfabrikken på Follum (Hønefoss) lå tidligere.

Follumveien 100, 3515 Hønefoss

Les mer

Begna Bruk AS

Begna Bruk AS er et frittstående sagbruk med Viken Skog som største eier. Begna Bruk AS fremstår idag som et meget effektivt båndsagbruk med årskapasitet på over 200 000 kubikk tømmer. Selskapet arbeider kontinuerlig med modernisering og har de siste årene vært preget av store investeringer i nytt produksjonsutstyr. Begna Bruk er en hjørnestensbedrift i Sør-Aurdal og svært viktig for at skogeierne i Valdres får god pris for sagtømmeret.

Begnaveien 215, 2937 Begna

Les mer

Struksnæs Skog AS

Struksnæs Skog AS er en skogsentreprenørbedrift med Viken Skog som 100% eier. Viken Skog kjøpte seg inn i Struknæs Skog AS i 2013. Selskapet har tre hogstmaskinlag med 7 ansatte. Selskapet hogger ca. 90 000 kubikk tømmer i året. Hensikten med investeringen i Struksnæs AS var å skaffe seg et bedre grunnlag for å optimalisere tømmerdriftene. .

Storgata 49, 2870 Dokka

Les mer

Viken AT Market AS

Viken AT Market AS ble etablert i 2015 av Viken Skog SA og AT Skog SA som et eksportselskap av tømmer.

Hvervenmoveien 47, 3511 Hønefoss

Les mer

Viken Logistikk AS

Viken Skog SA og tømmertransportører på Østlandet inngikk i 2015 en aksjonæravtale og stiftet selskapet Viken Logistikk AS for å gjøre tømmertransporten mer fleksibel, effektiv og rasjonell for å øke konkurransekraften i næringen og i hele verdikjeden.

Hvervenmoveien 47, 3511 Hønefoss

Les mer

SB Skog AS

SB Skog AS hogger og omsetter årlig ca. 900 000 kbm. tømmer, med en markedsandel på ca. 8% på landsbasis. SB Skog har 32 ansatte, hovedkontor på Elverum og ni distriktskontorer. Viken Skog eier 66% av aksjene i SB Skog. AT Skog eier de 34% resterende prosentene.

Fredenvoldsvegen 2, 2408 Elverum

Les mer

Norsk Skogrydding AS

Norsk Skogrydding AS er et selskap i linje- og trasérydding med tilhørende tjenester som ble etablert i 2018. Selskapet har utgangspunkt i eksisterende virksomheter i AT Skog og SB Skog. Agder Linjerydding er et 100 % eid datterselskap av Norsk Skogrydding. Viken Skog og AT Skog eier Norsk Skogrydding med 50 % hver. Hovedkontoret er i Skien.

Ole Cudrios gate 25, 3715 Skien

Les mer

Hallingdal Trepellets AS

Viken Skog eier Hallingdal Trepellets sammen med Ustekveikja Energi AS og Hallingdal Kraftnett AS.

Keivi næringspark, 3571 Ål

Les mer

Ring Alm AS

RingAlm AS’ to sagbruk har en årskapasitet på til sammen over 200.000kbm tømmer (gran), og produserer de fleste typer trelast. Brukene ligger i Romerike og Ringsaker kommune, og selskapet har bl.a. et av landets mest moderne anlegg for overflatebehandling. RingAlm investerer i økt kapasitet og vil ha en betydelig posisjon innen byggevaremarkedet. Viken Skog er RingAlms største eier.

Åsmarksvegen 840, 2364 Næroset

Les mer