Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Miljø & bærekraft

Bærekraftig skogbruk

Skogbruket reguleres i første rekke av Lov om Skogbruk.

Bærekraftsrapport

Last ned våre miljørapporter her.

Kvalitets- og miljøpolicy

Viken Skogs formål er å sikre langsiktig råderett og avkastning på andelseiernes skogeiendommer.

Miljøhensyn i skogbruket

Norsk PEFC Skogstandard inneholder 30 kravpunkt.

Miljørapporter

Last ned våre miljørapporter her.

Skogsertifisering

Skogbruket i Norge drives i henhold til egne skogstandarder, i første rekke Norsk PEFC™ Skogstandard.

Skogen - en viktig del av klimaløsningen

Norge slipper ut 43 millioner tonn CO2 i året. Skogen i Norge binder 24 millioner tonn CO2 i året.

Næringspolitikk

Sammen med Norges Skogeierforbund jobber vi aktivt for å sikre rettighetene til deg som skogeier samt å bedre rammebetingelsene for å drive skogbruk.

FSC årsrapporter

Last ned FSCs årsrapporter her.

DDS public summary

Last ned Due Diligens System, public summary, her.

Bærekraftig skogbruk

Skogbruket reguleres i første rekke av lov om skogbruk. Naturmangfoldsloven gir regler om bærekraftig bruk og beskyttelse av naturmangfoldet. I tillegg har en rekke andre lover innvirkning på skogbruket.

Les mer om skogloven og naturmangfoldsloven 

Kvalitets- og miljøpolicy

Viken Skogs formål er å sikre langsiktig råderett og avkastning på andelseiernes skogeiendommer. Kvalitets- og miljøpolitikken skal være forankret i denne hovedoppgaven, og den gjelder for Viken Skogs andelseiere, ansatte og underleverandører.

Se vår kvalitets- og miljøpolicy 

Skogsertifisering

Skogbruket i Norge drives i henhold til egne skogstandarder, i første rekke Norsk PEFC Skogstandard.

Skogbruket er underlagt flere lover og forskrifter, og i størst grad skogloven og naturmangfoldloven. I tillegg er næringen underlagt flere bransjestandarder. Den viktigste bransjestandarden er Norsk PEFC Skogstandard, som gjelder for de fleste skogeiendommene i Norge.

Les mer om skogsertifisering

Miljøhensyn i skog

Norsk PEFC Skogstandard inneholder 30 kravpunkter. Alle er like viktige, men her er noen gode råd knyttet til biologisk viktige områder, forvaltning av kantsoner og hensyn til livsløpstrær og kulturminner.

  • Biologisk viktige områder
  • Nøkkelbiotoper
  • Hensyn til rovfugl og ugler
  • Tiurleik
  • Kantsoner
  • Gamle grove trær og død ved
  • Kulturminner og kulturmiljøer

Les mer om miljøhensyn i skogbruket her 

Skogen – en viktig del av klimaløsningen

Norge slipper ut 43 millioner tonn CO2 i året. Skogen i Norge binder 24 millioner tonn CO2 i året. Aktivt skogbruk og økt bruk av tre og bioenergi kan bidra med en utslippsreduksjon på inntil 9,5 mill tonn CO2 pr. år om hundre år.

Skog er genialt!

  • Skog i vekst tar opp CO2 gjennom fotosyntesen
  • Skog og treprodukter binder CO2 i lang tid
  • Bruk av trevirke reduserer utslippene av COved å gjøre behovet for fossilt brensel og energikrevende materialer mindre.

Det er ikke mulig å nå de globale og nasjonale klimamålene uten å plante mer skog, hogge mer skog og bruke skogens råstoff til å erstatte energi og materialer basert på fossilt råstoff. Les mer om dette her.

Hvor mye CO2 binder skogen din? Det kan du enkelt beregne på skogbrukets klimakalkulator.

Miljørapporter

Bærekraftsrapporter

FSC årsrapporter

Due Diligens System, public summary