Planlegg

Vi hjelper deg med kompetansen og verktøy for et lønnsomt skogbruk.

Kontakt din lokale skogbruksleder

DinSkog

DinSkog er Viken Skogs løsning for skogbruksplan på internett, og den en gratis for andelseiere.

Skogbruksplan

En skogbruksplan setter skogeieren i bedre stand til å forvalte sin eiendom på en økonomisk- og økologisk forsvarlig måte.

Planlegg foryngelsen

Valg av foryngelsesmetode må gjøres samtidig med planlegging av hogsten.

Skogfond

Avsetning til Skogfond gir gunstig finansiering ved bruk til investeringer i skogbrukstiltak.

Økonomi og verdsetting

Viken Skog kan bistå med takst og verdsettingskompetanse i forbindelse med eiendomsoverdragelser, frivillig vern eller øvrige grunnavståelser.

Veiplanlegging

Veiplanlegging omfatter nyanlegg, opprusting og vedlikehold av skogsbilveier, og er viktige momenter for at tømmertransporten skal fungere optimalt.

Utmark og rettighetssikring

Jakt, fiske, tomtefeste og ulike former for utmarksturisme er en viktig del av ressursutnyttelsen for mange skogeiere.

DinSkog – din digitale skogbruksplan

Med DinSkog har du oversikt over kart, flyfoto, bestands- og miljøinformasjon på din eiendom, uansett om du sitter ved PCen eller er ute i marka. I tillegg til å være et verktøy for planlegging av skogbruk, kan det også benyttes til jakt og eiendomsforvaltning. 

DinSkog

Skogbruksplan

En skogbruksplan setter skogeieren i bedre stand til å forvalte sin eiendom på en økonomisk- og økologisk forsvarlig måte.

  • Viken Skog lager moderne Skogbruksplaner som leveres kunden på valgfri måte
  • All vår produksjon gjennomføres i henhold til myndighetenes og næringens krav til nøyaktighet, leveranseform og miljøstandarder
  • Nøyaktigheten på Skogbruksplanene økes betydelig ved laserteknologi som kombineres med flyfototolkning (fototakst) og feltarbeid.

Les mer om skogbruksplan 

Planlegg foryngelsen

Valg av foryngelsesmetode må gjøres samtidig med planlegging av hogsten.

Ved å planlegge foryngelsen samtidig med hogsten er du sikret den mest kostnadseffektive måten å få opp ny skog og viktig for å utnytte markas produksjonsevne optimalt. PEFC skogstandard krever også at dette er dokumentert i forbindelse med hogsten. Viken Skog tilbyr 15% rabatt på kjøp av planter når dette bestilles samtidig med avtale om hogst.

Les mer om å planlegge foryngelsen

Avsetning til Skogfond

Avsetning til Skogfond gir gunstig finansiering ved bruk til investeringer i skogbrukstiltak.

Skogfond er et lovpålagt virkemiddel som skal sikre at du som skogeier har midler til å finansiere investeringer på din skogeiendom. Ved tømmerhogst skal en del av verdien på tømmeret settes av på skogfond. Beløpet som blir satt av til skogfond er ikke skattepliktig. Beløpet kan kun benyttes til aktiviteter knyttet til skogeiendommen.

Les mer om skogfond 

Veiplanlegging

Veiplanlegging omfatter nyanlegg, opprusting og vedlikehold av skogsbilveier, og er viktige momenter for at tømmertransporten skal fungere optimalt.

Utforming av byggeplaner og prosjektering av opprusting og nyanlegg av skogsbilveier, samt rådføring og veiledning for vedlikehold av skogsbilveier, er de viktigste temaene innenfor veiplanlegging.

Les mer om veiplanlegging 

Økonomi og verdsetting

Viken Skog kan bistå med takst og verdsettingskompetanse i forbindelse med eiendomsoverdragelser, frivillig vern eller øvrige grunnavståelser.

Eiendomsoverdragelse

Salg eller overdragelse av landbrukseiendom må planlegges grundig.  For skog er det viktig å benytte seg av reglene for avbruddsligning og oppstart av gjennomsnittsligning. Les mer 

Frivillig vern av skog

Vern av skog skjer i hovedsak etter ordningen med frivillig vern som et samarbeid mellom skogeierorganisasjonene og naturvern-myndighetene. De første forsøkene med frivillig vern av skog startet i 2003, og Viken Skog har vært med i prosessen i alle år etter dette. Les mer 

Taksering og verdsetting av skog

Det er mange aktører i samfunnet som ønsker å utnytte hele eller deler av en skogeiendom til andre formål – fredning eller annen arealutnyttelse. Les mer 

Taksering av landbrukseiendommer

Verditaksering av landbrukseiendommer innebærer å fastsette markedsverdien innenfor konsesjonslovens begrensninger. Les mer 

Utmark og rettighetssikring

Jakt, fiske, tomtefeste og ulike former for utmarksturisme er en viktig del av ressursutnyttelsen for mange skogeiere.  Viken Skog har samarbeidsavtaler med eksperter som kan bidra med råd og veiledning.

Næringspolitisk grunnlag

Viken Skog arbeider for å sikre andelseiernes bruks- og eiendomsrett til egne skog- og utmarksressurser. Dette innebærer forutsigbarhet med hensyn til morgendagens forvaltningsmulighet på egen eiendom og at denne forvaltningen skal utøves på en bærekraftig måte, både miljømessig, sosialt og økonomisk.

Les mer om utmark og rettighetssikring her