Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Tall og årsmeldinger

Nedenfor finner du noen av tallene fra det siste årsregnskapet til Viken Skog SA. Se våre årsmeldinger for flere nøkkeltall og det fullstendige årsregnskapet for hvert år.

Våre årsmeldinger

Hovedtall

Hovedtall 2023

Virkesomsetning

 

 

Virkesomsetning 2 461 000 m³
   
Oppdragsvirksomhet  
Sluttavvirkning 1 788 000 m³
Tynning 76 000 m³
Planting

9 417 000 planter

Ungskogpleie 25 200 dekar
Lukket hogst 52 500 m3
   
Andelseiere  
Andelseiere 8 866
Leverandører pr. år 2 834
   
Ansatte  
Årsverk totalt 99
   
Økonomi  
Driftsinntekter 2 256 millioner kroner
Andelskapital 214 millioner kroner
Egenkapital totalt 1 366 millioner kroner

 

Årsmeldinger

Årsmelding 2023

2023 – VIKEN SKOG HAR MANØVRERT GODT TIL TROSS FOR UTFORDRINGER I SKOGEN PÅ GRUNN AV BRANN PÅ SOKNABRUKET, EKSTREMVÆRET HANS OG TILBAKEGANG I MARKEDENE FOR SKOGPRODUKTER. Verdenssamfunnet er inne i en usikker tid med kriger, globale konflikter mellom handelspartnere, klimakrise, inflasjon og urolige finansmarkeder. Dette påvirker også skognæringen, selv om tømmermarkedet akkurat nå opplever en perfekt storm med høy etterspørsel etter tømmerstokken og dertil økte priser for alle typer trevirke.

Årsmelding 2022

2022 – AKTIVITETEN I SKOGEN PÅVIRKES AV KRIG I UKRAINA, INFLASJON OG PRESS PÅ VERDENSØKONOMIEN. Til tross for de urolige tidene i hele verdensøkonomien har Viken Skog og våre nærmeste samarbeidspartnere vist handlekraft og pågangsmot. Det har gitt historiske resultater.

Årsmelding 2021

2021 – TRELASTPRISER TIL HIMMELS OG VERSTE VINDFALL PÅ LANG TID. Nok et «koronaår» satte sitt preg på verdikjeden. Det var likevel mye positivt som skjedde i 2021, blant annet med tanke på økte tømmerpriser og økt avvirkning.

Årsmelding 2020

2020 – ANNERLEDESÅRET; KORONA, TILTAKSPAKKER OG TEAMS. Til tross for koronapandemien, som har preget menneskers hverdag lokalt, nasjonalt og globalt, har skognæringen kommet bra fra det med god etterspørsel etter tømmer og rekordpriser på trelast. Vi i Viken Skog har arbeidet for å opprettholde tilnærmet normal drift. Vi har lykkes takket være disiplin og lojalitet hos andelseiere, ansatte og samarbeidspartnere. Dette er muliggjort gjennom tett kommunikasjon og et godt samarbeid i hverdagen.

Årsmelding 2019

2019 – VIKEN SKOG MED NYE REKORDER. Vi i Viken Skog bidrar til et aktivt skogbruk der stor innsats i hverdagen over flere år gir resultater. Til tross for flere fusjoner i skogsamvirket, større konkurranse om tømmerstokken og barkebilleangrep i Europa setter Viken Skog rekorder på avvirkning og planting i 2019.

Årsmelding 2018

2018 – VI I VIKEN. Viken Skogs oppdrag er å utvikle et langsiktig, lønnsomt og aktivt skogbruk- hver dag, hele året og hvert år. 2018 ble et godt eksempel på det. Vi i Viken kjøpte nesten 2,7 millioner kubikk tømmer og plantet hele 7,8 millioner planter.

Årsmelding 2017

2017 – KOMPETANSE SOM LØNNER SEG. Viken Skog gjør det enklere å eie og forvalte skog. For oss handler det ikke bare om å omsette tømmer, men om å tenke helhet- fra planting til foredling av råvarer. Vi gir våre eiere konkurransekraft og kunnskap, slik at vi sammen skaper en langsiktig, bærekraftig og lønnsom næring.

Årsmelding 2016

2016 – VIKEN SKOG STABILISERTE SEG SOM NORGES STØRSTE TØMMERKJØPER. For Viken Skog var 2016 et år preget av vekst og et rekordhøyt aktivitetsnivå samtidig som selskapet forbedret marginer og inntjening. Dette medførte en bedring av driftsresultatet i Viken Skog-konsernet på 40 MNOK sammenlignet med 2015.

Årsmelding 2015

2015 – VIKEN SKOG ØKTE KONKURRANSEKRAFTEN. Viken Skog har gjennom 2015 hatt høy aktivitet og tatt nye skritt for å øke omsetningen og styrke konkurransekraften. Omsetningen av tømmer økte til 2,2 millioner kubikk tømmer, som er 23% høyere enn i 2014. Viken Skog SA økte omsetningen med 20% fra 2014 til 1,24 milliarder kroner, og oppnådde en rekordomsetning av planter på 5,8 millioner planter, opp 31% fra 2014.

Årsmelding 2014

2014 – SKOGEIEREN I FOKUS. Viken Skog var inne i en svært krevende fase første alvår 2014. En vellykket snuoperasjon gjorde at Viken Skog fremdeles er Norges største tømmeraktør, og volumet økte betraktelig i andre halvår.

Årsmelding 2013

2013 – PÅ LAG MED FREMTIDEN. Hele skognæringen og Viken Skog spesielt opplevde store omveltninger i 2013. Viken Skog har valgt å ta initiativ til endringer og utvikling i skogbruket og i skogindustrien. Dette vil komme hele næringen til gode.

Årsmelding 2012

2012 – KURSEN ER SATT. Utover i 2012 ble det tydeligere og tydeligere at skogindustrien og dermed skogbruket i Norge står foran betydelige utfordringer med hensyn til effektivitet, lønnsomhet og markedstilpasning. Dette nødvendiggjorde flere tiltak i Viken Skog for å bedre lønnsomheten i verdikjeden og sikre eksisterende industri, samt legge grunnlag for nyetableringer i Treklyngen på Follum.

Årsmelding 2011

2011 – VIKEN SKOG MOT NYE HORISONTER. 2011 ble et utfordrende, men også spennende år for Viken Skog! Operativt har organisasjonen måttet takle omskiftelige og usikre tømmermarkeder. 2011 ble et nytt godt år etter rekordåret 2010. Det ble nedlagt betydelig arbeid i å sikre så høy og bred avsetning som mulig gjennom året. Omsatt tømmervolum ble 2 296 609 kubikk tømmer, så vidt over årsvolumet på 2 287 232 kubikk fra 2010.

Årsmelding 2010

2010 – PÅ PLASS IGJEN. 2010 ble et godt år for skogbruket, og både omsetning og aktivitet steg opp mot rekordårene 2007 og 2008. Viken Skog fikk 33% vekst i tømmeromsetning, fra 1,7 millioner kubikk tømmer i 2009 til 2,3 millioner kubikk i 2010. I tillegg kom over 130 000 lm3 med grot og heltre til bioenergi. I sum er dette ny rekord for Viken Skog.

Årsmelding 2009

2009 – INTERNASJONALE NEDGANGSKONJUNKTURER. Etter flere år med høy aktivitet i skogbruket ble det et betydelig fall i den norske avvirkningen i 2009. Viken Skogs tømmeromsetning falt fra 2,2 millioner kubikk tømmer i 2008 til 1,7 millioner kubikk i 2009, eller ca. 22%. Aktivitetsnedgangen skyldtes både markedsforhold og skogeiernes forventninger om bedre betingelser på sikt.

Årsmelding 2008

2008 – FORTSATT HØY AKTIVITET. Tømmeromsetningen i 2008 nådde 2 207 000 kubikk tømmer, en reduksjon på ca. 3,5% i forhold til 2007, som volummessig er Viken Skogs beste år så langt. I betraktning av de rådende markedsforholdene er dette et meget bra resultat. Året har vært preget av den negative utviklingen i verdensøkonomien og verdifallet på Oslo Børs.

Årsmelding 2007

2007 – FORTSETTER Å SETTE REKORDER. For fjerde året på rad settes det rekord for omsatt tømmervolum gjennom Viken Skog. Volumet ble ca. 2,3 millioner kubikk tømmer , en oppgang på vel 20 .000 kubikk, eller nesten 10%. Samtidig økte gjennomsnittsprisen nesten kr 50,- pr. kubikk, eller ca. 14%.