Markberedning

Markberedning gir raskere etablering, bedre overlevelse av planter og bedre vekstforhold. Planlegg markberedning i forbindelse med hogst!

Markberedning gjennomføres for å skape bedre etablerings- og vekstvilkår for planter og bedre spire- og etableringsvilkår for frø. Markberedning vil også redusere faren for angrep av gransnutebiller og redusere eventuelle plantekostnader. 

Hvorfor markberede?

 • Bedre livsbetingelser for planter og frø
 • Høyere temperatur, bedre nærings- og vanntilgang
 • Bedre spireforhold
 • Mindre konkurranse fra annen vegetasjon
 • Minsker faren for frostskader
 • Lettere, raskere og rimeligere planting
 • Vesentlig reduksjon av snutebilleangrep
 • Benyttes både ved foryngelse av gran og furu

Hvor skal det markberedes?

 • På bærlyng, blåbær og småbregneskog
 • I høyereliggende områder
 • Humus tykkere enn 3 cm

Når skal det markberedes?

 • Hogstavfallet må tørke - feltet bør ligge over en sommer etter hogst før markberedning
 • En fordel at markberedt felt ligger over en vinter før planting
 • Utnytt muligheten før frøår

Hva koster det?

Prisen fastsettes pr. daa eller etter timesats (Kostnad 300 - 500 kr pr. daa). Pris vil variere etter metode, terreng og oppdragsstørrelse. Skogfond kan benyttes med skattefordel , og i mange kommuner ytes tilskudd. For nærmere opplysninger om prisnivå, kontakt din lokale skogbruksleder for mer informasjon.

Ved å utføre markberedning vil skogeier stå igjen med flere trær pr. dekar, noe som igjen gir et større utvalg. I tillegg vil man få bedre kvalitet og kortere omløpstid. Skogeier vil da sitte igjen med en høyere tømmerpris.

Miljøkrav

Norsk PEFC skogstandard skal etterleves.