Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Virkeskontrakt og betingelser

Virkeskontrakten inngås mellom skogeier og Viken Skog, og regulerer pris, leveringsbetingelser og ulike miljøkrav.

Virkeskontrakten

Ved avtale om salg av tømmer må det angis en leveringsplan med de aktuelle sortimenter og innenfor de enkelte terminer. Året er delt inn i 12 terminer, og samsvarer med kalendermånedene. Med leveringstermin forstås at skogeier har virke klart for henting ved bilvei. Hvis du samtidig inngår avtale med Viken Skog om gjennomføring av hogsten er det Viken Skogs ansvar å overholde dette.

Viken Skog har løpende kontrahering. Kontrakten kan signeres på nettet eller sendes til skogeier for underskrift. Kontrakten er gyldig når den er undertegnet av begge parter, og gjelder for de avtalte leveringsterminer.

Skogforvaltning i samsvar med Norsk PEFC skogstandard er basis for Viken Skogs miljøsertifikat. Det er derfor en forutsetning for enhver tømmerleveranse at denne standarden etterleves. Ett av kravene er at det er inngått en egen sertifiseringsavtale mellom Viken Skog som sertifikatholder og skogeier. Ved inngåelse av virkskontrakt vil skogbruksleder kontrollere om det finnes en slik avtale. Hvis ikke blir denne sendt ut til signering sammen med virkskontrakten.

Følgende er vedlegg til virkeskontrakten:

Hvis virkeskontrakten også inkluderer driftsansvar eller forhåndsrydding gjelder også følgende:

Elektronisk signering

Alle avtaledokumenter fra Viken Skog sendes ut til elektronisk signering. Unntaket er hvis skogeier har bedt om å få dokumentene på papir, eller når vi ikke har registrert epost adresse eller mobiltelefonummer. Med elektronisk signering mottar skogeier en epost og/eller en sms med en unik link til avtaledokumentet hos en uavhengig leverandør av denne tjenesten (Scrive). Hvis skogeier ikke signerer avtalen elektronisk blir den automatisk sendt ut på papir i posten etter noen dager. Har du spørsmål til dette ta kontakt med Servicesenteret i Viken Skog.

Korrekt volum defineres på sortimentsnivå.

Korrekt volum på kontraheringsortimentene er +/-10 % for kontrakter over 100 m³, og +/-10 m³ for kontrakter under 100 m³.

Miljørapport før og etter hogst

Et viktig krav til oppfyllelse av Norsk PEFC Skogstandard er at en miljørapport må være fylt ut i før hogst, og skal oppbevares og følges av de som utfører drifta. Utfylt miljørapport etter hogst skal returneres til Viken Skog seinest 7 dager etter avsluttet drift. Dette er skogeiers ansvar såfremt ikke driften er satt bort til Viken Skog. 

Rutiner for henteklarmeldinger

Virke kan ikke meldes henteklart før det er avvirket og fysisk henteklart, men senest 1 uke etter hogst skal henteklarmelding sendes. Skogeier er ansvarlig for å sende henteklarmelding i avtalt produksjonsperiode og så snart innkjøring kan starte, og ferdigmelding umiddelbart etter at alt virket er ferdig hogd og fremkjørt til bilvei. For drifter under 300 fkbm sendes kun ferdigmelding på hele kvantumet. For drifter over 300 fkbm oppdateres henteklarmelding løpende. Første henteklarmelding sendes når et dobbeltlass av et enkelt sortiment (40 fkbm) er klar for henting.

Merking av tømmer

Virke skal være tilstrekkelig merket med leverandørnummer (et merke pr. m³). Virket som ikke kan identifiseres av transportør, er å betrakte som ikke henteklart. Videre skal de ulike tømmersortimenter merkes med sortimentslapper (en pr. 100 m³ og pr. sortiment). Privat virke merkes med egne sortimentslapper. Ved bruk av stiftemaskin skal det kun brukes aluminiumsstifter.

Tømmermåling

Viken Skog benytter målereglement fra Norsk Virkesmåling.

Norsk Virkesmåling er en forening med selgere og kjøpere av skogsvirke som medlemmer.

Formålet er å bidra til korrekt, partsnøytral og enhetlig oppgjørsgrunnlag mellom kjøpere og selgere av rundvirke, biobrensel og industriflis på en slik måte at skognæringens konkurransekraft og lønnsomhet styrkes.

I Norge er det måleplikt, og på linje med alle andre kjøpere av tømmer i Norge, benytter Viken Skog målereglement fra Norsk Virkesmåling.

Les mer på Norsk virkesmålings nettsted 

Usikker på hvilken skogpakke som passer for deg?

Ta kontakt for en hyggelig og uforpliktende skogprat.

Kontakt oss

Vi tilbyr fortsatt våre vanlige tjenester innen salg av tømmer, hogst og planting med mer utenom skogpakkene. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å skreddersy den løsningen som passer for deg.