Tømmermarkedet

De viktigste salgsproduktene til norske skogeiere er sagtømmer som videreforedles til byggematerialer, og massevirke som brukes til papir og masseproduksjon.

Skognæringen i Norge leverer årlig 8-10 millioner kubikkmeter tømmer til ulike industrikunder.  Disse kan grovt sett deles i tre grupper; tremekanisk, treforedling og bioenergi

Den tremekaniske industrien består av trelastindustri, limtrefabrikker, impregneringsverk og produsenter av andre trebaserte bygge- og emballasjeartikler. Treindustrien er også en viktig leverandør av halvfabrikata til annen treforbrukende industri og av råvarer til treforedlings-, sponplate- og fiberplateindustrien og produsenter av bioenergi. Omlag 70% av skogbrukets tømmerinntekter kommer fra treindustrien. Viken Skog er leverandør til de fleste tremekaniske bedrifter i sør-Norge. Blant de største kundene til Viken Skog er normalt Moelven, Begna Bruk og Bergene Holm.

Treforedlingsindustrien i Norge er produsenter av papir, cellulose, trekjemiprodukter, tremasse og trefiberplater.  Eksempler på viktige kunder av Viken Skog er Norske Skog, Borregaard og Hellefoss i Norge samt Stora Enso og Södra i Sverige. 

Bioenergimarkedet i Norge er hovedsaklig knyttet til varmesentraler som benytter enten flis eller trepellets i tillegg til det tradisjonelle vedmarkedet. Viken Skog er leverandør til mange av de største produsentene i Norge, herunder Hallingdal Trepellets, Statkraft og Skagerak Energi.