Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Båndlegging av areal og sikring av rettigheter for grunneier

Presset og restriksjonene mot å forvalte eiendommen aktivt øker. Myndighetene, miljøorganisasjoner og enkeltpersoner registrerer stadig flere naturtype- og arter. Andre eksempler er friluftskartlegging og kartlegging i forbindelse med omdisponeringer etter Plan- og bygningsloven.

Viken Skog arbeider for å sikre andelseiernes bruks- og eiendomsrett til egne skog- og utmarksressurser. Grunneierretten er under press fra mange områder, og arbeid med å sikre forutsigbarhet for framtidig råderett over egen eiendom er en sentral oppgave for skogeiersamvirket.

 

Arealforvaltning

Arealforvaltning styres av Plan- og bygningslovens bestemmelser. Det aller meste av landbrukets arealer er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNFR-område (LNFR = Landbruk, Natur, Friluftsliv, Reindrift) for nødvendige tiltak basert på gårdens ressursgrunnlag. 

Ved revisjon av kommuneplanens arealdel kan det komme inn bestemmelser som setter restriksjoner på bruk av arealene, f.eks. begrensning på hyttebygging eller spredt boligbygging innenfor LNFR-områder.

Ved utbygging av infrastruktur, vannforsyning eller avløpshåndtering vil det normalt bli utarbeidet reguleringsplan før oppstart av arbeider. Her kan kommunen vedta reguleringsformål som setter begrensning på utnyttelse av arealer på en eiendom for å sikre gjennomføring av hovedformålet ved tiltaket – f.eks. restriksjoner på mulig framtidig uttak av grus for å sikre vannforsyning fra en grunnvannskilde.

Grunneiere kan enten alene eller i samarbeid med naboer ønske å utvikle et område for annen bruk – f.eks. utbygging til bolig, næring eller hytter.

Uansett om man som eier er berørt av inngrep fra annen virksomhet eller ønsker endret arealbruk på eiendommen, kan det være nyttig med bistand som støtte i slike prosesser. Viken Skog kan bistå med rådgiving og evt. sette eier i kontakt med andre fagmiljøer dersom det kreves kompetanse ut over den vi finner hos oss selv.

MiS-/nøkkelbiotopregistreringer

MiS-registrering og utvelgelse av nøkkelbiotoper gjennomføres normalt som ledd i områdetaksering og utarbeidelse av skogbruksplaner. Det er krav i Norsk PEFCTM Skogsertifisering at det er foretatt slike registreringer for at skogeier kan få omsatt sitt tømmer.

Viken Skog er normalt delaktig i registreringene. I mange takst-/registreringsprosjekter er Viken Skog utførende aktør. Uansett er Viken Skog delaktig som sertifikatholder, både som premissleverandør og i etterfølgende utvalgsprosesser etter gjennomførte registreringer i felt.

Naturfaglige registreringer i offentlig regi

Miljødirektoratet og Fylkesmennene gjennomfører naturfaglige registreringer etter tematiske planer – f.eks. kalkskogregistrering og registreringer av fuktskoger. Det foretas også andre typer miljøregistreringer i regi av offentlige miljømyndigheter. Disse registreringene havner enten i Naturbasen eller i et arkiv som kalles Narin-basen. Begge disse stedene er kartbaser som skal sjekkes av tømmerkjøpere ved kjøp av tømmer.

Offentlige og private registreringer av sjeldne og sårbare arter vil havne i Artskart. Dette er også en kartdatabase som skal sjekkes av tømmerkjøpere ved kjøp av tømmer.

Skogeier kan få ulike miljøregistreringer/naturfaglige registreringer på sin eiendom som alle vil kunne påvirke muligheten for hogst og salg av tømmer. Enkelte av registreringene kan i verste fall gi svært store negative konsekvenser for skogsdrift på eiendommen. En del av de offentlige registreringene kan også bli utført uten at skogeier er tilfredsstillende informert.

Skogbruksledere i Viken Skog  og andre tømmerkjøpere må forholde seg til eksisterende naturfaglige registreringer, og vil legge opp skogsdriften innenfor de restriksjonene som registreringene gir i den aktuelle sertifseringsordningen. Skogbruksleder vil ved behov sjekke med miljø- og kvalitetssjef og evt. også med ekstern biolog for å sikre at nødvendige hensyn ivaretas og for evt. å kunne få frigitt noen av områdene med restriksjoner.

Vi kan bistå skogeier med rådgiving i tilfeller der det foreligger svært store og kompliserte registreringer for å kunne vurdere hvordan en skogeier kan "angripe" slike områder – det kan være kvalitetssikring og revisjon av foretatte registreringer, samkjøring av eksisterende registreringer for å se om det foreligger "dobbeltregistreringer", søknad om frigivelse av noen av registreringene, eller til slutt evt. gi råd inn i en prosess med mulig frivillig vern av slike områder.

Verneprosesser

Vern av privat eid skog skjer normalt i dag som frivillig vern der skogeier er involvert fra dag 1 – dette er nærmere omtalt her.

Av og til blir det også gjennomført tematiske verneplaner som ikke direkte gjelder skog, f.eks. verneplan for myr, våtmarker, vassdrag, fuglefredningsområder. Slike verneplaner vil kunne berøre mindre skogarealer. Uansett omfang er det både naturlig og viktig at skogeier både er involvert, informert og interessert i slike prosesser som omfatter arealbruk på egen eiendom.

Skogeiere som berøres av verneprosesser kan ha behov for drøfting og rådgiving, Viken Skog kan bistå her.

Utmarksforvaltning

Viken Skog er medeier i Utmarksforvaltningen AS, et selskap som jobber for grunneiernes interesser innenfor fagområder som utmark-, areal- og ressursforvaltning.

Utfmarksforvaltningen AS ble etablert i 2019, og er en videreføring av virksomheten til Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold som ble etablert i 1989. Selskapet arbeider innenfor fagområder som vilforvaltning, fiske- og krepseforvaltning, næringsutvikling samt at de ivaretar sekretariatsfunksjoner for utmarksforeninger. Dette er et tilbud som kan benyttes av alle andelseiere i Viken Skog. Utmarksforvaltningen kan kontaktes av andelseiere i Viken Skog for en gratis første konsultasjon/rådgivning. 

Les mer om Utmarksforvaltningen AS på deres hjemmeside

Elin Kollerud er utmarkssjef og kan kontaktes på e-post elin@ufas.no eller mobiltelefon: 920 47 234

Juridisk bistand

Viken Skog har avtale med Advokatfirmaet Bentzen AS som består av 6 advokater og har gjennom sin bistand til privatpersoner, næringsdrivende og gårdbrukere bred og spesialisert kompetanse på aktuelle fagområder for skogbruket. 

Fordelsavtalen innebærer en gratis første konsultasjonstime samt 20% rabatt på eventuelle påfølgende advokattjenester. Tilbudet er personlig for andelseieren, og gratis førstekonsultasjon vil kunne begrenses til to møter pr. kalenderår. 
 
Advokatfirmaet Bentzen har en sterk gårdstilknytning der flere av advokatene enten eier, har odel eller nær familietilknytning til gårdsbruk. Tilbudet alle juridiske spørsmål en andelseier møter som privatperson, uten at det er begrenset til gårdsbruk eller skogeiendom. Dette gjelder alt fra tomtefeste, eiendomssalg og grensetvister til testament, skatt og klage til offentlige myndigheter.
 
Advokatfirmaet Bentzen kan treffes på telefon 32 12 32 12 for en uforpliktende samtale. Direkte kontaktinformasjon til advokatene kan finnes på www.advb.no.