Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Utbygging og infrastruktur

Viken Skog tilbyr tjenester til offentlige og private utbyggere i forbindelse med vei- og baneprosjekter, til nettselskaper og ved utvikling av bolig- og næringseiendommer.

Taksering og verdiberegning av skog

 

Omdisponering av skog til andre formål skjer i stort omfang, eksempelvis til vei, jernbane, høyspentlinjer, boligbygging eller utvikling av næringstomter m.m. Vanligvis gjennomføres det først en reguleringsprosess etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven, og deretter begynner arbeidet med selve inngrepet.

Et utbyggingsprosjekt som berører arealer som i dag er i bruk til andre formål innebærer at det må foretas et grunnerverv og avtales kjøpesum/erstatning med berørte grunneiere.

Viken Skog kan bistå grunnerverver med taksering og verdiberegning av areal som kreves for å gjennomføre utbyggingsprosjektet. Det forholdet at vi er eid av skogeiere, gjør normalt at berørte skogeiere vil ha større tillit til oss enn til "vilt fremmede" som skal gjøre de samme vurderingene.

Verdsetting bygger på mange og ulike forutsetninger både om drift og økonomi. Viken Skog kjenner skognæringen, behersker takstfaget inngående og kjenner arbeidsmetodene godt. Det er store verdier knyttet til skog og skogforvaltning, og det er viktig å utnytte vår store erfaring for å sikre at verdiene vurderes og tallfestes riktig.

Utbyggingsprosesser vil svært ofte være både ubehagelige og frustrerende for berørte skogeiere. Mest frustrerende er selvsagt de prosessene der skogeier må se at arealer fra eiendommen blir tatt til ny og annen bruk.

Skogeier skal få sitt tap erstattet som en engangserstatning, og det som erstattes, er en evigvarende produksjon. Takstgrunnlaget er viktig for å sikre at verdiene på eiendommen vurderes riktig. Det er også viktig at prosessen omfatter evt. ulemper som oppstår for fortsatt drift av eiendommen etter at tiltaket er ferdig.

Arbeidet vil normalt være erstatning ved stripeerverv eller delerverv av skog og annet areal fra en eiendom, men det kan også være aktuelt å se på evt. mulighet for erverv av hele eiendommen. Ved et slikt erverv vil det være mulig for Viken Skog i samråd med utbygger og øvrige berørte skogeiere til å vurdere muligheten for makeskifte og/eller involvere jordskifteretten for å redusere negative drifts- og arronderingsulemper på berørte eiendommer.

Ved taksering og verdsetting av skog for utbygging vil vi ta utgangspunkt i tilgjengelige kart- og skogdata. Arealene vil bli befart – evt. både sammen med utbygger og grunneier – og skogdata vil bli endelig fastsatt etter befaring og bruk av kart, laserdata og flybilder. Eiendomsvise bestandskart og skogressursoversikter vil danne grunnlag for arbeid med verdiberegning. Verdiberegningene vil inneholde:

  • Skogverdi – realisasjonsverdi, venteverditap og grunnverdi
  • Jaktverdi
  • Kostnader til tilbakeføring av midlertidig beslaglagt areal til skogareal etter ferdigstillelse av tiltaket
  • Verdi av driftsulemper for eiendommen
  • Forslag til avbøtende tiltak – f.eks. behov for avklaring av nye driftsveier, velteplasser m.m.

Grunneierkontakt

Et utbyggingsprosjekt vil ofte berøre både jord- og skogeiendommer. En viktig faktor for å sikre en god oppstart av slike prosesser er å klargjøre hvilke grunneiere som berøres, og så fort som mulig også avklare hvordan de ulike eiendommene vil bli berørt.

Viken Skog er eid av skogeiere, det gjør normalt at berørte skogeiere vil ha større tillit til oss enn til  andre som skal inn og gjøre vurderinger på eiendommene.

Vi benytter digitale grunnlagsdata og både egne og offentlige datakilder for å skaffe et så komplett eiendoms- og eiergrunnlag som mulig. Vi vil også kunne benytte vårt nettverk av skogbruksledere for å sikre god kommunikasjon og informasjonsflyt i prosessen.

Eiendoms- og grunneierlister etableres med nødvendig kontaktinformasjon, og ved behov produseres en digital kartdatabase med kopling til eiendoms- og eierlista. Deretter vil vi kontakte eierne gjennom telefon/e-post/post/møter/individuelle samtaler for å sikre nødvendig forankring blant grunneierne i prosjektet. I møter er det selvsagt også av stor interesse å ha med representanter for utbyggere/grunnerververe for å sikre best mulig informasjon direkte til grunneierne.

Prosjektreferanser

 

Utbygger

Sted/parsell

År

Hva?

SVV

E 18 Retvet - Vinterbro

2019 -

Sakkyndig for grunneier

Vestfold Vann IKS

Vannbehandlingsanlegg, Gjøgri i Holmestrand

2019 – 2020

Skogtaksering, verdsetting, makeskifte

SVV

E 16 Bjørum - Skaret

2018 – 2020

Skogtaksering, verdsetting, grunneierkontakt

Hafslund Nett

Kraftledning Hasle – Råde – Halmstad, Rygge/Råde/ Sarpsborg

2019

Skogtaksering, verdsetting

SVV

Fellesprosjektet E 16 /Ringeriksbanen / E 16 Skaret – Hønefoss

2018 – 2019

Skogtaksering, verdsetting, grunneierkontakt

Relacom

Nannestad

2018 – 2019

Skogtaksering, verdsetting fiberkabel

SVV

E 18 Ørje – Riksgrensen

2014 – 2019

Skogtaksering, verdsetting, skogsakkyndig for grunneier

BaneNor

Vestfold

2018

Vurdering takster

Glitrevannverkene

Nedre Eiker

2018

Skogtaksering, verdsetting

Areal+

Jevnaker

2018

Effekt på skogeiendommer ved utvikling av hyttefelt

SVV

Rv 23 (nå E 134) Lier – Røyken

2017

Skogtaksering, verdsetting

Skagerak Nett AS

Markenrud, Hof

2017

Skogtaksering, verdsetting

Nes kommune (Ak.)

Vannledning Kampå – Låveng

2017

Skogtaksering, verdsetting

VIVA IKS

Vannledning og beredskapsvei, Hallenstvedt i Røyken

2016

Skogtaksering, verdsetting

Jernbaneverket

Omlegging Østfoldbanen ford for Moss

2016

Skogtaksering, verdsetting

Halden kommune

Vannledning Tistedal

2016

Skogtaksering, verdsetting

Rakkestad Energi

Høyspentlinje nær Rudskogen

2016

Skogtaksering, verdsetting

Sarpsborg kommune

Utvidelse Rudskogen motorsenter

2014 – 2016

Skogtaksering, verdsetting

Statsbygg

Rasteplass i Gol

2015

Skogtaksering og verdsetting

Sandefjord kommune

Lysløype Haukerød

2015

Skogtaksering, verdsetting

Re kommune

GS-vei, Revetal

2015

Skogtaksering, verdsetting

Ski kommune

Spillvannsledning

2015

Skogtaksering, verdsetting

SVV

E 16 Øye – Eidsbru

2014

Skogtaksering, verdsetting

SVV

E 18 Knapstad – Retvet

2016

Skogsakkyndig for SVV

Svein Ekanger

Svein Ekanger

Seniorrådgiver/Koordinator Frivillig vern/skog/verdsetting (Tillitsvalgt for Naturviterne)

906 21 240

Send e-post

Svein Ekanger

Seniorrådgiver/Koordinator Frivillig vern/skog/verdsetting (Tillitsvalgt for Naturviterne)

Kontakt

Elling Tryterud

Elling Tryterud

Seniorrådgiver. Frivillig vern/skog/taksering/miljø

948 79 640

Send e-post

Elling Tryterud

Seniorrådgiver. Frivillig vern/skog/taksering/miljø

Kontakt