Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Rådgivningstjenester til skogeiere

Vårt team av erfarne rådgivere tilbyr en rekke tjenester for utvikling av eiendommen

Taksering, verdsetting og eierskifte

Verdsetting av skog kan være aktuelt for mange ulike formål for en skogeier – kjøp og salg av eiendommer, generasjonsskifte, erstatning ved avståelse av grunn, vern av skog m.m. Verdsetting bygger på mange forutsetninger om drift og økonomi. Viken Skog kjenner skognæringen, behersker takstfaget inngående og kjenner arbeidsmetodene godt. 

Kjøp og salg av skog

Viken Skog kan representere selgere og kjøpere av skog med verdsetting og tilrettelegging av hele eller deler av en skogeiendom fram til det må innhentes bistand fra eiendomsmekler eller advokat med bevilling til å gjennomføre selve overdragelsen.

Ved verdsetting av skog for kjøp/salg er det viktig at alle underliggende verdielementer blir vurdert, og enten tallfestet eller omtalt. Enkelte elementer – som. f.eks. nåverdi av framtidige gevinster ved råstoffuttak eller utbygging – kan være vanskelige eller tilnærmet umulige å tallfeste. Da er det viktig at punktene omtales og at det lages en plan for hvordan evt. gevinster skal kunne håndteres. Kjente verdielementer som skog, utmarksnæring/jakt/fiske, hytteutleie og evt. andre inntektskilder og kostnadsposter skal synliggjøres og verdsettes.

Eiendomsoverdragelse/generasjonsskifte

Ved generasjonsskifte eller annen eiendomsoverdragelse i nær familie kan det være aktuelt å vurdere verdielementene noe annerledes enn ved et ordinært kjøp/salg av eiendommen. Det er like fullt nødvendig at alle verdier og elementer ved eiendommen er kjent for alle parter. Her har vi å gjøre med forhold mellom gammel og ny eier, og mellom partene i generasjonsskiftet og evt. øvrig familie. Som en nøytral aktør kan våre rådgivere bidra til å gjøre prosessen mer forutsigbar og kjent for alle aktører.

Også ved eiendomsoverdragelse/generasjonsskifte vil det kunne være nødvendig å innhente bistand fra eiendomsmekler eller advokat som har bevilling til å gjennomføre selve overdragelsen.

Grunnerverv og utbygging

Det er mye skog som omdisponeres til andre formål gjennom utbygging av veier, jernbane, høyspentlinjer, bolig- eller næringsutvikling. De fleste slike prosesser skjer i regi av det offentlige, men det kan også stå private utbyggere bak enkelte prosesser. Slike prosesser vil kunne være både ubehagelige og frustrerende for berørte skogeiere. Mest frustrerende er selvsagt de prosessene der skogeier overhodet ikke er en del av tiltaket, men bare må se på at arealer fra eiendommen blir tatt til ny og annen bruk. 

Skogeier skal få sitt tap erstattet som en engangserstatning, der det som erstattes er en evigvarende produksjon. Takstgrunnlaget er viktig for å sikre at skogeier får et riktig oppgjør. Viken Skog kan bistå med solid kompetanse for å sikre skogeiers interesser.

Dersom tiltaket på eiendommen er utbygging der skogeier er deltaker – f.eks. i utvikling av hyttefelt, stiller selvsagt saken seg noe annerledes. Men fortsatt er det viktig at verdiene av dagens produksjon og virksomhet på eiendommen ivaretas og synliggjøres.

Ta et introkurs i eierskifte

Viken Skog setter med jevne mellomrom opp kurs i eierskifte. Dette er korte introduksjonskurs som står foran et eierskifte. Les mer om dette her.

Juridisk bistand

Trenger du jurdisk bistand i forbindelse med eiendomsoverdragelser kan våre andelseiere benytte seg av en gratis konsultasjonstime og 20% rabatt på eventuelt videre bistand fra Advokatfirmaet Bentzen. De kan kontaktes via  deres hjemmeside www.advb.no eller på telefon 32 12 32 12 eller epost post@advb.no

 

Frivillig vern av skog

Frivillig vern av skog er en ordning der skogeier selv tilbyr skogareal til vern. 

Skog vernes normalt som naturreservat etter Naturmangfoldlovens § 37. Dette vil vanligvis ta 2-3 år og er en kostnadsfri og uforpliktende prosess for skogeier. Hvis området har miljøkvaliteter som vernemyndighetene ønsker, vil de normalt akseptere tilbudet.

Viken Skog har utarbeidet en egen policy for arbeidet med frivillig vern. Vi er sterkt kritiske til den faglige begrunnelsen til målet om 10% vern, og forutsetter at alt vern av privateid skog skal være frivillig for skogeier. Vi respekterer at det er myndighetene som definerer kriteriene for hva slags skog de ønsker å verne, men forutsetter at vernet gjennomføres med minst mulige konsekvenser for avvirkningen og skogbrukets bidrag til det grønne skiftet.  

Viken Skog sin rolle er å sikre at skogeier får informasjon og et godt grunnlag for å ta stilling til om de vil tilby arealer til vern. Våre rådgivere kan bistå skogeier med informasjon, råd og saksbehandling gjennom hele prosessen fram til et eventuelt vedtak om vern. Viken Skog kan også bidra med skogtaksering og erstatningsforhandlinger for skogeier. Før endelig avtale om vern av skog undertegnes skal det være enighet om avgrensning, verneforskrift og erstatning. En viktig bærebjelke er at skogeier når som helst kan trekke seg fra verneprosessen.

Vern av skog innebærer forbud mot hogst og byggevirksomhet. Det er skogen som vernes, men eiendomsretten tilhører fortsatt skogeieren. Rett til beite, jakt, fiske og bærplukking berøres ikke. Bruk og vedlikehold av bygninger og tekniske anlegg berøres heller ikke. Stier, løyper og veier kan brukes og vedlikeholdes innenfor de rammer som trekkes i verneforskrift og evt. forvaltningsplan.

Erstatning utbetales når vernevedtak er fattet. Erstatning ved frivillig vern av skog er skattefritt både for personlige skogeiere og formelle sameier (bl.a. DA og ANS). 

Du kan lese mer om frivillig vern av skog på www.frivilligvern.no

Utmarksforvaltning

Utmarksresursene kan i tillegg til tømmerinntektene være en viktig resurs for mange eiendommer, og er i vekslende grad godt nok utnyttet.

Inntektspotensialet påvirkes av produkt, størrelse, marked og beliggenhet.

Viken Skog  kan bistå med en ressursanalyse på eiendommen for å identifisere potensielle inntektsområder og videreutvikle eksisterende produkter.

Via våre ansatte og samarbeidspartnere kan vi bistå med blant annet.

  • Utvikle jakt og fiskeprodukter
  • Markedsvurdering-riktig prising av produkter
  • Råd om markedsføring og salg av utmarksprodukter
  • Kartprodukter skreddersydd til formålet
  • Utvikling av opplevelsesturisme

Opplevelsesturisme står i fokus som aldri før, og det er gode forutsetninger for økt vekst og god inntjening i naturbasert opplevelsesturisme. Vi bistår med veiledning fram til salgbart produkt basert på dine ressurser og marked.

Miljø og sertifisering

Utvikling av landskapsplaner

Norsk PEFCTM skogstandard har krav til planlegging i skogbruket. For å sikre langsiktig, strategisk planlegging skal sammenhengende teiger med minst 10.000 daa produktiv skog ha en landskapsplan. Hovedformålet med planen er å klargjøre utfordringer, muligheter og interessekonflikter mellom ulike brukergrupper, samt å utarbeide en langsiktig strategi for forvaltning av teigen som sikrer en bærekraftig ressursbruk og et positivt klimabidrag.

Planen skal inneholde en oversikt over skogressursene, avgrensning, infrastruktur, biologisk viktige områder, kulturminner, områder med spesiell betydning for beskyttelse av vannressurser mm. Den skal også dokumentere at minst 5 % av det produktive skogarealet forvaltes som biologisk viktige områder. Videre skal den vise hvordan bestandsovergripende, landskapsøkologiske hensyn ivaretas ved planlegging og forvaltning av ressursene i skogen. Landskapsplanen skal revideres/ajourføres minimum hvert 10. år

Viken Skog har lang erfaring og kompetanse med landskapsplaner. Vi kan tilby generell rådgivning om landskapsplaner, full eller delvis utarbeiding av nye planer og ajourføring av gamle planer.

Forvaltningsplan for FSC® sertifisering og bistand til rapportering

Viken Skog tilbyr også gruppesertifisering etter FSC®FM-standarden. Dette er en personlig sertifisering for den enkelte skogeier der Viken Skog opptrer som gruppeleder og har ansvar for oppfølging av årlige rapporteringer og revisjoner. Skogeier må signere en forpliktende avtale med Viken Skog. Et viktig moment i avtalen er at skogeier må utarbeide en forvaltningsplan for sin skogeiendom.

Forvaltningsplanen skal inneholde opplysninger om eiendommen, skogressursene og forskjellige former for miljøareal. Detaljeringsgraden er høy og det er ofte tidkrevende å finne de rette dataene. Alle tema i planen skal beskrives med referanse, dagens situasjon, målsetning og planlagte tiltak. Videre skal skogeier årlig utarbeide og sende inn en rapport fra virksomheten. Dette er komplisert og arbeidskrevende for mange.

Viken Skog har over 15 års erfaring og kompetanse som gruppeleder for FSC®-sertifiserte skogeiere. Vi kan tilby generell rådgivning, full eller delvis utarbeidelse og ajourføring av forvaltningsplaner og bistand til årlig rapportering.

Ta kontakt med en av våre rådgivere dersom dette er av interesse.

Kontakt oss

Ta kontakt for en prat om våre tjenester