Tilskudd / skogfond

Ved opprusting og nyanlegg av skogsbilveier kan det søkes om tilskudd. Tilskuddssatsen varierer fra kommune til kommune, men ligger normalt på ca. 25 – 45% av totalkostnaden.


av Fredrik

For at tilskudd skal utbetales kreves det bl.a. byggeplan for tiltaket. Byggeplanen utarbeides av veiplanlegger, og ved bruk av veiplanlegger øker tilskuddssatsen med 2% (Buskerud fylke).

Det skal også legges ved kart i målestokk 1:5 000 eller 1:10 000 og oversiktskart i 1:50 000 som viser tiltaket. Skogbrukssjefen i kommunen skal godkjenne anlegget før endelig tilskudd utbetales. Det er et krav at veien skal følge veinormalens tekniske utforminger, etter hvilken veiklasse som er valgt.

Bygging av traktorveier vil ikke være tilskuddsberettiget. Det er veiklasse 3 og 4 som prioriteres, og det er en forutsetning at veien utløser skogbruksaktivitet for at tilskudd skal utbetales.

Vinterbilveier kan godkjennes som tilskuddsberettiget hvis veien utløser betydelige mengder tømmervolum og en kan vise til skånsom bruk og anleggelse.

Kombinerte veier, slik som adkomstveier til hus/hytter kombinert med skogbruk, vil ikke bli høyest prioritert. Tilskudd kan utbetales for den delen av veien som knyttes til skogbruk, så sant skogbruksandelen i veien er over 50%.

Skogfond

Skogfond m/skattefordel kan benyttes til opprusting, nyanlegg og vedlikehold av skogsbilveier.  Vedlikehold av traktorveier kan ikke dekkes med skogfond. Men hvis det er snakk om standardheving fra veiklasse 8 til veiklasse 7, så regnes det som opprusting og kan dekkes av skogfond m/skattefordel.

Vintervedlikehold, slik som brøyting, strøing etc., kan ikke dekkes med skogfond. Men f. eks. antall timer brukt på stikkrennetining kan dekkes med skogfond, da dette normalt reduserer sommervedlikeholdet/reparasjon av vei.

Se følgende link for mer opplysninger: landbruksdirektoratet.no 

Ved god planlegging av sesongens veivedlikehold er det enklere å avsette riktig beløp til skogfond.

For spørsmål og informasjon, ta kontakt med veiplanlegger.