Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Tilskudd / skogfond

Ved opprusting og nyanlegg av skogsbilveier kan det søkes om tilskudd. Tilskuddssatsen varierer fra kommune til kommune, men ligger normalt på ca. 25 – 50% av totalkostnaden. Resten av investeringen dekkes med den gunstige skogfondsordningen.


av

For at tilskudd skal utbetales kreves det bl.a. byggeplan for tiltaket. Byggeplanen utarbeides av veiplanlegger, og ved bruk av veiplanlegger øker tilskuddssatsen. I Oslo og Viken får du prosentpoeng mer tilskudd for å bruke veiplanlegger til planlegging og 3 prosentpoeng ekstra for å benytte veiplanlegger til oppfølging i byggeprosessen. Totalt 6 prosentpoeng.

Dersom prosjektet av en eller annen grunn ikke blir realisert kan du få inntil 75% tilskudd på kostnadene til byggeplan.

I byggeplanen skal det legges ved kart i målestokk 1:5 000 eller 1:10 000, oversiktskart i 1:50 000 som viser tiltaket, liste over berørte naboer, kart over eventuelle hensyn til miljø, skred og flom og et kostnadsoverslag.

Skogbrukssjefen i kommunen skal godkjenne anlegget før endelig tilskudd utbetales. Det er et krav at veien skal følge veinormalens tekniske utforminger, etter hvilken veiklasse som er valgt.

Bygging av traktorveier vil ikke være tilskuddsberettiget. Det er veiklasse 3 og 4 som prioriteres, og det er en forutsetning at veien utløser skogbruksaktivitet for at tilskudd skal utbetales.

Vinterbilveier kan godkjennes som tilskuddsberettiget hvis veien utløser betydelige mengder tømmervolum og en kan vise til skånsom bruk og anleggelse.

Kombinerte veier, slik som adkomstveier til hus/hytter kombinert med skogbruk, vil ikke bli høyest prioritert. Tilskudd kan utbetales for den delen av veien som knyttes til skogbruk, så sant skogbruksandelen i veien er over 50%.

Skogfond

Skogfond m/skattefordel kan benyttes til opprusting, nyanlegg og vedlikehold av skogsbilveier.  Vedlikehold av traktorveier kan ikke dekkes med skogfond. Men hvis det er snakk om standardheving fra veiklasse 8 til veiklasse 7, så regnes det som opprusting og kan dekkes av skogfond m/skattefordel.

Vintervedlikehold, slik som brøyting, strøing etc., kan ikke dekkes med skogfond. Men f. eks. antall timer brukt på stikkrennetining kan dekkes med skogfond, da dette normalt reduserer sommervedlikeholdet/reparasjon av vei.

Se følgende link for mer opplysninger

Ved god planlegging av sesongens veivedlikehold er det enklere å avsette riktig beløp til skogfond.

For spørsmål og informasjon, ta kontakt med veiplanlegger.