Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Nyanlegg

Skogsbilveinettet på Østlandet er stort sett godt utbygd, men det er fortsatt behov for enkelte strekninger som blir å anse som nyanlegg.


av

Nyanlegg av skogsbilvei er søknadspliktig og det skal utarbeides byggeplan for tiltaket, som skal vedlegges søknaden og sendes til landbrukskontoret i kommunen. Det skal også legges ved kart i målestokk 1:5 000 eller 1:10 000 og oversiktskart i 1:50 000 som viser tiltaket. Byggeplan utarbeides av veiplanlegger. Kostnader ved nyanlegg er varierende, alt avhengig av veiklasse og tilhørende terreng. Anleggsarbeidet skal følge; Normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse (LMD 2013).

Normalen finner du her.

Søknad finner du her:  landbruksdirektoratet.no

Det er viktig at anleggsarbeidet følges opp underveis slik at veien tilfredsstiller kravene som er satt i veinormalen ut i fra veiklassen. Veien skal til slutt godkjennes av skogbrukssjefen i kommunen, og dette bør gjøres før anleggsmaskinene fraktes ut av området. Oppfølgingen bør foretas av veiplanlegger som kjenner til veinormalene.

Ved behov for nyanlegg, ta kontakt med veiplanlegger.