Utmark og rettighetssikring

Jakt, fiske, tomtefeste og ulike former for utmarksturisme er en viktig del av ressursutnyttelsen for mange skogeiere. Viken Skog har samarbeidsavtaler med eksperter som kan bidra med råd og veiledning.

Grunneierrett

Viken Skog arbeider for å sikre andelseiernes bruks- og eiendomsrett til egne skog- og utmarksressurser. Grunneierretten er under press fra mange områder, og arbeid med å sikre forutsigbarhet for framtidig råderett over egen eiendom er en sentral oppgave for skogeiersamvirket. Det viktigste du som grunneier kan gjøre er å drive en aktiv forvaltning på en bærekraftig måte, både miljømessig, sosialt og økonomisk.

Trenger du som andelseier råd i spørsmål om rettighetssikring for ressursene på eiendommen din ta kontakt med vårt Servicesenter som vil sette deg i kontakt med en av våre rådgivere eller henvise deg videre til en av våre samarbeidspartnere.  

 

Utmarksforvaltning

Viken Skog er medeier i Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold (UAØ), som jobber for grunneiernes interesser innenfor fagområder som vilt, fiske, friluftsliv og tomtefeste.

Gratis første konsultasjon/rådgivning

UAØ ble etablert i 1989 og har i dag 4 ansatte som arbeider for bedre forvaltning og næringsmessig utvikling av hele ressursgrunnlaget på eiendommen. Dette er et tilbud som kan benyttes av alle andelseiere i Viken Skog. UAØ kan kontaktes av andelseiere i Viken Skog for en gratis første konsultasjon/rådgivning. Eventuell oppfølging med arbeid på enkeltsaker vil måtte avtales direkte med UAØ.

Les mer om Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold på deres hjemmeside utmarksavdelingen.no.

Elin Kollerud er utmarkssjef og kan kontaktes på e-post: elk@utmarksavdelingen.no og mobiltelefon: 920 47 234

Andelseier Hallvard Brevig representerer Viken Skog i styret i UØA. Han kan kontaktes på e-post: hb@gronvold.as og mobiltelefon: 913 77 369

Juridisk bistand

Viken Skog har avtale med Advokatfirmaet Bentzen AS som består av 6 advokater og har gjennom sin bistand til privatpersoner, næringsdrivende og gårdbrukere bred og spesialisert kompetanse på aktuelle fagområder for skogbruket. 

Fordelsavtalen innebærer en gratis første konsultasjonstime samt 20% rabatt på eventuelle påfølgende advokattjenester. Tilbudet er personlig for andelseieren, og gratis førstekonsultasjon vil kunne begrenses til to møter pr. kalenderår. 
 
Advokatfirmaet Bentzen har en sterk gårdstilknytning der flere av advokatene enten eier, har odel eller nær familietilknytning til gårdsbruk. Tilbudet alle juridiske spørsmål en andelseier møter som privatperson, uten at det er begrenset til gårdsbruk eller skogeiendom. Dette gjelder alt fra tomtefeste, eiendomssalg og grensetvister til testament, skatt og klage til offentlige myndigheter.
 
Advokatfirmaet Bentzen kan treffes på telefon 32 12 32 12 for en uforpliktende samtale. Direkte kontaktinformasjon til advokatene kan finnes på www.advb.no.