Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Skogbruksplaner

En skogbruksplan setter skogeieren i bedre stand til å forvalte sin eiendom på en økonomisk- og økologisk forsvarlig måte.

Pågående prosjekter

 • Viken Skog lager moderne Skogbruksplaner som leveres kunden på valgfri måte
 • All vår produksjon gjennomføres i henhold til myndighetenes og næringens krav til nøyaktighet, leveranseform og miljøstandarder
 • Nøyaktigheten på Skogbruksplanene økes betydelig ved laserteknologi som kombineres med flyfototolkning (fototakst) og feltarbeid.

Skogbruksplanen kan leveres valgfritt enten som:

 • Planperm med avvirkningsanalyser, oversiktstabeller, bestandslister, behandlingsforslag og miljøregistreringer (MiS)
 • Flere ulike kart for eiendommen, enten som bestandskart eller som ortofoto
 • Alle data kan leveres i databaseformat etter eget ønske til bruk i ulike Skogplanprogram på pc som Pan og Linnea
 • Internett leveranse for innsyn og ajourhold
 • Skogbruksplanens levetid og brukervennlighet øker betydelig når den foreligger på digital form. Med en internettbasert løsning vil du til enhver tid kunne gå inn å se på planen. Du vil også kunne foreta oppdateringer når endringer er utført. Tjenesten er passordbeskyttet for å sikre deg mot uønsket innsyn.

Fjernmåling av skog - fototakst

Bestandsinndeling og klassifisering av skoglige data med støtte i digitale flybilder og aktive/passive sensordata. Vi benytter en fulldigital produksjonslinje integrert med ulike digitale kartdata. Kan benyttes direkte som et enkelt planprodukt eller suppleres med tilleggsinformasjon til et utvidet planprodukt. Fjernmålingen gir en kostnadseffektiv basisinformasjon for grunneiere. Bruk av flybåren laserskanner gir i tillegg gode volumtall samt terrengmodeller for offentlige/private planmiljøer.

Landskapsplaner

For skogeiere/skogforvaltere med eiendommer over 10 000 daa.

Viken Skogs landskapsplan er et verktøy for å:

 • Samle geografisk informasjon om miljø-, friluftsliv- og kulturinteresser på større skogeiendommer
 • Drive større skogeiendommer ihht. til standardene for et bærekraftig skogbruk (Norsk PEFC-skogstandard)
 • Foreta landskapsøkologisk planlegging
 • Kommunisere miljøaspekter ved skogbruksaktiviteten internt og eksternt.

Viken Skogs landskapsplan består av:

 • En kartdel som viser ulike miljøverdier, friluftslivsinteresser og kulturminner på eiendommen
 • En tekstdel som inneholder en beskrivelse av miljøverdier, friluftslivsinteresser og kulturminner
 • Viken Skogs anbefalinger til forvaltning og skogeiers beslutninger for hvordan han/hun vil behandle disse
 • En handlingsplan for videre arbeid med landskapsplanen og en loggbok der skogeiers oppfølging av landskapsplanen dokumenteres.

Hva oppnår kunden

Oversikt over miljøverdiene på eiendommen og et beslutningsgrunnlag for hvordan disse skal forvaltes. Landskapsplanen er et eget plandokument og er ihht. Norskl PEFC skogstandard om landskapsøkologi, et krav for eiendommer over 10 000 daa.

Hva arbeidet består i

Vi anbefaler at skogeier selv utfører en god del av arbeidet med innhenting av informasjon og feltregistreringer samt den skriftlige delen av planen basert på Viken Skogs maler. Hvis skogeier ønsker det, kan Viken Skog ta på seg denne jobben også. Viken Skogs viktigste rolle i landskapsplanarbeidet er å være veileder når det gjelder praktisk gjennomføring og gi råd knyttet til økologiske problemstillinger. Viken Skog tilbyr også utarbeidelse av ulike kartprodukter til landskapsplanen.

Kompetanse innen området

Viken Skog er det første selskapet i Norge som har utviklet et praktisk planverktøy for å imøtekomme Norsk PEFC skogstandard om landskapsøkologi og landskapsplaner. Viken Skog startet dette arbeidet i 1998 og har utviklet landskapsplaner for Statskog, SB Skog og for en rekke andre skogeiere. Vi har en stab av erfarne fagfolk innenfor skog og skogbruksplanlegging, skogøkologi og kartproduksjon, som kan hjelpe deg gjennom landskapsplanarbeidet.

Skogplan på web og GIS-tjenester

Viken Skog har utviklet løsningen DinSkog.no. Dette er en løsning hvor skogeier og skogeiersamvirke får innsyn i en felles database og skaper derfor nye muligheter for effektiv kommunikasjon i virkeskjeden.

Med DinSkog kan skogeier:

 • Se egen skogbruksplan fra alle PC’er, nettbrett og mobiltelefoner med internettilgang
 • Bestemme om andre skal få tilgang (skogeier, forvalter, entreprenør etc.)
 • Søke i bestandsdata
 • Se på og skrive ut ulike temakart
 • Planlegge hogst, skogkultur eller jakt
 • Sende kartutsnitt til skogbruksleder eller entreprenør via e-post
 • Ajourhold av bestandsdata og holde skogbruksplanen oppdatert.

DinSkog-løsningen tilbys i en abonnementsordning. For andelseiere i Viken Skog er dette fra og med 2015 gratis.

Få mer informasjon om DinSkog

Usikker på hvilken skogpakke som passer for deg?

Ta kontakt for en hyggelig og uforpliktende skogprat.

Kontakt oss

Vi tilbyr fortsatt våre vanlige tjenester innen salg av tømmer, hogst og planting med mer utenom skogpakkene. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å skreddersy den løsningen som passer for deg.