Økonomi og verdsetting

Viken Skog kan bistå med takst og verdsettingskompetanse i forbindelse med eiendomsoverdragelser, frivillig vern eller øvrige grunnavståelser.

Eiendoms­overdragelse

Salg eller overdragelse av landbrukseiendom må planlegges grundig.

Frivillig vern av skog

Vern av skog skjer i hovedsak etter ordningen med frivillig vern som et samarbeid mellom skogeierorganisasjonene og naturvern-myndighetene.

Taksering og verdsetting av skog

Det er mange aktører i samfunnet som ønsker å utnytte hele eller deler av en skogeiendom til andre formål – fredning eller annen arealutnyttelse.

Taksering av landbruks­eiendommer

Verditaksering av landbrukseiendommer innebærer å fastsette markedsverdien innenfor konsesjonslovens begrensninger.

 

Trenger du jurdisk bistand i forbindelse med eiendomsoverdragelser kan du som andelseier benytte deg av en gratis konsultasjonstime og 20% rabatt på eventuelt videre bistand fra Advokatfirmaet Bentzen. De kan kontaktes via  deres hjemmeside www.advb.no eller på telefon 32 12 32 12 eller epost post@advb.no

Viken Skog har lang erfaring med verdifastsettelse av skog og utmark. Ta kontakt for eventuell bistand.

Frivillig vern av skog

Vern av skog skjer i hovedsak etter ordningen med frivillig vern som et samarbeid mellom skogeierorganisasjonene og naturvern-myndighetene. De første forsøkene med frivillig vern av skog startet i 2003, og Viken Skog har vært med i prosessen i alle år etter dette.

Har du store miljøverdier i din skog eller har vanskelig tilkomst til skogen som gjør at du ikke kan drive effektivt, kan det være en mulighet å få en vurdering av frivillig vern av skogen. Det kan også ofte være mulig å finne gode løsninger ved samarbeid med naboer.

Gjennom ordning med frivillig vern vil du få en utredning av grenser, verneforskrift og erstatning før du tar beslutning om et evt. vern av området. Du trenger ikke forplikte deg til gjennomføring av vern før alle forhold er utredet og avklart. Det er imidlertid viktig å vite at miljø-/naturtyperegistreringer som foretas som ledd i utredning av frivillig vern, vil bli lagt ut på offentlig tilgjengelig database (www.naturbase.no) i regi av Miljødirektoratet. Alt arbeid med frivillig vern skjer gjennom forhandlinger med naturvernmyndighetene. Fylkesmannen arbeider med grenser og verneforskrift mens en skogsakkyndig på oppdrag for Miljødirektoratet arbeider med erstatning. Viken Skog bistår eierne i forhandlingsprosessen og står ansvarlig for det pågående arbeidet på skogeiers side.

Når alle forhold er avklart, tar du den endelige avgjørelsen om vern eller ikke vern av det aktuelle arealet. Under hele prosessen er det mulig å stanse prosessen. Det inngås en skriftlig avtale mellom skogeier og Miljødirektoratet om frivillig vern, avtalen bygger på grenser, verneforskrift og erstatningsbeløp. Etter inngåelse av avtale om frivillig vern starter naturvernmyndighetene det formelle arbeidet etter naturmangfoldloven frem mot en endelig vernevedtak, som skjer i Statsråd.

Ved et vern av skog er det ikke lenger anledning til bruk av skogressursene i kommersiell betydning, det er også forbud mot bygge- og anleggsvirksomhet. Det er skogen som vernes. Eiendomsretten tilhører fortsatt skogeieren. Rett til beite, jakt, fiske og bærplukking berøres ikke, eller i svært liten grad av et vern. Bruk og vedlikehold av hytter og setre innenfor et verneområde berøres heller ikke. Stier, løyper og veier kan brukes og vedlikeholdes, men innenfor de rammer som trekkes i verneforskrift og evt. forvaltningsplan.

Erstatning utbetales så snart vernevedtak er fattet. Erstatning ved vern av skog er skattefritt både for personlige skogeiere og formelle sameier (bl.a. DA og ANS). Fra avtaleinngåelse og frem til erstatningsutbetaling løper det en vederlagsrente. Denne renteinntekten er en skattbar kapitalinntekt med rentesats som avtales årlig mellom Norges Skogeierforbund og Miljødirektoratet.

Dersom du ønsker en samtale eller konkret vurdering av et område, bistår vi gjerne. Vi bistår gjennom hele prosessen fram til et evt. vernevedtak. Vårt arbeid er kostnadsfritt for skogeier. Staten dekker alle kostnader i forbindelse med utredning også om området ikke går videre til frivillig vern.

Taksering og verdsetting av skog

Det er mange aktører i samfunnet som ønsker å utnytte hele eller deler av en skogeiendom til andre formål – fredning eller annen arealutnyttelse.

Skogarealer kan ønskes utnyttet til andre formål enn tradisjonelt skogbruk og utmarksnæring, og det er ofte storsamfunnet som ønsker annen arealutnyttelse. Sørg for at du får den riktige verdien fastsatt når arealer skal skifte eier eller når du mister rådigheten over arealet og skogressursene.

Utbygging av nye veier og jernbanelinjer vil svært ofte legge beslag på store arealer, og som oftest jordbruks- og skogarealer.  Skogarealer og skogressurser blir beslaglagt, skogteigen kan bli delt, tilgangen til bakenforliggende arealer kan bli vanskeligere. Vet du hvordan effekten blir for deg? Vi kan hjelpe slik at du skal få et riktig oppgjør og har og skal ha gode muligheter til å kunne drive resteiendommen etter at inngrepet er avsluttet.

Et vei- eller jernbaneanlegg, eller for den del utbygging av bolig- og næringsarealer, vil være et sterkt inngrep i eiendommen og eiendomsretten. I tillegg til å fremforhandle erstatning er det viktig å se på ulemper etter at anlegget er ferdig. Har det skjedd noe med vannhusholdningen eller har anlegget åpnet for vind- og solskader? Dette kan vi følge opp etter at anleggsarbeidet er avsluttet.

Vern av skog etter naturvernloven er et sterkt inngrep i eiendomsretten. Heldigvis har store deler av verneprosessen de siste årene blitt gjennomført som frivillig vern i et samarbeid mellom skogeier­organisa­sjonen og naturvern­myndighetene. Den frivillige prosessen har gjort at mange av konfliktene i naturvernarbeidet har blitt redusert. Fortsatt er det imidlertid slik at skogeiere som avgir arealer til vern etter naturvernloven, skal ha full erstatning. Vi bistår under hele verneprosessen, både i frivillige og myndighetsstyrte verneprosesser. Vi bistår med kompetanse rundt avgrensning av områder, utforming av vernebestemmelser og beregning av erstatning for inngrepet.

Ved alle slike inngrep bistår vi med utarbeidelse av kartmateriale, skogregistrering og verdsetting/erstatningsberegning. Vi bistår også som grunneiers skogsakkyndig dersom erstatningssaken havner i rettsapparatet, og vi kan bistå med å skaffe advokat/prosessfullmektig til slike saker.

Taksering av landbrukseiendommer

Verditaksering av landbrukseiendommer innebærer å fastsette markedsverdien innenfor konsesjonslovens begrensninger.

Takstmann MNTF Svein Ekanger er medlem i Norges Takseringsforbund og er utdannet og sertifisert for verditaksering av landbrukseiendommer.

Ved verditaksering av landbrukseiendommer er oppgaven å fastsette markedsverdien for en landbrukseiendom innenfor konsesjonslovens bestemmelser. Taksten skal ikke ta hensyn til eventuelt familiesalg eller odelsoverdragelse.

På eiendommer som har sentral beliggenhet, gis det muligheter til å øke verdien ved å ta hensyn til bostedsverdien, men ikke opp til det nivå som markedet kan være villig til å betale. I usentrale strøk kan konsesjonsverdien bli høyere enn hva markedet er villig til å betale. Konsesjonsloven setter derfor klare rammer for gjennomføring av arbeidet og for nivå på taksten.

Bygninger på eiendommen verdsettes etter nedskrevet gjenanskaffelsesverdi, d.v.s. en tar hensyn til bygningens anvendelse, kurans, alder, vedlikeholdsmangler og lignende.

Skog, jord og utmark verdsettes etter nettoavkastningen som kapitaliseres etter landbruksdepartementets rundskriv for kapitaliseringsrentefot.

Dersom eiendommen blir solgt til en annen som driver landbruk og kjøpet medfører en mer rasjonell drift av denne eiendommen, gis det mulighet til å øke skog- og/eller jordverdien.

Andre ressurs- eller leieinntekter som inngår i bruket, verdsettes etter avkastningsverdi.

Kontakt oss

Ta kontakt angående økonomi og verdsetting.

Svein Ekanger

Svein Ekanger

Seniorrådgiver frivillig vern/anbud (Tillitsvalgt for Naturviterne)

906 21 240

Send e-post

Svein Ekanger

Seniorrådgiver frivillig vern/anbud (Tillitsvalgt for Naturviterne)

Kontakt