Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator
Vedtatt 28.03.2012
Sist endret 04.11.21

Vedtekter for Viken Skog SA

§ 1 Navn og foretaksform

Viken Skog SA er et samvirkeforetak med hovedkontor i Ringerike kommune.

Viken Skog SA er tilsluttet Norges Skogeierforbund og alle andelseiere i Viken Skog SA er samtidig medlemmer i Norges Skogeierforbund.

§ 2 Formål

Viken Skog SAs formål er å sikre andelseierne langsiktig råderett over deres skogeiendommer, og bidra til størst mulig avkastning fra andelseiernes skogressurser gjennom bærekraftig ressursutnyttelse.

Dette gjøres ved å:

 • Sikre og utvikle best mulige rammebetingelser for andelseiernes eiendoms- og forvaltningsrett.
 • Arbeide for best mulig pris og avsetning for andelseiernes virke og for et godt tilbud av konkurransedyktige tjenester.
 • Styrke andelseiernes faglige utvikling og interesser.
 • Stimulere til næringsutvikling, bidra til forskning og utvikling og økt bruk av lønnsomme produkter.
 • Ved eierengasjement sikre innflytelse og avkastning fra skogindustri og tilknyttede verdikjeder.
 • La andelseierne få avkastning med grunnlag i den verdiutvikling som Viken Skog SAs kapital får.

§ 3 Andelseiere

Som andelseier i Viken Skog SA kan opptas enhver fysisk eller juridisk person som eier skog innen Viken Skog SAs geografiske område. For eiendommer som er eid i sameie, må medlemskapet omfatte hele eiendommen.

Ved eierskifte eller andre grunner til at andels­eieren ikke lenger har eiendomsrett til skog, skal andelsinnskuddet innløses i samsvar med § 7, og eventuell tilbakebetaling skal gjøres i samsvar med bestemmelsene i § 8, 1. og 2. ledd, jfr. 4. ledd.  

Styret kan gjøre unntak fra vilkåret om eierskap til skog etter første ledd, og akseptere som andelseiere personer som har bruksrett til skog istedenfor den juridiske eier, når bruksretten gir grunnlag for samhandling.

Andelseierne har fortrinnsrett til å selge alt sitt tømmer til samvirkeforetaket, og til å benytte seg av de tjenester samvirkeforetaket kan tilby, til de priser og vilkår som til enhver tid gjelder.

Andelseierne har rett til å bli holdt løpende orientert om gjeldende leveringsvilkår for skogsvirke og andre aktuelle saker i organisasjonen.

Tidligere andelseiere og ungdom med bekreftet tilknytning til nåværende andelseiere kan tegne støttemedlemskap i Viken Skog SA. Slike medlemmer har møterett, men ingen stemmerett i andelseiermøtene. Styret fastsetter nærmere vilkår og årlig kontingent for disse.

§ 4 Obligatorisk andelsinnskudd

Andelseierne forplikter seg til å delta i finansieringen av Viken Skog SAs egenkapital med et obligatorisk andelsinnskudd i samsvar med det beløp som fastsettes for vedkommendes skogeiendom, jfr. 3. ledd.

Andelsinnskuddets størrelse fastsettes på bakgrunn av eiendommens produktive areal, fordelt på produktivitetsklassene høy, middels og lav. Andelseieren forplikter seg til kr 50 i andelsinnskudd pr. dekar høyproduktiv mark, kr 25 pr. dekar middels produktiv mark og kr 10 pr. dekar lavproduktiv mark. Uproduktiv mark og areal vernet i henhold til lov eller forskrift, hvor det ikke kan drives kommersiell skogsdrift, regnes ikke med i beregning av andelsinnskuddets størrelse.

Minimum andelsinnskudd for en skogeier er kr 2 000. Ingen andelseier kan ha større obligatorisk andelsinnskudd enn kr 120 000.

Andelsinnskuddet skal korrigeres ved endring i beregningsgrunnlaget og skal til enhver tid omfatte alt produktivt skogareal vedkommende andelseier eier innen samvirkeforetakets område, jfr. 3. ledd. Andelseieren er forpliktet til å gi skriftlig beskjed ved tilkjøp, frasalg eller omdisponering av areal. Viken Skog SA har rett til på eget initiativ å oppdatere beregningsgrunnlaget gjennom oppslag i tilgjengelige databaser etter at andelseier er varslet om dette.

Obligatorisk andelsinnskudd kan ikke omsettes, pantsettes eller nyttes som sikkerhet for forpliktelser. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for hva som skal omfattes av hver arealkategori. I tvilstilfelle fastsetter styret det obligatoriske andelsinnskuddet for den enkelte skogeier.

Innbetaling av det obligatoriske andelsinnskuddet skal, frem til dette er fullt innbetalt, skje ved 4% trekk i andelseierens brutto tømmeroppgjør for salg gjennom Viken Skog SA.

Innbetaling av det obligatoriske andelsinnskuddet kan i tillegg skje ved:

 • Trekk i andelseierens utbytteutbetaling.
 • Trekk i andelseierens etterbetaling på årets leveranser.
 • Kontant innbetaling.

§ 5 Frivillig tilleggsandelsinnskudd

Årsmøtet kan beslutte å utvide andelskapitalen med frivillig tilleggsandelsinnskudd fra eksisterende andelseiere. Fordeling av tilleggsandelsinnskudd foretas av styret i h.h.t. prinsipper fastsatt av årsmøtet. Tilleggsandelsinnskudd kan kun tildeles andelseiere som har innbetalt sitt obligatoriske andelsinnskudd fullt ut. Tilleggsandelsinnskudd skal innbetales i sin helhet i forbindelse med tegning, innen den frist styret fastsetter.

Tilleggsandelsinnskuddet kan etter samtykke fra styret overdras til andre andelseiere i Viken Skog SA.

Styret kan beslutte at tilleggsandelsinnskuddet skal innløses når foretakets økonomi tilsier det.

Andelseier har adgang til å få tilleggsandelsinnskudd­et innløst uten at eierskapet i Viken Skog SA sies opp. For utbetalingstakt av tilleggsinnskudd­ gjelder da de samme be­stem­­melser som for det obli­ga­toriske andelsinnskuddet, jfr. § 8.

§ 6 Årskontingent/Serviceavgift

Andelseierne forplikter seg til å betale en årlig kontingent/serviceavgift fastsatt av årsmøtet.

Ubetalt kontingent ved årets slutt føres som fordring mot skogeier og trekkes i fremtidig tømmeroppgjør eller utbytte.

Opparbeidet skyldig kontingent tillegges renter etter en sats fastsatt av styret, og kan ikke overstige innestående andels- og tilleggsandelsinnskudd. Andelseiere med utestående kontingent som overstiger dette vil etter skriftlig varsel forstås som om vedkommende ønsker avvikling av andelseierskapet med uttreden i henhold til § 7.

Dersom eierskapet opphører, tilbakebetales vedkommendes innbetalte andelsinnskudd og med­lemskapitalkonto i samsvar med bestemmelsene i § 8, etter motregning av utestående kontingent.

§ 7 Uttreden

Uttreden som andelseier får virkning fra den dag meldingen er mottatt skriftlig ved Viken Skog SAs hovedkontor.

Eventuelle økonomiske mellom­værende knyttet til samhandel mellom uttredende andels­eier og Viken Skog SA skal avslut­tes i henhold til inngåtte kon­trakter og avtaler.

Økonomiske forhold knyttet til eierskapet skal av­slut­tes i sam­svar med bestemmelsene i § 8 om innløsning av andelsinnskudd og medlemskapitalkonti.

Uttredende andelseier har ikke krav på etterbetaling eller utbytte som er basert på omsetning i utmeldingsåret eller i det året andelseierens eiendomsrett til skog opphører, jf. § 3.

§ 8 Innløsning av andelsinnskudd og medlemskapitalkonti

Andelsinnskuddet skal ved innløsning utbetales med det no­mi­nelle beløp som er innskutt dersom andelskapitalen er intakt. Tilsvarende gjelder for medlems­kapital­konti. Er deler av andelskapitalen tapt, skal det skje en for­holds­messig reduk­sjon i innløsningsbeløpet. Ut over dette har uttredende andelseier ikke krav på etterbetaling eller andel i lagets formue. 

Innløsningsbeløpet, jfr. bokstav b) under, blir endelig fastsatt ved første ordinære årsmøte som behandler årsberetning og regnskap for Viken Skog SA for det året som melding om avvikling av eierskapet er mottatt. 

Innløsningsbeløpet – obligatorisk andelsinnskudd, tilleggsandelsinnskudd og medlemskapital­konti forfaller til utbetaling slik:

 1. Ved eiendomsoverdragelse eller salg der den tidligere andelseieren ikke lengre er skogeier, utbetales innløsnings­beløpet etter at årsregn­skapet er fastsatt for det året salget/eien­doms­overdragel­sen er foretatt.
 2. Ved bo-oppgjør utbetales innløsnings­beløpet så snart som mulig. I dette tilfelle benyttes grunn­laget fra sist avlagte regnskap.
 3. Ved annen uttreden Viken Skog SA utbetales innløsningsbeløpet over 3 år med 1/3 hvert år regnet fra det tidspunkt årsregnskapet er fastsatt. Minste utbetalt årlige beløp er 1/3-del av det maksimale obligatoriske andelsinnskuddet i h.h.t. § 3.

Oppsagt, ikke utbetalt tilgodehavende, blir låneinnskudd med forrentning fra 1 måned etter at årsregnskapet er fastsatt. Rentesatsen fastsettes av styret.

Styret kan fastsette forenklede retningslinjer for innløsning og ny inntreden for eierskifter innen familien.

§ 9 Valgkretser og lokale andelseiermøter

Viken Skog SAs geografiske område inndeles i valg­kretser. Disse følger de grenser som gjelder for tilsluttede skogeierlag med undertegnet samarbeidsavtale. Andelseierne er tilknyttet det skogeierlaget eiendommen ligger i. Andelseiere i områder uten tilsluttede skogeierlag inngår i valgkretser fastsatt av styret.

Valg av utsendinger til årsmøtet i Viken Skog SA og behandling av andre innstillinger til Viken Skog SAs årsmøte skal gjennomføres årlig i hver valgkrets innen ut­gan­gen av juni måned, dog ikke senere enn 8 dager før Viken Skog SAs årsmøte.

Andelseiermøtet skal innkalles med minst åtte dagers skriftlig varsel. Med innkalling skal følge sakliste. Det skal opplyses i innkallingen hvor andelseierne kan få tilgang til saksdokumentene. Bare de saker som er nevnt i innkallingen, skal behandles i møtet.

Det ordinære andelseiermøtet skal:

 1. Behandle innstilling til eventuelle forslag til vedtektsendringer i Viken Skog SA.
 2. Foreta valg av utsendinger med varautsendinger til årsmøtet, jfr. § 11.
  Mandatperioden gjelder inntil nytt valg er foretatt.
 3. Behandle eventuelle andre saker som er nevnt i innkallingen.

På ordinære andelseiermøter skal det gis en orientering om foretakets drift og økonomi.

Saker som andelseier ønsker behandlet på ordinært andelseiermøte, må være innkommet administrasjonen i Viken Skog SA senest 14 dager før andelseiermøtet.

Ekstraordinært andelseiermøte innkalles når Viken Skog SAs styre eller minst 1/10 av andels­eierne i valgkretsen forlanger det.

§ 10 Stemmerett og valgbarhet i andelseier­møtet

I andelseiermøtet har hver andelseier én stemme. Ektefeller, samboere eller andre sameiere som er registrert som andelseiere for samme skogeiendom, har møte- og forslagsrett, men kun én stemme og må selv avgjøre hvem som utøver stemmeretten.

Andelseiere som har skog i flere valgkretser, har møte- og stemmerett i de valgkretsene de har skog.

Ektefelle, samboer, bestyrer eller annen representant som generelt kan opptre utad på vegne av og forplikte vedkommende andelseier, kan møte som fullmektig i andelseiermøtet. For øvrig kan en andelseier ikke møte ved fullmektig.

Enhver som har adgang til å møte med stemmerett i Viken Skog SA, er valgbar til til­litsverv.

§ 11 Årsmøtet

Årsmøtet er Viken Skog SAs øverste myndighet. Års­møtet består av valgte utsendinger fra valgkretser, jfr. § 9, og skal avvikles i Viken Skogs geografiske område. 

Hver valgkrets har rett til å sende en utsending for hver på­begynte 75 000 m3 omsatt tøm­mer gjennom Viken Skog SA forrige kalenderår fra andelseiere tilknyttet vedkom­mende valgkrets.

Ved avstemming har utsendingen(e) fra valgkretsene én stemme for hver påbegynt 10 000 m3 omsatt tømmer gjen­nom Viken Skog SA forrige kalender­år fra andelseiere tilknyttet vedkommende valgkrets. 

Viken Skog SAs styreleder og daglig leder har møteplikt i årsmøtet.

Årsmøtet er beslutnings­dyktig når minst halv­parten av utsen­din­gene til årsmøtet er til stede.

Årsmøtet innkalles av ordføre­r, når styret eller utsendinger som repre­sen­terer minst 1/3 av stem­metallet krever det. Varsel om årsmøte skal sendes ut minst 14 dager før møtet. Innkalling og sakspapirer skal sendes ut minst åtte dager før møtet.

Årsmøtet kan treffe av­gjørelser i saker som ikke er nevnt i innkallingen hvis alle årsmøteutsendingene gir sin tilslutning til at saken tas opp.

Rett til å fremme saker for årsmøtet har Viken Skog SAs styre og valgte utsendinger fra valgkretsene.

Det føres protokoll over møtene som under­skrives av ord­fører samt to årsmøteutsendinger valgt i møtet. Ut­skrift av protokollen sendes Norges Skog­eier­forbund etter hvert møte.

§ 12 Årsmøtets oppgaver

Det skal avholdes ordinært årsmøte hvert år innen utgangen av juni måned etter at de ordinære andelseiermøtene er avholdt i alle valgkretsene.

Det ordinære årsmøtet skal:

 • Behandle styrets årsberetning samt fastsette resultatregnskap og balanse og disponere årets resultat, jfr. § 13.
 • Fastsette godtgjørelse til organisasjonens tillitsvalgte og godkjenne godtgjørelse til revisor.
 • Fastsette kontingent, jfr. § 6.
 • Foreta valg til styret, jfr. § 15.
 • Foreta valg av ordfører og varaordfører, fortrinnsvis blant årsmøtets medlemmer, for kommende periode med funksjon til og med neste ordinære årsmøte.
 • Foreta valg til valgkomité, jfr. § 17.
 • Behandle andre saker som er nevnt i innkallingen.

Saker som ønskes behandlet i ordinært årsmøte, må være kommet til styret senest 3 måneder før årsmøtet for nødvendig tid til behandling i styret og valgkretsene.

§ 13 Disponering av årets resultat

Viken Skog SAs årsresultat kan – etter forslag fra styret – disponeres av årsmøtet i henhold til følgende:

 • Overføres til/eller belastes opp­tjent egenkapital.
 • Etterbetales til andelseierne i forhold til det kvantum tømmer andelseierne har levert for omsetning gjennom Viken Skog SA siste år (tømmeromsetning).
 • Avsettes til etterbetalingsfond.
 • Avsettes til medlemskapitalkonti i forhold til deres tømmeromsetning gjennom Viken Skog SA siste år.
 • Utbetales andelseierne som utbytte på innskutt andels­kapital og medlems­kapital­konti.

Utbyttesatsen fastsettes av årsmøtet for det enkelte år.

§ 14 Disponering av etterbetalingsfond

Årsmøtet kan – etter forslag fra styret – disponere innestående på etterbetalingsfondet i henhold til følgende:

 • Overføres til opptjent egenkapital.
 • Etterbetales til andelseierne i forhold til deres tømmeromsetning gjennom Viken Skog SA minimum de tre siste år.
 • Avsettes til medlemskapitalkonti i forhold til tømmeromsetning gjennom Viken Skog SA minimum de tre siste år.

§ 15 Styret

Styret består av inntil 7 medlemmer, hvorav 5 vel­ges av årsmøtet og 2 av de ansatte.

Styrets leder velges av årsmøtet hvert år. Øvrige årsmøtevalgte styremedlemmer velges for to år av gangen slik at halvparten er på valg hvert år. Begge kjønn skal til enhver tid være representert med minst to styremedlemmer. Ved valg av to styremedlemmer fra de ansatte skal begge kjønn være representert i henhold til Samvirkelovens § 69, 2. ledd.

Nestleder velges hvert år av årsmøtet blant styrets medlemmer.

Årsmøtet velger hvert år tre vara­med­lemmer i num­mer­orden for de årsmøte­valgte styremedlem­mene.

Viken Skog SA forpliktes ved underskrift av styrets leder og dag­lig leder i fellesskap.

§ 16 Styrets oppgaver og ansvar

Forvaltningen av Viken Skog SA hører under styret, som skal lede foretakets virk­somhet over­ensstem­mende med lov, vedtek­ter og årsmøtets beslut­ninger, og det skal gjen­nom­­føre vedtak som blir fattet av Norges Skogeier­for­bund i medhold av Forbundets ved­tekter.

Styret skal fastsette en styreinstruks som gir nærmere regler om styrearbeid og saksbehandling.

Styret skal forberede de saker andelseiermøtene og årsmøtet skal behandle.

Styret fastsetter prinsippene for de utbe­ta­lings­­ordninger for tømmeromsetning som gjøres gjel­dende i regn­skaps­året.

Styret kan ved ekstra­ordinær høy avvirkning som følge av store stormfellinger, risiko for insekt­angrep eller lignende omsten­digheter i forbindelse med store naturødeleg­gelser, pålegge andelseierne å redusere eller stoppe avvirkning uten hensyn til inngått kon­trakt i den utstrekning det er nødvendig for å unngå en vesentlig ubalanse i
tømmermar­kedet.

§ 17 Valgordning

Årsmøtet velger en valgkomité på 5 medlem­mer med 2 vara­med­lem­mer i nummerrekkefølge. Ved sammensetning av valgkomiteen skal det tas hensyn til medlemmenes geografiske tilhørighet. Medlemmene skal velges med ett medlem fra hvert av de tidligere fylkene Akershus, Buskerud, Oppland, Vestfold og Østfold. Årsmøtet velger også valgkomiteens leder. Val­gene gjel­der for tre år. Hvert tredje år trer ett medlem ut, de andre to år trer to medlemmer ut. Varamedlemmene velges for ett år og foreslås fra de fylkene som er på valg det kommende år.

Valgkomitéen skal avgi innstilling til årsmøtet angående val­gene i samsvar med instruks fastsatt av årsmøtet. Valgkomiteen avgir også innstilling til årsmøtet ved eventuelt valg av ny revisor.

Valg av styrets leder og nestleder skal skje skrift­lig.

Tillitsvalgte må ikke inneha tillits­verv eller leden­de stilling i fore­nin­ger eller selskap som kon­kur­rerer med
Viken Skog SA.

Blir en utsending til årsmøtet valgt til styre­medlem i Viken Skog SA, overtar ved­kom­mendes varaut­sen­ding plassen i årsmøtet.

§ 18 Tilsluttede skogeierlag

Andelseiere i Viken Skog SA er medlemmer i lokale skogeierlag, som skal være et bindeledd mellom medlemmene og Viken Skog SA og bidra til å gjennomføre samvirkeforetakets oppgaver i skogeierlagets område.

Det skal inngås samarbeidsavtaler med tilsluttede skogeierlag om at de i sine områder skal ivareta det organisatoriske og næringspolitiske arbeidet for samvirkeforetakets eiere. Tilsluttede skogeierlag med undertegnet samarbeidsavtale kan motta driftstilskudd fra Viken Skog SA fastsatt av styret.

§ 19 Vedtektsendringer

Endring av disse vedtekter skjer i årsmøtet. Det skal stå i innkallingen hva forslaget til forandring går ut på. 

Før behandling i årsmøtet skal forslag til vedtektsendringer ha vært behandlet i ordinært eller ekstraordinært møte i valgkretsene. I andelseiermøtene avgjøres med alminnelig flertall hvilket mandat utsendingene til årsmøtet skal ha.

Forslag til endring som berører forholdet til Norges Skogeierforbund skal også forelegges Skogeierforbundets styre til orien­te­ring før årsmøtebehand­lingen.

Vedtak om endring krever 2/3 flertall av det sam­lede antall stemmer i årsmøtet.

For endring av § 2 og § 4 kreves 4/5 stem­me­fler­tall.

§ 20 Oppløsning

Forslag om opp­løs­ning av Viken Skog SA må frem­settes på et ordinært årsmøte. Dersom forslaget støttes med 2/3 flertall av det samlede antall stem­mer i årsmøtet, sendes det deretter ut til behand­ling i valgkretsene og fore­leg­ges så til endelig avgjørel­se på neste ordinære årsmøte.

Ved den ende­lige beslut­ning om oppløsning kreves 3/4 flertall av årsmøtet.

Etter at alle forpliktelser er oppgjort skal tilleggs­andels­innskudd, deretter ordinært andelsinnskudd og innestående på medlemskapitalkonti tilbake­betales andelseierne.

Eventuell gjen­værende for­mue skal fordeles på andelseierne i samsvar med deres andel av tømmeromsetningen gjennom Viken Skog SA de siste 15 år. Tilsvarende gjelder også ved omdanning.

§ 21 Lovgivning

For øvrig henvises det til den enhver tid gjeldende samvirkelovgivning.