Vedtekter for Viken Skog SA

§ 1 Navn

Samvirkeforetakets navn er Viken Skog SA. 

Andels­eiernes ansvar for foretakets forpliktelser er begrenset til den andelskapital vedkommende har tegnet seg for, jfr. § 4.

Viken Skog SAs hovedkontor er i Ringerike kommune. 

Viken Skog SA og dets eiere er tilsluttet Norges Skog­eier­for­bund.

 

 § 2 Formål

Viken Skog SAs formål er gjennom bærekraftig ressursutnyttelse å sikre langsiktig råderett og avkastning på andelseiernes skogeiendommer.

Dette gjøres ved å:

 • Fremme vilkår som ivaretar og utvikler andelseiernes eiendoms- og forvaltningsrett.
 • Arbeide for best mulig pris og avsetning for andelseiernes virke og for et godt tilbud av konkurransedyktige tjenester.
 • Styrke andelseiernes faglige utvikling og interesser.
 • Stimulere til næringsutvikling, bidra til forskning og utvikling og økt bruk av lønnsomme produkter.
 • La andelseierne få avkastning med grunnlag i den verdiutvikling som Viken Skog SAs kapital får.

 

§ 3 Andelseiere

Som andelseier i Viken Skog SA kan opptas enhver fysisk eller juridisk person som innen Viken Skog SAs geografiske område eier skog.

Ved eierskifte eller andre grunner til at andelseieren ikke lenger har eiendomsrett til skog, skal andelene innløses i samsvar med bestemmelsene i § 8, 1. og 2. ledd, jfr. 4. ledd.

Når særlige grunner foreligger, kan styret gjøre unntak fra vilkåret om eierskap til skog etter første ledd, og akseptere som andelseiere personer som har bruksrett til skog istedenfor den juridiske eier, når bruksretten gir grunnlag for samhandling.

Andelseierne har fortrinnsrett til å selge alt sitt tømmer til andelslaget, og til å benytte seg av de tjenester andelslaget kan tilby, til de priser og vilkår som til enhver tid gjelder.

Andelseierne har rett til å bli holdt løpende orientert om gjeldende leveringsvilkår for skogsvirke og andre aktuelle saker i organisasjonen.

 § 4 Obligatorisk andelsinnskudd

Andelseierne forplikter seg til å delta i finansieringen av Viken Skog SAs egenkapital med andelsinnskudd i samsvar med det antall andeler som fastsettes for vedkommendes skogeiendom, jfr. 3. ledd.

Hver andel er på kr 10.

 

Antall andeler fastsettes på bakgrunn av eiendommens produktive areal, fordelt på produktivitetsklassene høy, middels og lav. Andelseieren forplikter seg til 5 andeler pr. 1 daa høyproduktiv mark, 2,5 andeler pr. 1 daa middelproduktiv mark og 1 andel pr. 1 daa lavproduktiv mark. Uproduktiv mark og areal vernet i henhold til lov eller forskrift, hvor det ikke kan drives kommersiell skogsdrift, regnes ikke med ved beregning av antall andeler. Antallet andeler avrundes opp til hele antall andeler. Minimum antall for en skogeier er

200 andeler. Ingen andelseier kan være eier av mer enn 12 000 andeler.

Antall andeler skal korrigeres ved endring i beregningsgrunnlaget og skal til enhver tid omfatte alt produktivt skogareal vedkommende andelseier eier innen andelslagets område, jfr. 3. ledd. Andelseieren er forpliktet til å gi skriftlig beskjed ved tilkjøp, frasalg eller omdisponering av areal.

 

Obligatoriske andeler kan ikke omsettes, pantsettes eller nyttes som sikkerhet for forpliktelser. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for hva som skal omfattes av hver arealkategori. I tvilstilfelle fastsetter styret antallet obligatoriske andeler for den enkelte skogeier.

Innbetaling av det obligatoriske andelsinnskuddet skal frem til dette er fullt innbetalt skje ved 4% trekk i andelseierens brutto tømmeroppgjør for salg gjennom Viken Skog SA.

 

Innbetaling av det obligatoriske andelsinnskuddet kan i tillegg skje ved:

 • Trekk i andelseierens utbytteutbetaling.
 • Trekk i andelseierens etterbetaling på årets leveranser.
 • Kontant innbetaling.

 § 5 Frivillig tilleggsandelsinnskudd

Årsmøtet kan beslutte å utvide andelskapitalen med frivillig tilleggsandelsinnskudd fra eksisterende andelseiere. Fordeling av tilleggsandeler foretas av styret i h.h.t. prinsipper fastsatt av årsmøtet. Tilleggsandeler kan kun tildeles andelseiere som har innbetalt sitt obligatoriske andelsinnskudd fullt ut. Tilleggsandelene skal innbetales i sin helhet i forbindelse med tegning, innen den frist styret fastsetter.

Tilleggsandeler kan overdras til andre andelseiere i Viken Skog SA. Andelene kan ikke overdras uten samtykke fra styret.

Styret kan beslutte at tilleggsandelene skal innløses når foretakets økonomi tilsier det.

Andelseier har adgang til å få sine frivillige tilleggsandeler innløst uten at eierskapet i Viken Skog SA sies opp. For utbetalingstakt av tilleggsandelene gjelder da de samme bestemmelser som for det obligatoriske andelsinnskuddet, jfr. § 8.

 § 6 Serviceavgift

Andelseierne forplikter seg til å betale en årlig serviceavgift fastsatt av årsmøtet.

Ubetalt serviceavgift ved årets slutt føres som fordring mot skogeier og trekkes i fremtidig tømmeroppgjør eller utbytte.

Opparbeidet skyldig serviceavgift tillegges renter etter en sats fastsatt av styret, og kan ikke overstige innestående andels- og tilleggskapital. Andelseiere med utestående serviceavgift som overstiger dette vil etter skriftlig varsel forstås som om vedkommende ønsker avvikling av andelseierskapet med uttreden i henhold til § 7.

Dersom eierskapet opphører, tilbakebetales vedkommendes innbetalte andelsinnskudd og medlemskapitalkonti i samsvar med bestemmelsene i § 8 etter motregning av utestående serviceavgift.

 § 7 Uttreden

Uttreden som andelseier får virkning fra den dag meldingen er mottatt skriftlig ved

Viken Skog SAs hovedkontor.

Eventuelle økonomiske mellomværende knyttet til samhandel mellom uttredende andelseier og Viken Skog SA skal avsluttes i henhold til inngåtte kontrakter og avtaler.

Økonomiske forhold knyttet til eierskapet skal avsluttes i samsvar med bestemmelsene i § 8 om innløsning av andelsinnskudd og medlemskapitalkonti.

Uttredende andelseier har ikke krav på etterbetaling eller utbytte etter utmeldingsdato.

 § 8 Innløsning av andelsinnskudd og medlemskapitalkonti

Andelsinnskuddet skal ved innløsning utbetales med det nominelle beløp som er innskutt dersom andelskapitalen er intakt. Tilsvarende gjelder for medlemskapitalkonti. Er deler av andelskapitalen tapt, skal det skje en forholdsmessig reduksjon i innløsningsbeløpet. Ut over dette har uttredende andelseier ikke krav på etterbetaling eller andel i lagets formue.

Innløsningsbeløpet – jfr. dog bokstav b) under – blir endelig fastsatt ved første ordinære årsmøte som behandler årsberetning og regnskap for Viken Skog SA for det året som melding om avvikling av eierskapet er mottatt.

Innløsningsbeløpet – obligatorisk andelsinnskudd, tilleggsandeler og medlemskapitalkonti

– forfaller til utbetaling slik:

a) Ved eiendomsoverdragelse eller salg der den tidligere andelseieren ikke lengre er skogeier, utbetales innløsningsbeløpet etter at årsregnskapet er fastsatt for det året salget/eiendomsoverdragelsen er foretatt.

b) Ved bo-oppgjør utbetales innløsningsbeløpet så snart som mulig. I dette tilfelle benyttes grunnlaget fra sist avlagte regnskap.

c) Ved annen uttreden av Viken Skog SA utbetales innløsningsbeløpet over 3 år med 1/3 hvert år regnet fra det tidspunkt årsregnskapet er fastsatt. Minste utbetalt årlige beløp er verdien av 4 000 andeler.

Oppsagt – ikke utbetalt tilgodehavende – blir låneinnskudd med forrentning fastsatt av styret.

Styret kan fastsette forenklede retningslinjer for innløsning og nyinntreden for eierskifter innen familien.

 § 9 Lokale andelseiermøter – valgkretser

Viken Skog SAs geografiske område inndeles i valgkretser. Disse følger de grenser som gjelder for tilsluttede skogeierlag med undertegnet samarbeidsavtale. Andelseierne er tilknyttet det skogeierlaget eiendommen ligger i. Andelseiere i områder uten tilsluttede skogeierlag inngår i valgkretser fastsatt av styret.

Valg av utsendinger til årsmøtet i Viken Skog SA og behandling av andre innstillinger til Viken Skog SAs årsmøte skal gjennomføres årlig i hver valgkrets innen utgangen av juni måned, dog ikke senere enn 8 dager før Viken Skog SAs årsmøte

Andelseiermøtet skal innkalles med minst åtte dagers skriftlig varsel. Med innkalling skal følge sakliste. Det skal opplyses i innkallingen hvor andelseierne kan få tilgang til saksdokumentene. Bare de saker som er nevnt i innkallingen, skal behandles i møtet.

Det ordinære andelseiermøtet skal:

a) Behandle innstilling til Viken Skog SAs årsmøte om årsberetning og regnskap.

b) Behandle innstilling til eventuelle forslag til vedtektsendringer i Viken Skog SA.

c) Foreta valg av utsendinger med varautsendinger til årsmøtet, jfr. § 11. Mandatperioden gjelder inntil nytt valg er foretatt.

d) Behandle andre saker som er nevnt i innkallingen.

Saker som andelseier ønsker behandlet på ordinært andelseiermøte, må være innkommet administrasjonen i Viken Skog SA innen januar måneds utgang.

Ekstraordinært andelseiermøte innkalles når Viken Skog SAs styre eller minst 1/10 av andels-eierne i valgkretsen forlanger det.

 § 10 Stemmerett og valgbarhet i andelseiermøtet

I andelseiermøtet har hver andelseier én stemme. Ektefeller eller samboere som er registrert som andelseiere for samme skogeiendom, har begge møte- og forslagsrett, men kun én stemme og må selv avgjøre hvem som utøver stemmeretten.

Andelseiere som har skog i flere valgkretser, har møte- og stemmerett i de valgkretsene de har skog.

 

Ektefelle, samboer, bestyrer eller annen representant som generelt kan opptre utad på vegne av og forplikte vedkommende andelseier, har møte- og stemmerett. For øvrig kan en andelseier ikke møte ved fullmektig.

Enhver som har adgang til å møte med stemmerett i Viken Skog SA, er valgbar til tillitsverv.

 § 11 Årsmøtet

Årsmøtet er Viken Skog SAs øverste myndighet. Årsmøtet består av valgte utsendinger fra valgkretser, jfr. § 9, og skal avvikles i Viken Skogs geografiske område.

Hver valgkrets har rett til å sende en utsending for hver påbegynte 75 000 m3 omsatt tømmer gjennom Viken Skog SA forrige kalenderår fra andelseiere tilknyttet vedkommende valgkrets.

Ved avstemming har utsendingen(e) fra valgkretsene én stemme for hver påbegynt 10 000 m3 omsatt tømmer gjennom Viken Skog SA forrige kalenderår fra andelseiere tilknyttet vedkommende valgkrets.

 

Viken Skog SAs styreleder og daglig leder har møteplikt i årsmøtet.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av utsendingene til årsmøtet er til stede.

Årsmøtet innkalles av ordfører, når styret eller utsendinger som representerer minst 1/3 av stemmetallet krever det. Varsel om årsmøte skal sendes ut minst 14 dager før møtet. Innkalling og sakspapirer skal sendes ut minst åtte dager før møtet.

 

Årsmøtet kan treffe avgjørelser i saker som ikke er nevnt i innkallingen hvis alle årsmøteutsendingene gir sin tilslutning til at saken tas opp.

Rett til å fremme saker for årsmøtet har Viken Skog SAs styre og valgte utsendinger fra valgkretsene.

 

Det føres protokoll over møtene som underskrives av ordfører samt to årsmøteutsendinger valgt i møtet. Utskrift av protokollen sendes Norges Skogeierforbund etter hvert møte.

 § 12 Årsmøtets oppgaver

Det skal avholdes ordinært årsmøte hvert år innen utgangen av juni måned etter at de ordinære andelseiermøtene er avholdt i alle valgkretsene.

Det ordinære årsmøtet skal:

 • Behandle styrets årsberetning samt fastsette resultatregnskap og balanse og disponere årets resultat, jfr. § 13.
 • Fastsette godtgjørelse til organisasjonens tillitsvalgte og godkjenne godtgjørelse til revisor.
 • Fastsette sats for serviceavgift, jfr. § 6.
 • Foreta valg til styret, jfr. § 15.
 • Foreta valg av ordfører og varaordfører, fortrinnsvis blant årsmøtets medlemmer, for kommende periode med funksjon til og med neste ordinære årsmøte.
 • Foreta valg til valgkomité, jfr. § 17.
 • Behandle andre saker som er nevnt i innkallingen.

 

Saker som ønskes behandlet i ordinært årsmøte, må være kommet til styret senest innen ut-gangen av januar måned. Dog gjelder at eventuelle forslag om endring av vedtektene må være kommet til styret senest 3 måneder før årsmøtet for at styret skal få nødvendig behandlingstid.

 § 13 Disponering av årets resultat

Viken Skog SAs årsresultat kan – etter forslag fra styret – disponeres av årsmøtet i henhold til følgende:

 • Overføres til/eller belastes opptjent egenkapital.
 • Etterbetales til andelseierne i forhold til det kvantum tømmer andelseierne har levert for omsetning gjennom Viken Skog SA siste år (tømmeromsetning).
 • Avsettes til etterbetalingsfond.
 • Avsettes til medlemskapitalkonti i forhold til deres tømmeromsetning gjennom Viken Skog SA siste år.
 • Utbetales andelseierne som utbytte på innskutt andelskapital og medlemskapitalkonti.

 

Utbyttesatsen fastsettes av årsmøtet for det enkelte år.

 § 14 Disponering av etterbetalingsfond

Årsmøtet kan – etter forslag fra styret – disponere innestående på etterbetalingsfondet i henhold til følgende:

 • Overføres til opptjent egenkapital.
 • Etterbetales til andelseierne i forhold til deres tømmeromsetning gjennom Viken Skog SA minimum de tre siste år.
 • Avsettes til medlemskapitalkonti i forhold til tømmeromsetning gjennom Viken Skog SA minimum de tre siste år.

 § 15 Styret

Styret består av inntil 7 medlemmer, hvorav 5 velges av årsmøtet og 2 av de ansatte.

Styrets leder velges hvert år. Øvrige årsmøtevalgte styremedlemmer velges for to år av gangen slik at halvparten er på valg hvert år. Begge kjønn skal til enhver tid være representert med minst to styremedlemmer. Ved valg av to styremedlemmer fra de ansatte skal begge kjønn være representert i henhold til Samvirkelovens § 69, 2. ledd.

Nestleder velges hvert år av årsmøtet blant styrets medlemmer. 

Årsmøtet velger hvert år tre varamedlemmer i nummerorden for de årsmøtevalgte styremedlemmene.

Viken Skog SA forpliktes ved underskrift av styrets leder og daglig leder i fellesskap.

 § 16 Styrets oppgaver og ansvar

Forvaltningen av Viken Skog SA hører under styret, som skal lede foretakets virksomhet overensstemmende med lov, vedtektene og årsmøtets beslutninger, og det skal gjennomføre vedtak som blir fattet av Norges Skogeierforbund i medhold av Forbundets vedtekter.

Styret skal fastsette en styreinstruks som gir nærmere regler om styrearbeidet og saksbehandlingen.

 

Styret skal legge frem beretning og regnskap i så god tid at det kan drøftes i andelseiermøter avviklet i samsvar med § 9 før behandling i årsmøtet.

Styret skal forberede de saker andelseiermøtene og årsmøtet skal behandle.

Styret fastsetter prinsippene for de utbetalingsordninger for tømmeromsetning som gjøres gjeldende i regnskapsåret.

 

Styret kan ved ekstraordinær høy avvirkning som følge av store stormfellinger, risiko for insektangrep eller lignende omstendigheter i forbindelse med store naturødeleggelser, pålegge andelseierne å redusere eller stoppe avvirkning uten hensyn til inngått kontrakt i den utstrekning det er nødvendig for å unngå en vesentlig ubalanse i tømmermarkedet.

  § 17 Valgordning

Årsmøtet velger en valgkomité på 5 medlemmer med 2 varamedlemmer i nummerrekkefølge. Medlemmene skal velges med ett medlem fra hvert av fylkene Akershus (inkl. Oslo), Buskerud, Oppland, Vestfold (inkl. Siljan i Telemark) og Østfold (inkl. Enebakk i Akershus). Årsmøtet velger også valgkomiteens leder. Valgene gjelder for tre år. Hvert tredje år trer ett medlem ut, de andre to år trer to medlemmer ut. Varamedlemmene velges for ett år og foreslås fra de fylkene som er på valg det kommende år.

 

Valgkomitéen skal avgi innstilling til årsmøtet angående valgene i samsvar med instruks fastsatt av årsmøtet. Valgkomiteen avgir også innstilling til årsmøtet ved eventuelt valg av ny revisor.

Valg av styrets leder og nestleder skal skje skriftlig.

Tillitsvalgte må ikke inneha tillitsverv eller ledende stilling i foreninger eller selskap som konkurrerer med Viken Skog SA.

 

Blir en utsending til årsmøtet valgt til styremedlem i Viken Skog SA, overtar vedkommendes varautsending plassen i årsmøtet.

  § 18 Tilsluttede skogeierlag

Andelseiere i Viken Skog SA er medlemmer i lokale skogeierlag, som skal være et bindeledd mellom medlemmene og Viken Skog SA og bidra til å gjennomføre andelslagets oppgaver i skogeierlagets område.

Det skal inngås samarbeidsavtaler med tilsluttede skogeierlag om at de i sine områder skal ivareta det organisatoriske og næringspolitiske arbeidet for andelslagets eiere. Tilsluttede skogeierlag med undertegnet samarbeidsavtale kan motta driftstilskudd fra Viken Skog SA fastsatt av styret.

  § 19 Vedtektsendringer

Endring av disse vedtekter skjer i årsmøtet. Det skal stå i innkallingen hva forslaget til forandring går ut på.

 

Før behandling i årsmøtet skal forslag til vedtektsendringer ha vært behandlet i ordinært eller ekstraordinært møte i valgkretsene. I andelseiermøtene avgjøres med simpelt flertall av de stemmeberettigede (jfr. § 9) hvilket mandat utsendingene til årsmøtet skal ha.

Forslag til endring av prinsipiell karakter eller som berører forholdet til Norges Skogeierforbund skal også forelegges Skogeierforbundets styre til orientering før årsmøtebehandlingen.

Vedtak om endring krever 2/3 flertall av det samlede antall stemmer i årsmøtet.

For endring av § 2 og § 4 kreves 4/5 stemmeflertall.

  § 20 Oppløsning

Forslag om oppløsning av Viken Skog SA må fremsettes på et ordinært årsmøte. Dersom forslaget støttes med 2/3 flertall av det samlede antall stemmer i årsmøtet, sendes det deretter ut til behandling i valgkretsene og forelegges så til endelig avgjørelse på neste ordinære årsmøte.

Ved den endelige beslutning om oppløsning kreves 3/4 flertall av årsmøtet.

Etter at alle forpliktelser er oppgjort skal tilleggsandelsinnskudd, deretter ordinært andelsinnskudd og innestående på medlemskapitalkonti tilbakebetales andelseierne.

Eventuell gjenværende formue skal fordeles på andelseierne i samsvar med deres andel av tømmeromsetningen gjennom Viken Skog SA de siste 15 år. Tilsvarende gjelder også ved omdanning.

  § 21 Lovgivning

For øvrig henvises det til den enhver tid gjeldende samvirkelovgivning