Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator
 

Vedtekter for Viken Skog SA

§ 1 Navn og foretaksform

Viken Skog SA er et samvirkeforetak med hovedkontor i Ringerike kommune.

Viken Skog SA er tilsluttet Norges Skogeierforbund, og alle andelseiere i Viken Skog SA er samtidig medlemmer i Norges Skogeierforbund.

§ 2 Formål

Formålet til Viken Skog SA er å sikre andelseierne langsiktig råderett over deres skogeiendommer og bidra til størst mulig avkastning fra andelseiernes skogressurser gjennom bærekraftig ressursutnyttelse.

Dette gjøres ved å:

 • Sikre og utvikle best mulige rammebetingelser for andelseiernes eiendoms- og forvaltningsrett.
 • Arbeide for stabil avsetning og best mulig pris for andelseiernes virke og for et godt tilbud av konkurransedyktige tjenester.
 • Styrke andelseiernes faglige utvikling og interesser.
 • Stimulere til næringsutvikling, bidra til forskning og utvikling og økt bruk av lønnsomme produkter.
 • Ved eierengasjement sikre innflytelse og avkastning fra skogindustri og tilknyttede verdikjeder.
 • La andelseierne få avkastning med grunnlag i verdiutviklingen i Viken Skog SA.
§ 3 Andelseiere

Enhver fysisk eller juridisk person som eier skogeiendom innen det geografiske området til Viken Skog SA kan opptas som andelseier. For eiendommer som er eid i sameie, må medlemskapet omfatte hele eiendommen.

Styret kan gjøre unntak fra vilkåret om eierskap til skogeiendom etter første ledd, og akseptere som andelseiere personer som har bruksrett til skog istedenfor den juridiske eier, når bruksretten gir grunnlag for samhandling.

Andelseierne har fortrinnsrett til å selge alt sitt tømmer til samvirkeforetaket, og til å benytte seg av de tjenester samvirkeforetaket kan tilby, til de priser og vilkår som til enhver tid gjelder.

Andelseierne har rett til å bli holdt løpende orientert om gjeldende leveringsvilkår for skogsvirke og andre aktuelle saker i organisasjonen.

Tidligere andelseiere og ungdom med bekreftet tilknytning til nåværende andelseiere kan tegne støttemedlemskap i Viken Skog SA. Slike medlemmer har møterett, men ingen stemmerett i andelseiermøtene. Styret fastsetter nærmere vilkår og årlig kontingent for disse.

§ 4 Overgang av andelseierskap

Når eiendommen som andelen i Viken Skog SA er knyttet til skifter eier, kan andelseierskapet overføres til ny eier av skogen slik at alle rettigheter og plikter knyttet til andelseierskapet videreføres på ny skogeiers hånd. Styret kan fastsette retningslinjer for overgang av andelseierskap sammen med skogen.

Ved eierskifte eller andre grunner til at andels­eieren ikke lenger har eiendomsrett til skog, uten at andelseierskapet overføres til ny eier av skogen, skal andelsinnskuddet innløses i samsvar med § 8, og eventuell tilbakebetaling skal gjøres i samsvar med bestemmelsene i § 9, 1. og 2. ledd, jf. 4. ledd. 

§ 5 Obligatorisk andelsinnskudd

Andelseierne forplikter seg til å delta i finansieringen av egenkapitalen til Viken Skog SA med et obligatorisk andelsinnskudd i samsvar med det beløp som fastsettes for vedkommendes skogeiendom, jf. 2. ledd.

Andelsinnskuddets størrelse fastsettes på bakgrunn av eiendommens produktive areal, fordelt på produktivitetsklassene høy, middels og lav. Andelsinnskuddet er kr 50 pr. dekar høyproduktiv mark, kr 25 pr. dekar middels produktiv mark og kr 10 pr. dekar lavproduktiv mark. Uproduktiv mark og areal vernet i henhold til lov eller forskrift, hvor det ikke kan drives kommersiell skogsdrift, regnes ikke med i beregning av andelsinnskuddets størrelse.

Minimum andelsinnskudd for en skogeier er kr 2 000. Ingen andelseier kan ha større obligatorisk andelsinnskudd enn kr 120 000.

Andelsinnskuddet skal korrigeres ved endring i beregningsgrunnlaget og skal til enhver tid omfatte alt produktivt skogareal vedkommende andelseier eier innen samvirkeforetakets område, jf. 2. ledd. Andelseieren er forpliktet til å gi skriftlig beskjed ved tilkjøp, frasalg eller omdisponering av areal. Viken Skog SA har rett til på eget initiativ å oppdatere beregningsgrunnlaget gjennom oppslag i tilgjengelige databaser etter at andelseier er varslet om dette.

Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for hva som skal omfattes av hver arealkategori. Dersom det er tvil om hva som skal omfattes av hver arealkategori, fastsetter styret det obligatoriske andelsinnskuddet for den enkelte skogeier.

Obligatorisk andelsinnskudd kan ikke omsettes, pantsettes eller nyttes som sikkerhet for forpliktelser.

Innbetaling av det obligatoriske andelsinnskuddet skal skje ved 4% trekk i andelseierens brutto tømmeroppgjør for salg gjennom Viken Skog SA.

Innbetaling av det obligatoriske andelsinnskuddet kan i tillegg skje ved:

 • Trekk i andelseierens utbytteutbetaling.
 • Trekk i andelseierens etterbetaling.
 • Kontant innbetaling.
§ 6 Frivillig tilleggsandelsinnskudd

Årsmøtet kan beslutte å utvide andelskapitalen med frivillig tilleggsandelsinnskudd fra eksisterende andelseiere. Fordeling av tilleggsandelsinnskudd foretas av styret etter prinsipper fastsatt av årsmøtet. Tilleggsandelsinnskudd kan bare tildeles andelseiere som har innbetalt sitt obligatoriske andelsinnskudd fullt ut. Tildelt tilleggsandelsinnskudd skal innbetales i sin helhet innen den frist styret fastsetter.

Tilleggsandelsinnskuddet kan etter samtykke fra styret overdras til andre andelseiere i Viken Skog SA.

Styret kan beslutte at tilleggsandelsinnskuddet skal innløses når foretakets økonomi tilsier det.

Andelseier har adgang til å få tilleggsandelsinnskudd­et innløst uten at eierskapet i Viken Skog SA sies opp. For utbetalingstakt av tilleggsinnskudd gjelder da de samme bestemmelsene som for det obligatoriske andelsinnskuddet, jf. § 9.

§ 7 Årskontingent/Serviceavgift

Andelseierne skal betale en årlig kontingent/serviceavgift fastsatt av årsmøtet. Skyldig kontingent ved årets slutt føres som fordring mot skogeier og kan trekkes i fremtidige utbetalinger fra Viken Skog SA.

Opparbeidet skyldig kontingent tillegges renter etter en sats fastsatt av styret, og skal ikke overstige innestående andels- og tilleggsandelsinnskudd. Andelseiere med utestående kontingent som overstiger dette, vil etter skriftlig varsel forstås som om vedkommende ønsker avvikling av andelseierskapet med uttreden i henhold til § 8.

§ 8 Uttreden

Uttreden som andelseier får virkning fra den dagen meldingen er mottatt skriftlig ved hovedkontoret til Viken Skog SA.

Eventuelle økonomiske mellomværende knyttet til samhandel mellom uttredende andelseier og foretaket skal avsluttes i henhold til inngåtte kontrakter og avtaler.

Økonomiske forhold knyttet til eierskapet skal avsluttes i samsvar med bestemmelsene i § 9 om innløsning av andelsinnskudd og medlemskapitalkonti.

Uttredende andelseier har ikke krav på etterbetaling eller utbytte som er basert på omsetning i utmeldingsåret eller i det året andelseierens eiendomsrett til skog opphører, § 4.

§ 9 Innløsning av andelsinnskudd og medlemskapitalkonti

Ved innløsning skal andelsinnskuddet og innestående på medlemskapitalkonto utbetales med det nominelle beløp som er innskutt dersom andelskapitalen er intakt. Er deler av andelskapitalen tapt, skal det skje en forholdsmessig reduksjon i innløsningsbeløpet. Ut over dette har uttredende andelseier ikke krav på etterbetaling eller andel i lagets formue.

Innløsningsbeløpet, jf. bokstav b) under, blir endelig fastsatt ved første ordinære årsmøte som behandler årsberetning og regnskap for Viken Skog SA for det året som melding om avvikling av eierskapet er mottatt.

Innløsningsbeløpet – obligatorisk andelsinnskudd, tilleggsandelsinnskudd og medlemskapitalkonti forfaller til utbetaling slik:

 1. Ved eiendomsoverdragelse eller salg der den tidligere andelseieren ikke lenger er skogeier og andelseierskapet ikke overdras til ny skogeier, utbetales innløsningsbeløpet etter at årsregnskapet er fastsatt for det året salget/eiendomsoverdragelsen er foretatt.
 2. Ved bo-oppgjør utbetales innløsningsbeløpet så snart som mulig. I dette tilfelle benyttes grunnlaget fra sist avlagte regnskap.
 3. Ved annen uttreden fra Viken Skog SA utbetales innløsningsbeløpet over 3 år med 1/3 hvert år regnet fra det tidspunktet årsregnskapet er fastsatt. Minste utbetalt årlige beløp er 1/3 av det maksimale obligatoriske andelsinnskuddet iht. § 5.

Alle utestående fordringer Viken Skog SA har mot andelseieren kan motregnes i innløsningsbeløpet før utbetaling. Oppsagt, ikke utbetalt tilgodehavende, blir låneinnskudd med forrentning fra 1 måned etter at årsregnskapet er fastsatt. Rentesatsen fastsettes av styret.

§ 10 Valgkretser og lokale andelseiermøter

Viken Skog SAs geografiske område er inndelt i valgkretser. Disse følger de grensene som gjelder for tilsluttede skogeierlag med undertegnet samarbeidsavtale. Andelseierne er tilknyttet det skogeierlaget eiendommen ligger i. Andelseiere i områder uten tilsluttede skogeierlag inngår i valgkretser fastsatt av styret.

Valg av utsendinger til årsmøtet i Viken Skog SA og behandling av andre innstillinger til foretakets årsmøte skal gjennomføres årlig i hver valgkrets innen ut­gan­gen av juni måned, dog ikke senere enn 8 dager før årsmøtet i Viken Skog.

Andelseiermøtet skal innkalles med minst åtte dagers varsel. Varsel sendes ut elektronisk (epost eller SMS) til de som har oppgitt slik adresse, og kunngjøres ellers sammen med saklisten på foretakets nettside. Bare de sakene som er nevnt i innkallingen, skal behandles i møtet.

Det ordinære andelseiermøtet skal:

 1. Behandle innstilling til eventuelle forslag til vedtektsendringer i Viken Skog SA.
 2. Foreta valg av utsendinger med varautsendinger til årsmøtet, jf. § 12.
  Mandatperioden gjelder inntil nytt valg er foretatt.
 3. Behandle eventuelle andre saker som er nevnt i innkallingen.

På ordinære andelseiermøter skal det gis en orientering om foretakets drift og økonomi.

Saker som andelseier ønsker behandlet på ordinært andelseiermøte, må være innkommet administrasjonen i Viken Skog SA senest 14 dager før andelseiermøtet.

Ekstraordinært andelseiermøte innkalles når styret i foretaket eller minst 1/10 av andelseierne i valgkretsen forlanger det.

§ 11 Stemmerett og valgbarhet i andelseier­møtet

I andelseiermøtet har hver andelseier én stemme. Ektefeller, samboere eller andre sameiere som er registrert som andelseiere for samme skogeiendom, har møte- og forslagsrett, men de har kun én stemme og må selv avgjøre hvem som utøver stemmeretten.

Andelseiere som har skog i flere valgkretser, har møte- og stemmerett i de valgkretsene de har skog.

Ektefelle, samboer, bestyrer eller annen representant som generelt kan opptre utad på vegne av og forplikte vedkommende andelseier, kan møte som fullmektig i andelseiermøtet. For øvrig kan en andelseier ikke møte ved fullmektig.

Enhver som har adgang til å møte med stemmerett i Viken Skog SA, er valgbar til til­litsverv.

§ 12 Årsmøtet

Årsmøtet er øverste myndighet i Viken Skog SA. Årsmøtet består av valgte utsendinger fra valgkretser, jf. § 10, og skal avvikles i det geografiske området til Viken Skog SA. 

Årsmøtet skal avholdes hvert år innen utgangen av juni måned, og varsel om årsmøte skal sendes ut minst 14 dager før møtet. Innkalling og sakspapirer skal sendes ut minst åtte dager før møtet.

Hver valgkrets har rett til å sende en utsending for hver påbegynte 75 000 m3 omsatt tømmer gjennom Viken Skog SA forrige kalenderår fra andelseiere tilknyttet vedkommende valgkrets.

Ved avstemming har utsendingen(e) fra valgkretsene én stemme for hver påbegynt

10 000 m3 omsatt tømmer gjennom Viken Skog SA forrige kalenderår fra andelseiere tilknyttet vedkommende valgkrets.

Styreleder og daglig leder i Viken Skog SA har møteplikt i årsmøtet.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av utsendingene til årsmøtet er til stede.

Årsmøtet kan treffe avgjørelser i saker som ikke er nevnt i innkallingen hvis alle årsmøteutsendingene gir sin tilslutning til at saken tas opp.

Styret i Viken Skog og valgte utsendinger fra valgkretsene har rett til å fremme saker for årsmøtet.

Det føres protokoll over møtene som underskrives av ordfører samt to årsmøteutsendinger valgt i møtet. Utskrift av protokollen sendes Norges Skogeierforbund etter hvert møte.

Det ordinære årsmøtet skal:

 • Behandle styrets årsberetning samt fastsette resultatregnskap og balanse og disponere årets resultat, jf. § 13.
 • Fastsette godtgjørelse til organisasjonens tillitsvalgte og godkjenne godtgjørelse til revisor.
 • Fastsette kontingent, jf. §7
 • Foreta valg til styret, jf. § 16
 • Foreta valg av ordfører og varaordfører, fortrinnsvis blant årsmøtets medlemmer, for kommende periode med funksjon til og med neste ordinære årsmøte.
 • Foreta valg til valgkomité, jf. § 19.
 • Behandle andre saker som er nevnt i innkallingen.

Saker som ønskes behandlet i ordinært årsmøte, må være kommet til styret senest

3 måneder før årsmøtet for nødvendig tid til behandling i styret og valgkretsene.

§ 13 Disponering av årets resultat

Årsresultatet i Viken Skog SA kan – etter forslag fra styret – disponeres av årsmøtet i henhold til følgende:

 • Overføres til/eller belastes opptjent egenkapital.
 • Etterbetales til andelseierne i forhold til det kvantum tømmer andelseierne har levert for omsetning gjennom Viken Skog SA siste år (tømmeromsetning).
 • Avsettes til etterbetalingsfond.
 • Avsettes til medlemskapitalkonti i forhold til deres tømmeromsetning gjennom Viken Skog SA siste år.
 • Utbetales andelseierne som renter på innskutt andelskapital og medlemskapitalkonti.

Rentesatsen fastsettes av årsmøtet for det enkelte år. Det kan fastsettes ulik rentesats på frivillig andelsinnskudd og annen andelskapital.

§ 14 Disponering av etterbetalingsfond

Årsmøtet kan – etter forslag fra styret – disponere innestående på etterbetalingsfondet i henhold til følgende:

 • Overføres til opptjent egenkapital.
 • Etterbetales til andelseierne i forhold til deres tømmeromsetning gjennom Viken Skog SA minimum de tre siste år.
 • Avsettes til medlemskapitalkonti i forhold til tømmeromsetning gjennom Viken Skog SA minimum de tre siste år.
15 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret eller utsendinger som representerer minst 1/3 av stemmetallet krever det, eller når minst 1/10 av medlemmene skriftlig krever å få behandlet et klart oppgitt emne.

§ 16 Styret

Styret består av inntil 7 medlemmer, hvorav 5 velges av årsmøtet og 2 av de ansatte i Viken Skog SA.

Styrets leder velges av årsmøtet hvert år. Øvrige årsmøtevalgte styremedlemmer velges for to år av gangen slik at halvparten er på valg hvert år. Begge kjønn skal til enhver tid være representert med minst to styremedlemmer. Ved valg av to styremedlemmer fra de ansatte skal begge kjønn være representert i henhold til Samvirkelovens § 69, 2. ledd.

Nestleder velges hvert år av årsmøtet blant styrets medlemmer.

Valg av styrets leder og nestleder skal skje skriftlig.

Årsmøtet velger hvert år tre varamedlemmer i nummerorden for de årsmøtevalgte styremedlemmene.

§ 17 Signatur

Viken Skog SA forpliktes ved underskrift av styrets leder og daglig leder i fellesskap.

§ 18 Styrets oppgaver og ansvar

Forvaltningen av Viken Skog SA hører under styret, som skal lede foretakets virksomhet overensstemmende med lov, vedtekter og årsmøtets beslutninger, og det skal gjennomføre vedtak som blir fattet av Norges Skogeierforbund i samsvar med Forbundets ved­tekter.

Styret skal fastsette en styreinstruks som gir nærmere regler om styrearbeid og saksbehandling.

Styret skal forberede de sakene andelseiermøtene og årsmøtet skal behandle.

Styret fastsetter prinsippene for utbetalingsordninger for tømmeromsetning som gjøres gjeldende i regnskapsåret.

Styret kan ved ekstraordinær høy avvirkning som følge av store stormfellinger, risiko for insektangrep eller lignende omstendigheter i forbindelse med store naturødeleggelser, pålegge andelseierne å redusere eller stoppe avvirkning uten hensyn til inngått kontrakt i den utstrekning det er nødvendig for å unngå en vesentlig ubalanse i tømmermarkedet.

§ 19 Valgordning

Årsmøtet velger en valgkomité på 5 medlemmer med 2 varamedlemmer i nummerrekkefølge. Ved sammensetning av valgkomiteen skal det tas hensyn til medlemmenes geografiske tilhørighet. Medlemmene skal velges med ett medlem fra hvert av de tidligere fylkene Akershus, Buskerud, Oppland, Vestfold og Østfold. Årsmøtet velger også valgkomiteens leder. Valgene gjelder for tre år. Hvert tredje år trer ett medlem ut, de andre to årene trer to medlemmer ut. Varamedlemmene velges for ett år og foreslås fra de fylkene som er på valg det kommende året.

Valgkomitéen skal avgi innstilling til årsmøtet angående valgene i samsvar med instruks fastsatt av årsmøtet. Valgkomiteen avgir også innstilling til årsmøtet ved eventuelt valg av ny revisor.

Når valg i årsmøtet fører til likt stemmetall blant de som får flest stemmer, foretas omvalg. Dersom stemmetallet fortsatt er likt, gjennomføres valget ved loddtrekning.

Tillitsvalgte må ikke inneha tillitsverv eller ledende stilling i foreninger eller selskap som konkurrerer med Viken Skog SA.

Blir en utsending til årsmøtet valgt til styremedlem i Viken Skog SA, overtar vedkommendes varautsending plassen i årsmøtet.

§ 20 Tilsluttede skogeierlag

Andelseiere i Viken Skog SA er medlemmer i lokale skogeierlag, som skal være et bindeledd mellom medlemmene og Viken Skog SA og bidra til å gjennomføre samvirkeforetakets oppgaver i skogeierlagets område.

Det skal inngås samarbeidsavtaler med tilsluttede skogeierlag om at de i sine områder skal ivareta det organisatoriske og næringspolitiske arbeidet for samvirkeforetakets eiere. Tilsluttede skogeierlag med undertegnet samarbeidsavtale kan motta driftstilskudd fra Viken Skog SA fastsatt av styret.

§ 21 Vedtektsendringer

Forslag til endring av disse vedtektene, inkludert hva forslaget eller forslagene til endring går ut på, skal stå i innkallingen til årsmøtet. 

Før behandling i årsmøtet skal forslag til vedtektsendringer ha vært behandlet i ordinært eller ekstraordinært møte i valgkretsene. Andelseiermøtene avgjør med alminnelig flertall hvilket mandat utsendingene til årsmøtet skal ha.

Forslag til endring som berører forholdet til Norges Skogeierforbund skal også forelegges Skogeierforbundets styre til orientering før årsmøtebehandlingen.

Vedtak om endring krever 2/3 flertall i årsmøtet.

For endring av § 2 og § 5 kreves 4/5 stemmeflertall.

§ 22 Oppløsning

Forslag om oppløsning av Viken Skog SA må fremsettes på et ordinært årsmøte. Dersom forslaget støttes med 2/3 flertall av det samlede antall stemmer i årsmøtet, sendes det deretter ut til behandling i valgkretsene og forelegges så til endelig avgjørelse på neste ordinære årsmøte.

Ved den endelige beslutning om oppløsning kreves 3/4 flertall av årsmøtet.

Etter at alle forpliktelser er oppgjort skal tilleggsandelsinnskudd, deretter ordinært andelsinnskudd og innestående på medlemskapitalkonti tilbakebetales andelseierne.

Eventuell gjenværende formue skal fordeles på andelseierne i samsvar med deres andel av tømmeromsetningen gjennom Viken Skog SA i løpet av de siste 15 årene. Tilsvarende gjelder også ved omdanning.

§ 23 Lovgivning

For øvrig henvises det til den enhver tid gjeldende samvirkelovgivning.

Vedtatt 28.03.2012

Sist endret 29.03.2023