Eierorganisasjon

Viken Skog SA er et skogeiersamvirkeforetak for i underkant av 10 000 andelseiere i Viken, Vestfold-Telemark og Innlandet.

Samvirkets formål er gjennom bærekraftig ressursutnyttelse å sikre langsiktig råderett og avkasting på andelseiernes skogeiendommer.

Dette gjøres ved å:

 • Fremme vilkår som ivaretar og utvikler andelseiernes eiendoms- og forvaltningsrett
 • Arbeide for best mulig pris og avsetning for andelseiernes virke og for et godt tilbud av 
  konkurransedyktige tjenester
 • Styrke andelseiernes faglige utvikling og interesser
 • Stimulere til næringsutvikling, bidra til forskning og utvikling og økt bruk av lønnsomme produkter
 • La andelseierne få avkastning med grunnlag i den verdiutvikling som Viken Skog SAs kapital får.

Noen fakta om Viken Skog SA:

Skogsamvirket Viken Skog SA ble vedtatt 7. november 2005 og startet sin virksomhet 1. januar 2006. Viken Skog SA er en videreføring av Viken Skogeierforening som ble etablert 16. desember 1999 og var operativ fra 1. januar 2000. Viken Skog SA er et skogeiersamvirke med ca 2,4 mill. kbm i årlig  tømmerkjøp som tilsvarer ca. 25% av skogeiersamvirkets totale tømmerkjøp og 20% av landets avvirkning. (I Viken Skog-konsernet omsettes det 3,3 mill. kbm.) Viken Skog har en egenkapital på ca. 600 millioner kroner og en andelskapital på ca. 220 mill. kr. Viken Skog-konsernet omsatte i 2019 for 2,4 mrd. NOK.

Skogeierlagene

Over 30 skogeierlag har inngått samarbeidsavtale med Viken Skog.

Årsmøtet

Årsmøtet er samvirkets øverste myndighet.

Styret

Styret består av 7 medlemmer, hvorav 5 velges av årsmøtet og 2 av de ansatte.

Valgkomiteen

Medlemmene i valgkomiteen velges for tre år av gangen.

Organisasjonskart

 

Årsmøte (årsmøtets ordfører/varaordfører)  
Styret  
Daglig leder Valgkomité
Ansatte  

Skogeierlagene

Viken Skog SAs geografiske område inndeles i valg­kretser.

Disse følger de grenser som gjelder for tilsluttede skogeierlag med undertegnet samarbeidsavtale. Andelseierne er tilknyttet det skogeierlaget eiendommen ligger i. Andelseiere i områder uten tilsluttede skogeierlag inngår i valgkretser fastsatt av styret.

Andelseiermøtet velger utsendinger til årsmøtet i Viken Skog SA.  I 2021 var det 35 valgkretser i Viken Skog.

Skogeierlagene er egne juridisk enheter tilknyttet Viken Skog gjennom samarbeidsavtaler. De mottar årlig et driftstilskudd som bidrag til finansering av organisasjonsarbeid og aktivitet i skogeierlaget.

Finn ditt skogeierlag eller hvilken valgkrets du er tilsluttet her.

 

Årsmøtet er samvirkets øverste myndighet og består av valgte utsendinger fra valgkretsene.

Hver valgkrets rett til å velge en utsending til årsmøtet for hver påbegynt 75 000 m³ omsatt tømmer gjennom samvirket forrige kalenderår, fra andelseiere tilknyttet vedkommende valgkrets.

Ved avstemming har utsendingene fra hver valgkrets en stemme for hver påbegynt 10 000 m³ omsatt tømmer gjennom samvirket forrige kalenderår. Dette gjelder tømmer solgt fra skog tilhørende andelseiere tilknyttet vedkommende sin valgkrets.


Årsmøtets ordfører:

Lars Sollie (Tønsbergdistriktet)

Varaordfører:

Mona T. Tholin (Søndre Land og Fluberg)

Styret

Styret består av 7 medlemmer, hvorav 5 velges av årsmøtet og 2 av de ansatte.

Breivik Olav
Breivik Olav
Styrets leder
Lundby Erland
Lundby Erland
Nestleder
Hallenstvedt Ragnhild
Hallenstvedt Ragnhild
Styremedlem
Nore Kristine
Nore Kristine
Styremedlem
Stuve Lars Fredrik
Styremedlem
Thorsen Hallgeir
Thorsen Hallgeir
Styremedlem
Wåla Anders
Styremedlem

Valgkomiteen

Medlemmene i valgkomiteen velges for tre år av gangen og varamedlemmene for ett år. Valgordningen er slik at de tidligere fylkene har et medlem eller varamedlem til valgkomiteen.

Valgkomiteen i Viken Skog består av fem medlemmer med 2 varamedlemmer i nummerrekkefølge. 

Valgkomiteens medlemmer i 2021-2022:

 • Hans Chr. Endrerud (Oppland) (leder)
 • Helge Lindstad (Akershus)
 • Ingvild Evju (Vestfold-Telemark)
 • Grete Sønsteby (Buskerud)
 • Thomas Riiser (Østfold)

Kontaktinformasjon valgkomiteens medlemmer 2021-2022:

Hans Chr. Endrerud
Tlf.: 905 78 560
E-post: hans.endrerud@online.no

Helge Lindstad
Tlf.: 911 92 316
E-post: post@hauger-gard.no

Ingvild Evju
Tlf.: 911 07 825
E-post: ingvild_evju@homail.com

Grete Sønsteby
Tlf. 415 07 414
E-post: grete.sonsteby@n2.no

Thomas Riiser
Tlf.: 970 54 876
E-post: thomas@riisern.no