Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Kvalitets- og miljøpolicy

Viken Skogs formål er å sikre langsiktig råderett og avkastning på andelseiernes skogeiendommer. Kvalitets- og miljøpolitikken skal være forankret i denne hovedoppgaven, og den gjelder for Viken Skogs andelseiere, ansatte og samarbeidspartnere. Det er summen av handlinger fra disse tre gruppene som skaper resultatene.

Styringssystemet skal vedlikeholdes og videreutvikles, slik at disse tre gruppene stimuleres til bevissthet omkring kvalitet- og miljø. Dette skal skje gjennom informasjon, kommunikasjon, opplæring og revisjon. Gjennom forpliktende arbeid mot konkrete kvalitets- og miljømål og oppfølging av avvik skal vi trinnvis søke å forbedre kvaliteten på arbeidet, og hensynet til miljøet.

Kvalitets- og miljøsystemet skal være en integrert del av Viken Skogs styringssystem og arbeidsform og hjelpe til at vi mer effektivt når våre mål. Dette skal bidra til å heve skogbrukets omdømme i samfunnet.

Kvalitet

Viken Skog sin oppgave er å gi sine andelseiere de beste mulighetene for å lykkes med et langsiktig og lønnsomt skogbruk. Vi skal bidra med kompetanse som lønner seg.

Viken Skog sin visjon er å bygge en verdikjede i verdensklasse. Vi jobber for å utvikle en komplett, bærekraftig og fremtidsrettet verdikjede basert på skogens ressurser.

Viken Skog lover sine andelseiere og samarbeidspartnere:

  • Enklere hverdag: Våre tjenester gjør det enklere å eie og forvalte skog.
  • Konkurransekraft: Tilgang til markeder, sikre avsetning og utvikle verdikjeden.
  • Eierskap: Mulighet til å påvirke. Delta i skogsamvirket. Vi står sterkere sammen.

Miljø

Viken Skogs tømmerleverandører skal som en del av den totale verdiskapning forvalte sin skog på en miljømessig bærekraftig måte. Norsk PEFC Skogstandard skal ligge til grunn for den skogfaglige aktiviteten. Viken Skog skal tilfredsstille offentlige lover og forskrifter, samt andre krav som organisasjonen stiller eller slutter seg til.

Som gruppesertifikatholder er Viken Skog forpliktet til å følge Norsk PEFC Skogstandard, der det blant annet står følgende: «Gjennom skogforvaltningen skal en sørge for tilstrekkelig beskyttelse av skogen mot ulovlig hogst, ulovlig arealbruk, ulovlig initierte branner og andre ulovlige aktiviteter.»

PEFC-kontrollerte kilder betyr at tømmeret ikke har en ulovlig eller kontroversiell opprinnelse. Det innebærer at Viken Skog ikke skal være direkte eller indirekte involvert i handel med skogprodukter med ulovlig eller kontroversielt opphav, eksempelvis:

  • Hogst eller handel med ulovlig avvirket tømmer eller andre skogprodukter.
  • Tømmer som er avvirket i strid med tradisjonelle og menneskelige rettigheter.
  • Tømmer som er avvirket i områder med høye naturverdier.
  • Tømmer fra områder som avskoges permanent eller skal gjøres om til plantasjer.
  • Tømmer som kommer fra genmodifiserte treslag.

Ansatte

Viken Skog skal legge til rette for et godt og trygt arbeidsmiljø, og alle ansatte skal ha den kunnskapen og kompetansen som er nødvendig for å gjennomføre arbeidsoppgavene.

Gjennom vårt kvalitets-, miljø- og rutinebeskrivelsessystem har alle ansatte et felles verktøy for kvalitets- og miljøinformasjon, og alle nyansatte får opplæring i bruk av verktøyet. Kvalitets- og miljøsystemet brukes blant annet til å registrere, behandle og følge opp avvik.

Viken Skogs verdier – nytenking, entusiasme og nærhet – ligger til grunn for virksomheten. I hensyn til vår kvalitets- og miljøpolicy handler det blant annet om at vi kjenner de lokale forholdene godt og at vi gjennom god planlegging og gode rutiner er i forkant for å unngå skader på mennesker, dyr og biologisk viktige områder.

Kommunikasjon

Viken Skog skal ha en aktiv og åpen kommunikasjon, internt og eksternt. Dette omfatter åpenhet om kvalitets- og miljøarbeidet, og alle ansatte skal opptre i tråd med Viken Skogs kvalitets- og miljøpolicy.

Viken Skog følger åpenhetsloven og miljøinformasjonsloven.