Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Viken Skogs regnskap for 2021 – et år med gode resultater

Viken Skogs resultat for 2021 er bedre enn på lang tid, og nå skal mer enn 100 millioner kroner tilbakeføres til andelseierne. De gode resultatene skyldes økt aktivitet i skogen og utbytter fra industriengasjementene der Viken Skog er medeier. − Det viser at det var en klok avgjørelse å fortsette å investere i den skogbaserte industrien, sier styreleder Olav Breivik i Viken Skog.


Olav Breivik, Vibeke Teslo-Andersen, Tor Henrik Kristiansen

GOD GRUNN TIL Å VÆRE FORNØYDE: 2021 ble et svært bra år med tanke på resultatene for både Viken Skog og konsernet, stadfester styreleder Olav Breivik, økonomisjef Vibeke Teslo-Andersen og daglig leder Tor Henrik Kristiansen. Foto: Bjørn H. Pettersen, Viken Skog

Av Bjørn H. Pettersen

Driftsinntektene i Viken Skog-konsernet økte med 36 prosent til 3 milliarder kroner i 2021, først og fremst som følge av et sterkt marked for trelast og andre skogbaserte produkter.

Morselskapet Viken Skog økte inntektene med 24 prosent til 1,8 milliarder kroner i 2021 som følge av økt aktivitet i skogen og økte priser på tømmer.

– Både konsernets og morselskapets resultater er gledelige. Vi har aldri hatt så høye driftsinntekter før, og vi leverer gode drifts- og finansresultater, sier Vibeke Teslo-Andersen, økonomisjef i Viken Skog.

ØKONOMISJEF: Vibeke Tronrud Teslo-Andersen.

Les hele årsmeldingen til Viken Skog her.

Gode investeringer og målrettet arbeid

Konsernet fikk et årsresultat på 978 millioner kroner i 2021. Det er 812 millioner mer enn året før. Årsresultatet for morselskapet endte på 188 millioner kroner mot 33 millioner i 2020.

Konsernet fikk et driftsresultat på 286 millioner kroner mot 47 millioner kroner i 2020, som følge av gode driftsresultater i 2021 fra flere av våre datterselskaper, blant annet Begna Bruk, RingAlm og SB Skog. For morselskapet ble driftsresultatet 23,5 millioner kroner mot 8 millioner i 2020. 

– Årets finansresultat ble 728 millioner kroner for konsernet og 166 millioner for morselskapet, mot henholdsvis 121 millioner og 26 millioner i 2020. Den kraftige økningen for konsernet skyldes hovedsakelig innregning av vår resultatandel av det gode årsresultatet i Moelven Industrier ASA for 2021, forteller Teslo-Andersen.

Viken Skog avvirket i overkant av 2,4 millioner kubikkmeter med tømmer i 2021, en økning på 16 prosent fra 2020. Samlet for konsernet ble det avvirket 3,4 millioner kubikkmeter med tømmer.

− Det har vært mange vær- og klimamessige utfordringer, men avvirkningen og resultatene viser at vi har jobbet godt og målrettet i hverdagen, i tillegg til at vi har gjort smarte investeringer. Både Viken Skog og konsernet økte sin markedsandel i 2021. Norsk tømmer er ettertraktet ute i verden, og mye av veksten kan tilskrives et sterkt eksportmarked der vi er godt posisjonert gjennom Viken AT Market, forteller Tor Henrik Kristiansen, daglig leder i Viken Skog.

DAGLIG LEDER: Tor Henrik Kristiansen.

Et år med store skogskader

Skogbruket på Østlandet var preget av omfattende skader i 2021. Lengst sør, først og fremst i Vestfold og Østfold, har tørkeskader og oppblomstring av granbarkbiller blitt en økende bekymring siden den ekstremt varme og tørre sommeren i 2018.

I enkelte områder var skader på grunn av snøbrekk et problem. Og 19. november blåste store skogområder over ende i det som viste seg å bli de verste vindfallskadene som noensinne er registrert her til lands. Totalt ble mellom 1,5 og 1,7 millioner kubikkmeter med tømmer tatt av stormen, det aller meste i høyreliggende områder nord og øst på Østlandet.

VINDFALLHOGST: Per Ivar Søndrol i Skogdrift AS er blant hogstentreprenørene som har jobbet mye med stormfelt skog, en oppgave som er både vanskeligere og mer tidkrevende enn ordinær hogst. Foto: Egil Granum, Viken Skog

− Hogst av stormfelt skog ble over natten en prioritert oppgave for oss, og dette er noe som vil pågå i lang tid fremover i de områdene som ble hardest berørt av høststormen. Det handler om å redde verdiene av skogen til våre andelseiere. Det har tatt én til to generasjoner å få frem skogen som ble revet ned på noen timer. Gode driftsforhold og en enorm laginnsats fra ansatte, entreprenører og transportører har ført til at dette arbeidet så langt har gått bra, forteller Tor Henrik Kristiansen.

Hittil har Viken Skogs avvirkningsapparat hentet ut om lag 400.000 kubikkmeter med stormfelt skog, det vil si rundt 1,5 millioner trær. I tillegg kommer hogst som følge av snøbrekk, tørkeskader og forebygging mot billeangrep, og dessuten den ordinære hogsten.

ÅRSMELDING PÅ VIDEO: Se hovedtrekkene av årsmeldingen på video. Regi: Egil Granum

Høyere tømmerpriser

Trelastprisene ble mye omtalt i 2021. På forsommeren gikk trelastprisene til himmels, noe som førte til økt etterspørsel etter tømmer.

– Skogeierne fikk også økt pris for tømmeret, men ikke i nærheten av den økningen som det var for skogbaserte produkter. Dette skyldes at sagbrukene hadde mye tømmer på lager og god tilgang på tømmer gjennom året. Treforedlingsindustrien har også hatt mye virke og flis som følge av høy produksjon på sagbrukene og økt avvirkning som følge av tørke- og billeskadet skog. Med både god tilgang på tømmer og høy etterspørsel etter trelast fikk sagbrukene og trelasthandelen svært god lønnsomhet i 2021. Sagbrukene bruker nå mye av overskuddet til å modernisere og investere i ny produksjonskapasitet, forteller Heidi Bålerud, salgssjef i Viken Skog.

SALGSSJEF: Heidi Bålerud.

På sagbrukssiden har Viken Skog eierandeler i Begna Bruk AS, RingAlm AS og Moelven Industrier ASA. I starten av 2021 benyttet Viken Skog seg av forkjøpsretten til å kjøpe seg opp i Moelven. Selskapet hadde i fjor et rekordår med en omsetning på nesten 15 milliarder kroner. Årsresultatet ble på i overkant av 3 milliarder kroner.

Viken Skog er medeier i flere andre selskaper i den skogbaserte næringen, blant dem Treklyngen Industripark, Struksnæs Skog, SB Skog, Norsk Skogrydding, Hallingdal Trepellets og eksportselskapet Viken AT Market. Så godt som alle datterselskaper og tilknyttede selskaper leverte bedre resultater i 2021 enn året før.

Deler overskuddet med eierne

– Spesielt Moelven fikk et svært godt år, og vårt eierskap gir stor avkastning allerede året etter oppkjøp av aksjene. Dette er ganske spesielt. Vår målsetting er uansett langsiktige eierskap i alle våre selskaper, samtidig som vi ser muligheter for nye investeringer i den skogbaserte industrien her i Norge. Det er til beste for skogeierne, samfunnet og distriktene. De aller fleste arbeidsplassene innen skogbruk og treforedling finnes som kjent i Distrikts-Norge, understreker styreleder Olav Breivik.

Gode resultater skal også komme andelseierne i Viken Skog til gode, påpeker han.

STYRELEDER I VIKEN SKOG: Olav Breivik.

Styret i Viken Skog har anbefalt for årsmøtet en etterbetaling til andelseierne som har solgt tømmer gjennom Viken Skog i løpet av de fem årene fra og med 2017 til og med 2021.

STYRET I VIKEN SKOG: Fra venstre: Hallgeir Thorsen (ansattrepresentant), Kristine Nore (styremedlem), Ragnhild Hallenstvedt (styremedlem), Olav Breivik (styreleder), Erland Lundby (nestleder), Anders Wåla (ansattrepresentant) og Lars Fredrik Stuve (styremedlem).

– Styrets anbefaling er å sette av 100 millioner kroner til etterbetalingsfondet. Av dette mener styret at det i år bør etterbetales 50 millioner kroner til andelseierne som har levert tømmer gjennom Viken Skog, ikke bare i 2021. Fjoråret var særdeles godt, og i vår konjunkturutsatte næring er ikke etterbetaling mulig hvert år. Derfor mener jeg det blir riktig å premiere flere av andelseierne som har hatt hogst i løpet av de siste årene, sier Breivik.

Styret har dessuten foreslått for årsmøtet å utbetale 7,5 millioner kroner i utbytte for 2021. Dette gir 3,5 prosent på obligatorisk andelskapital og 4 prosent på tilleggskapital til andelseierne, som er nær det maksimale av det samvirkeloven tillater, opplyser Vibeke Teslo-Andersen.

Usikre tider for verdenshandelen

Høye priser og stor etterspørsel etter tømmer har fortsatt inn i 2022, men i tiden fremover er det mange usikkerhetsmomenter, først og fremst på grunn av Russlands invasjon i Ukraina.

− Vi lever i usikre tider der Russlands krigføring og de svært triste nyhetene fra Ukraina overskygger det meste. Vi har gått fra pandemi til inflasjon og krig i Europa. Vår næring påvirkes naturligvis også av det som nå skjer i verdenshandelen. Foreløpig vet vi lite om hvilke konsekvenser krigføringen og sanksjonene vil ha for tømmermarkedet. Vi følger utviklingen, og er som alle andre bekymret over det som skjer og lidelsene folk i Ukraina gjennomgår, sier daglig leder Tor Henrik Kristiansen.

Krigen har blant annet ført til høyere drivstoffutgifter for entreprenørene og transportørene. Eksportselskapet Viken AT Market opplever også økte utgifter for skipsfarten, og dessuten utfordringer med logistikken.

– Ukjente faktorer som rentenivå, støtteordninger, inflasjon, kronekurs, barkbilleproblematikk, russisk forbud mot tømmereksport og krigen i Ukraina vil trolig påvirke prisnivået og avsetningen i tiden fremover. Det forventes at prisene for skogbaserte produkter, og da spesielt trelast, vil stabilisere seg på et høyere nivå enn før koronapandemien. Samtidig er skognæringen utsatt for konjunktursvingninger, noe vi har opplevd mange ganger tidligere, sier Kristiansen.