Vi må produsere skog, -ikke verne!

For første gang gjestet den forholdsvis ferske administrerende direktøren i Norges Skogeierforbund Per Skorge Viken Skogs årsmøte. I sitt innlegg var han klinkende klar på at skogen først og fremst skal brukes og ikke vernes. I tillegg roste han Viken Skog for å være energiske og samarbeidsorienterte.


Som nyansatt i Skogeierforbundet, og med over 10 års erfaring som generalsekretær i Norges Bondelag, ser Per Skorge fortsatt skognæringen litt utenifra.

– Skogbruket har mye til felles med jordbruket. Det spirer og gror, men i skogbruket tar jo omløpet litt lengre tid, smiler han. I jordbruket har en stor andel av inntektsveksten kommet fra effektiviseringsvekst. Både jordbruket og skogbruket må være kontinuerlig på jakt etter ytterligere effektivisering og der er Viken Skog flinke til å ta grep, sa Skorge

Vi må huske at jordbruket er en nasjonal næring, og skogbruket er en del av et internasjonalt marked. Derfor må både Viken Skog og hele skognæringen bidra til en effektiv verdikjede og en solid norsk skogindustri, akkurat slik Viken så fint beskriver det i visjonen sin, sa han.

 

-Vern av skog er ikke et klimatiltak

– I år bruker samfunnet 467 millioner kroner på vern av skog, i mitt hode er det slettes ikke å ta et helhetlig ansvar å bruke så mye penger på å sette en osteklokke over stadig større skogareal. I dag er 17% av landarealet Både FNs klimapanel og norsk forskning slår fast at det ikke er grunnlag for å si at vern av skog er et klimatiltak, sier han engasjert. Akkurat dette utspillet fikk han massiv støtte for i årsmøtets generaldebatt senere på dagen.

Når næringen er samlet får vi størst gjennomslagskraft

– Når næringen kommer samlet med prioriterte ønsker og behov, får vi størst gjennomslagskraft. Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad (Krf) er positiv og konstruktiv har allerede markert seg som «Skogbruksminister». Hun har vist stort engasjement for skogbrukets avgjørende rolle i det grønne skiftet som må gjennomføres, fortalte Skorge. Han viste eksempler på at både regjeringen og opposisjonen ønsker å satse på et aktivt skogbruk fremover.

– Verdiskaping på norske naturressurser er en forutsetning for å sikre et økonomisk grunnlag for velferdsstaten framover. Vi må sørge for en forutsigbar nasjonal tømmeravsetning, også for lauv og furu. I tillegg er man nødt til å legge til rette for industrien.

Viken Skog tenker langsiktig

– Når Norske Skog Saugbrugs hadde store økonomiske utfordringer i 2017, stilte Viken Skog opp med tømmerleveranser selv om det kortsiktig var en risiko i det. Slikt er langsiktighet i praksis og jeg har hørt hvor enormt takknemlige Norske Skog var for at Viken Skog tok ansvar i en krevende tid, sa Skorge.

Jobbe i fellesskap for rammebetingelsene

Bilde: Daglig leder i Viken Skog Tor Henrik Kristiansen takket Per Skorge for at han deltok på årsmøtet og sa at han alltid var velkommen i Viken Skog.

-Det er så mye energi i Viken Skog! Min opplevelse er at dere vil og at dere har trøkket. Viken Skog er opptatt av å jobbe felles for rammebetingelsene. Alene er vi for små og vi må evne å slå pjallene (ressursene red.adm) sammen for å nå de målene vi setter oss. I tillegg er vi nødt til å prioritere hva vi skal satse på. Jeg må rose Viken Skog, for dere er veldig samarbeidsorienterte. Fortsett sånn, sa Skorge.

 Også styreleder i Norske Skog, Sven Ombudstvedt holdt innlegg på Viken Skogs årsmøte, men han var der på dag nr 1 av 2 dager.

Ombudstvedt startet sitt innlegg med å takke Viken Skog.

-Vi i Norske Skog skylder dere i Viken Skog en stor takk. Uten deres hjelp i 2017 hadde ikke Saugbrugs overlevd, sa Ombudstvedt og fikk en massiv applaus fra salen.

-Norske Skog satser på en grønn vekst gjennom innovasjon av fornybare råvarer, men vi må ikke glemme at papir fortsatt er hovedinntektskilden til avisene, sa han.

Norsk Skog har en omsetning pr. år på 19 mrd. NOK og har nå null gjeld netto til eksterne.

 

Leveranser

-Kan skogeieren ta et større ansvar på leveranser? Det bør endres, og vi kan sammen finne på mer. Vi vil også samarbeide om å fortsette den teknologiske utviklingen, sa Ombudstevdt og ramset opp følgende:

Leveranser til norske treforedlingsanlegg gir over tid best lønnsomhet for alle!

  • Manglende leveranser til industrien

-Skogindustrien må prioritere leveranser til norsk industri fremfor eksport

-Historisk høye tømmerpriser må føre til høyere avvirkning

  • Kontinuerlig og forutsigbare leveranser

-Våre investeringer i Norge forutsetter stabil og optimal produksjon

-Store industrielle anlegg krever kontinuerlige leveranser av virke

 

  • Skognæringen må gjennomføre kontinuerlige forbedringer

-Mer effektiv logistikk gjennom bedre planlegging

-Samarbeide med industrien om måter å redusere driftskostnader

-Marginer skapes gjennom effektiviseringer

 

  • Norske Skog vil fortsatt samarbeide med verdikjeden om:

-Effektivisere driften

-Forbedre markedsposisjonen

-Være en betydelig tømmerkjøper

 

Saugbrugs CO2 -kompensasjon

- En kostbar og urimelig avkortning som Saugbrugs taper ca 70-80 millioner kroner på i året. Bred enighet om at Saugbrugs kvalifiserer til CO2-kompensasjon etter forskriften, som blant annet omfatter treforedlingsprodusenter. Det juridiske handlingsrommet er på plass – nå kreves det politisk vilje og lederskap for å omgjøre tidligere vedtak og ballen er nå hos Klima og miljøministeren, sa Ombudstvedt.

 

Godt samarbeid

 

Styreleder i Viken Skog, Olav Breivik takket også Ombudstvedt tilbake.

-Vi samarbeider så godt med der i Norske Skog. Vi skal jo skape en verdikjede i verdensklasse og da må vi ikke bare si det, men gjøre det! Ikke minst må vi utnytte hverandres styrker, sa Breivik.