Ulven på agendaen – vi krever en ny kurs i rovviltpolitikken

Den skandinaviske ulvebestanden er i sterk vekst, og konfliktnivået øker. Igjen har vi en sommer bak oss med store tap for beitenæringen, og en rekke personer som er avhengig av utmarka føler at hele eksistensgrunnlaget deres er truet. Naturbruksalliansen, som Viken Skog og Norges Skogeierforbund er en del av, inviterer til seminar om forvaltningen av ulv i Norge på Norsk Skogmuseum på Elverum tirsdag 18. september kl 18:00-20:30.


 

Norges Skogeierforbund, Norges Bondelag, Norges Bonde- og Småbrukarlag, Norges Jeger- og Fiskerforbund og Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk med flere etablerte tidligere i år Naturbruksalliansen. Sammen krever vi at regjeringen må ta grep om rovviltpolitikken og sørge for at Stortingets vedtak blir gjennomført.

Sentrale målsettinger nås ikke

-Vi får mange henvendelser fra skogeiere og bønder som er direkte berørt av det som oppleves som en ukontrollert økning av ulvebestanden, sier organisasjonssjef i Viken Skog, Olav Bjella.

-I Norge er det lagt ned betydelig ressurser både politisk, administrativt og i organisasjonene de siste tiårene for å sikre en forvaltning av de store rovdyrene som skaper minst mulig konflikt. Allikevel ser vi at helt sentrale målsettinger innenfor rovviltpolitikken ikke nås, og at vi har en utvikling i den praktiske forvaltningen som ikke er i tråd med de føringer som Stortinget har gitt. Det er i stor grad enkeltmennesker, næringsdrivende og lokalsamfunn som bærer belastningen som følger av dagens rovviltpolitikk, sier Bjella.

Forventer handlekraft

-I høst skal regjeringen ta stilling til spørsmålet om lisensfelling av ulv den kommende vinteren. Rovviltnemdene har vedtatt felling av tre familiegrupper av ulv innenfor ulvesonen, og klagene på vedtaket ligger nå til behandling i Klima- og miljødepartementet. Det er knyttet stor spenning til dette vedtaket, hvor vi nå forventer at departementet viser handlekraft, sier Bjella.

«Fortreningspolitikk»

Bilde: Nils Peter Undebakke, skogeierområdeleder Viken Skog. Foto: Numedalsnett

Også skogeier i Numedal Nils Peter Undebakke, som er skogeierområdeleder for Viken Skog i Numedal er engasjert i ulvedebatten.

-Jeg opplever nå at våre grunnleggende muligheter og livskvaliteter i distrikts-Norge er truet av en målbevisst fortrengningspolitikk.  Våre argumenter blir overhørt og ofte latterliggjort av en forvaltning som gjemmer seg bak nasjonal statistikk og internasjonale konvensjoner og retten til å forvalte den naturen vi i generasjoner har levd av og med forvitrer. Ulven er blitt symbolsaken, men de samme utviklingstrekkene gjenkjennes også for bjørn og jerv.  Nå ser vi at utfordringene ikke er isolert til grenseområdene i Hedmark. I solidaritet med disse områdene, må vi stå opp mot denne politikken også fordi den opplagt vil stadig legge under seg større områder og fortrenge både beite- og jaktrettigheter, sier Undebakke.

Han forventer nå grep i fra Stortinget.

-Jeg forventer nå at Stortinget instruerer regjering og forvaltning når det gjelder ulveuttak/lisensfelling (og også bjørn, jerv og gaupe) og ikke overprøver rovdyrutvalgenes arbeid.  Lytt på budskapet fra de 150 ordførerne og gi oss effektive redskap i forvaltningen.  Jeg håper engasjementet fra de 150 ordførerne og Utmarkskommunenes sammenslutning (USS) vekker oss til aktiv støtte for deres krav. Hedmark og grensestrøkene kan ikke føre denne kampen alene men må føle at de har resten av distrikts-Norge i ryggen. Naturbruksalliansen kan bli et godt redskap sett fra skogbrukets side, dersom vi gir den nødvendig næringspolitiskpolitisk tyngde og ressurser, sier han.

Klima og miljøministeren kommer til seminaret

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen kommer til seminaret på Elverum for å gi sitt syn på hvordan ulvebestanden i Norge skal forvaltes i tiden som kommer, og hvordan Stortingets føringer for ulveforvaltningen skal følges opp.

Ordstyrer og debattleder: Terje Svabø

Program:

17:40 Kaffe og biteti

18:00 Velkommen og innledning

Gunnar Gundersen, leder for Naturbruksalliansen

18:10 Forvaltningen av Ulv i Norge: Hvordan skal Stortingets føringer følges opp?

Ola Elvestuen, klima- og miljøminister

18:35 Bestandsstatus for ulv i Norge og Skandinavia

John Odden, seniorforsker i NINA/Rovdata

18:50 Rovviltnemdenes rolle i ulveforvaltningen

Reidar Åsgård, Nestleder i Rovviltnemda i region 5

19:05 Bestandssituasjon og forvaltning av ulv i Sverige

Gunnar Glöersen, Rovdyransvarlig i Svenska Jägareförbundet

19:30 Politisk paneldebatt. Innledning ved Knut Arne Gjems, leder i NJFF Hedmark

Følgende representanter fra de ulike partiene deltar:

Venstre: Ola Elvestuen, Klima- og miljøminister

Arbeiderpartiet: Per Gunnar Sveen, fylkesrådsleder

Høyre: Kristian Tonning Riise, stortingsrepresentant

Fremskrittspartiet: Morten Ørsal Johansen, stortingsrepresentant

Senterpartiet: Marit Arnstad, stortingsrepresentant

Kristelig Folkeparti: Oluf Maurud, fylkesleder i Hedmark KRF

Sosialistisk Venstreparti: Hilde Mari Bjørke, fylkesleder i Hedmark SV

20:30 Oppsummering og avslutning

Seminaret er gratis og åpent for alle