Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Turbulens i tømmermarkedet

Utviklingen i tømmermarkedet har snudd. Vi kommer fra en situasjon i 2018 med hyppige prisoppganger og underbalanse på både sagtømmer og massevirke i Skandinavia og Baltikum, mens Mellom-Europa hadde mer enn nok av tømmer. Situasjonen nå er at skogindustrien i Skandinavia og Baltikum stort sett har fulle tømmerlagre samtidig som utbudet av tømmer fortsatt er høyt.


Markedet for skogindustrien er preget av usikkerhet både med hensyn til den pågående handelskrigen mellom USA og Kina og uroen rundt Brexit. Fortsatt stort utbud av billeskadet tømmer i Mellom-Europa presser priser på både tømmer, trelast og biprodukter fra trelastindustrien. Til tross for denne usikkerheten er det i all hovedsak gode konjunkturer og skogindustrien rapporter gode resultater.

Trelastmarkedet

- Trelastprisene nådde toppen i fjerde kvartal i fjor og har siden da fått en korreksjon, forteller daglig leder i eksportselskapet Viken AT Market, Håkon Myhra.

Prisene har definitivt falt mer i eksportmarkedene enn hva vi ser innenlands. Trelastindustrien i Tyskland og Mellom-Europa produserer for fullt i et marked hvor de kjøper tømmer billig og inntil nylig fortsatt hadde gode trelastpriser. Trelastprisene er imidlertid under press fordi tømmerprisene i Mellom-Europa er svært lave, og kundene forventer at trelastprisene skal følge etter. Høy produksjon hos sagbrukene gir også stort utbud av celluloseflis og sagflis. Prisene på biprodukter fra trelastindustrien har derfor falt mye siste måneden. I Norge og Skandinavia forventer vi et fortsatt stabilt og godt byggemarked inn mot 2020 med høy etterspørsel etter trelast men prisene påvirkes noe av høyere lagre av skurlast enn tidligere.

Papir og tremasse

- Prisen på tremasse fortsetter å falle og lagrene øker. Prisnivået er fortsatt på over 1 000 $/tonn som ansees for å være høyt. Etter å ha fått gjennom en prisøkning på avispapir og magasinpapir ved årsskiftet, er dessverre prisene igjen under press, der markedet har svart på prisøkningene med å redusere kjøpet. Treforedlingsindustrien tilpasser seg markedene ved å konvertere papirmaskiner fra produkter som har en fallende markedstrend til mer etterspurte kvaliteter. For øyeblikket gir dette dessverre en overproduksjon innenfor papirkvaliteter til kartong og emballasje, sier Myhra.

Korreksjon i tømmermarkedet

Sagbrukskonsernene Vida og Holmen i Sverige annonserte tidlig i mai måned en prisreduksjon på henholdsvis 50 og 30 svenske kroner pr. kubikk for gran og furu sagtømmer. Størst prispress er det på gran, mens furu klarer seg betydelig bedre, mye på grunn av dreining av avvirkningskapasiteten mot billeskadene på gran.

- Som følge av det store utbudet av tømmer i Mellom-Europa er eksporten mot disse landene veldig krevende for tiden, men det er nå man får se hva langsiktige relasjoner betyr, forklarer Håkon Myhra.

- Når det gjelder massevirke så har nå svensk skogindustri som forventet redusert volumene fra Baltikum. Det betyr også at prisene i Baltikum er betydelig redusert fra et svært høyt nivå i 2018. De offisielt annonserte prislistene i Sverige er uendret, men de mer individuelle pristilleggene som ofte gis i Sverige får man ikke lenger. I Mellom-Europa er det ingen som lenger tør å si noe om når de forventer at virkessituasjonen kommer mer i balanse. Billeskadene ser ikke ut til å ha noen ende så langt, og for mange skogeiere i Mellom-Europa oppleves situasjonen som svært dramatisk, sier Myhra.

Tømmermarkedet i Norge er mer turbulent enn på lenge. Innmålingstallene pr. mai viser en økning på 8% sammenlignet med rekordåret 2018, og bilveislagrene både av sagtømmer og massevirke er som vanlig store inn mot sommeren.  Viken Skog foretok enkelte justeringer i sagtømmerprisene for mai og juni, men det er vanskelig å forutsi hvordan prisene vil utvikle seg videre. Ingen av de store aktørene gir signaler om redusert produksjon, og det verdt å merke seg at viktige kunder som Moelven, Bergene Holm og Norske Skog rapporterte svært gode resultater både for 2018 og 1. kvartal 2019. 

I all hovedsak er det fortsatt gode internasjonale konjunkturer, og dette gir god etterspørsel men med press på prisene i markeder med stort utbud.