Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Tilskuddsmidlene til skogbruk for 2021 på samme nivå som i år

Tilskudd til blant annet bygging av skogsbilveier, skogkultur og skogbruksplanlegging tildeles gjennom fordeling av LUF-midlene over jordbruksavtalen. Totalt er det fordelt 204 millioner kroner for 2021, som er samme beløp som i år. - At tilskuddsmidlene til skogbruket ikke øker nå er forståelig, men nivået må opp hvis ambisjonene på skogbrukets vegne i det grønne skiftet skal nås, sier Organisasjonssjef Olav Bjella.


Oversikt over fordeling av LUF-midler

Norges Skogeierforbund er blant en av partene som blir invitert med i drøftingsmøte når fordeling av LUF-midler over jordbruksavtalen skal gjennomføres. Nå er fordelingen avklart, og den blir som følger.

  2020 2021
Tiltak Mill. kroner Mill. kroner
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket 204  204
Vegbygging, taubane og hest 113 109
Skogkultur og andre tiltak 83 87
Øremerkede miljøtiltak 8 8
Kystskogbruket 6 6
Skogbruksplanlegging med miljøregisteringer 32 32 
Kompetansetiltak 15 15
Skogkurs 14 14
Velg Skog 1 1
SUM 257 257

Kun mindre justeringer

Som vi ser av fordelingen, er mye uendret. Kun mindre justeringer er gjort for veibygging og skogkultur.

- Årets situasjon har forståelig nok gjort det vanskelig å håpe på noen store endringer i LUF-potten, så vi sier oss fornøyd med at nivået er opprettholdt med noen justeringer, sier Ingeborg Anker-Rasch, rådgiver i Norges Skogeierforbund til skog.no

LUF-midlene fordeles blant annet via kommunene, som gir tilskudd via NMSK-forskriften. Midlene er derfor viktige, da de bidrar til et aktivt skogbruk.

I tillegg kommer midler over Landbruks- og matdepartementet sitt budsjett til Verdiskapings- og utviklingstiltak i landbruket. Budsjettforliket i Stortinget medfører ingen endringer i det som ble presentert av Regjeringen 7.oktober. Samlet utgjør dette 122 millioner kroner, hvorav 79,7 millioner går til kaier og veier mens 38,9 millioner går til Skog-, klima og energitiltak, herunder gjødsling av skog.

-Virkemidler virker

Organisasjonssjef Olav Bjella i Viken Skog følger tett med på dette, blant annet gjennom hvordan midlene prioriteres videre hos Fylkesmennene og kommunene. - Vi arbeider målrettet sammen med Skogeierforbundet, Fylkesmennene og  kommunene i vår region for legge til rette for økt aktvitet spesielt på områder som ungskogpleie og oppgradering av skogsbilveier. Vi har bevist at felles satsning fører tilet høyere aktvitetsnivå, men da er det viktig at tilskuddsmidlene også øker tilsvarende.

-Det er ingen tvil om at "virkemidler virker", og hvis man mener alvor med ambisjonene for skogbruket i det grønne skiftet så må rammene for tilskudd økes tilsvarende i åra fremover, sier Bjella.