Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Tilskudd til miljøtiltak i skog

Nå kan du søke kommunen om tilskudd til miljøtiltak i skogen din. I år har Landbruksdirektoratet satt av cirka 5,5 millioner kroner til tilskuddsordningen, noe som er lavere enn tidligere år.


Kalkskog

HVITVEIS I GAMMEL KALKSKOG: Formålet med tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket er at det ut fra regionale og lokale prioriteringer blir stimulert til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet. Illustrasjonsfoto: Bjørn H. Pettersen, Viken Skog

Tidligere var det søknadsfrist på høsten, men nå er det ingen frister. Søknader blir fra i år av behandlet løpende på de kommunale landbrukskontorene.

Tilskuddsordningens ramme var på 8 millioner kroner i 2019, 2020 og 2021, men ble redusert til 6 millioner kroner i 2022. Nå er den på «omkring 5,5 millioner kroner», opplyser Landbruksdirektoratet.

For å ivareta spesielle miljøverdier

Landbruksdirektoratet opplyser at det kan gis tilskudd til følgende:

  • Dekning av merkostnad eller tap ved å gjennomføre skjøtselstiltak for å ivareta og utvikle miljøverdier. Til slike tiltak kan det gis inntil 70 prosent tilskudd.
  • Delvis dekning av tap knyttet til langsiktig bevaring av spesielle miljøverdier (nøkkelbiotoper), der hensynet til disse krever at skogeier avstår fra hogst eller legger om skogsdriften. Til dette kan det gis et tilskudd på inntil 30 prosent tilskudd, fratrukket en arealavhengig egenandel.
  • Dekning av merkostnader ved skogsdrift for å unngå veibygging som vil redusere «villmarkspregede områder».

Skogeier kan søke på ordningen digitalt gjennom «Skogfond på nett», med innlogging via Altinn. Henvisning til søknadsskjema på papir (LDIR- 911 B) finnes på Landbruksdirektoratets nettside under «Tilskudd til miljøtiltak i skog». Det er bare grunneier som kan søke om tilskudd.

Nærmere om ordningen

Ordningen har sin hjemmel i forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK-forskriften) § 6, og forvaltes av kommunene etter reglene gitt i nevnte forskrift. Kommunen gir nærmere informasjon til skogeier om ordningen.

Ordningen er begrenset til områder der det drives skogbruk. Verneområder og områder som gjennom kommuneplan, reguleringsplan eller tilsvarende er regulert til annet enn landbruksformål – hvor ordinært skogbruk ikke kan drives – faller utenfor ordningen.