Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Tar fatt på hogst på Hogstvet i Ås

Skogbruksleder Glenn Øyvind Skåtan i Viken Skog forteller at det blir oppstart av en hogst på Hogstvet, sør for Ås sentrum. – Vi vil skilte godt, men husk sikkerhetssonen på 90 meter fra hogstmaskin, sier han.


Glenn Øyvind Skåtan, sør for Ås sentrum

HOS SKOGEIER I ÅS: Skogen i dette området på Hogstvet, sør for Ås sentrum, er nå moden for hogst. Glenn Øyvind Skåtan, skogbruksleder i Viken Skog, har planlagt hogsten og skiltet i området. Foto: Bjørn H. Pettersen, Viken Skog

Av Bjørn H. Pettersen

Hogsten skal foregå i et område på rundt 300 dekar, hovedsakelig med gran og furu.

– Det blir med andre ord en del aktivitet i området i ukene som kommer. Gjennom skogeierens eiendom går det et par blåmerkede stier som brukes en del hele året. En av disse heter Tangenrunden, der det er tilrettelagt for skiløyper om vinteren. Det er en av grunnene til at vi gjennomfører hogsten nå om våren, forteller Glenn Øyvind Skåtan.

Han legger til at Kroerløypa ikke vil bli direkte berørt.

– Vi skal hogge inntil denne turløypa, men skal så godt det lar seg gjøre unngå at det havner tømmer, greiner og kvister der. Tangenrunden vil derimot bli mer berørt inne på skogeierens eiendom, og enkelte partier vil være stengt mens hogsten pågår fra nå og utover i juni. Følg med på skiltene og hold god avstand til hogstmaskinene, oppfordrer Skåtan.

Følger skogstandarden

Rundt Hogstvetmyra er det noen nøkkelbiotoper som inneholder gammel granskog med liggende død ved.

Et av kravene i Norsk PEFC Skogstandard, skogbrukets viktigste bransjestandard, er å sette av nøkkelbiotoper i skogen. I disse områdene skal det ikke være hogst, forteller skogbruksleder Glenn Øyvind Skåtan.

– Skogstandarden har 30 kravpunkter vi må følge. Det handler blant annet om hensyn til rovfugler og ugler, kantsoner, hekketid, nøkkelbiotoper, livsløpstrær og kulturminner. Operatørene av skogsmaskinene er også godt kjent med disse kravene, og de har dessuten kartfestet informasjon om alt vi skal ta hensyn til på sine skjermer i maskinene, opplyser Skåtan.

En del tørkeskadet skog

Når det gjelder hogst og hekketid, er kravet at det ikke skal være hogst i eldre, flersjiktet løvtredominertskog i mai, juni og juli.

– Enkelte løvtrepartier vil bli spart, men det er verdt å understreke at skogen er dominert av gran og furu. En del av grana er tørkeskadet, og denne bør derfor tas ut nå slik at det kan bli til trebaserte varer som kommer til nytte for folk, sier Skåtan.

Etter hogst er det et krav i skogstandarden at eventuelle spor skal ryddes opp så snart det lar seg fikse.

– Tømmer, greiner og kvister som havner i den blåmerkede Tangenrunden, vil også bli fjernet underveis i hogsten. Og når hogsten er ferdig, skal vi se til at denne stien blir fin å bruke igjen, fastslår skogbrukslederen.