Styrk skogutdanningen i Viken!

Som Norges største aktør innen skogbruket mener Viken Skog at det nå må tas et krafttak for å styrke utdanning og rekruttering til skognæringen. Regjeringen har utpekt skogen som en del av klimaløsningen og det grønne skiftet. Grønt skifte kan defineres som endring i all produksjon og konsum for lavere utslipp. Da må vi forsyne Norge og verden med mer skogråstoff.


Kronikkforfatter Olav Bjella,  organisasjonssjef i Viken Skog

I dag er kapasiteten hos skogsentreprenørene den største begrensningen for å øke hogsten her i landet. I den nye region Viken er Kongsberg Videregående Skole avdeling Saggrenda den eneste som tilbyr fullverdig utdanning av fagarbeidere. Etter noen år med varierende søknader og/eller tildelt klassestørrelse fra Buskerud fylkeskommune, er situasjonen nå stabil. Skolen har en klasse i VG1 Naturbruk og en klasse for VG2 Skog. Begge klassene har det maksimale antall elever som er 12 pr. klasse. De fleste elevene kommer fra Buskerud, men det er også noen gjesteelever fra andre fylker.

Saggrenda kjennetegnes ved at de har motiverte elever med svært lavt frafall sammenlignet med andre yrkesfaglige skoler. Alle elever som ønsker lærlingeplass har fått dette de siste årene. Skolen har et flott internat med et trygt og godt miljø for de som har for lang skolevei. I forbindelse med regionreformen og etablering av region Viken har skolen et unikt utgangspunkt for både et bedre elevgrunnlag og finansiering. I den nye regionen er Saggrenda den eneste skolen som tilbyr fagutdanning i skogbruk, og vi forventer derfor at de fleste som ønsker ut slikt yrkesvalg fra Buskerud, Akershus og Østfold vil søke seg dit. I tillegg er skolen geografisk nærmest for kommunene i Vestfold og det sannsynlig foretrukne alternativet, selv om det med regionreformen her vil finnes alternativer i Telemark. Et stort paradoks er imidlertid at skolen har en fullstendig foreldet maskinpark. Skognæringen, med Viken Skog i spissen, har bidratt til finansiering av ny hogstmaskinsimulator, og er villig til å bidra også til fornyelse av den øvrige maskinparken. Hovedtyngden av finansieringen må imidlertid fylkeskommunen ta ansvar for.

Nylig ble det kjent at Hedmark Fylkeskommune bevilger 4 millioner kroner til kjøp av hogstmaskin til skogskolen Solør Vgs. Vi forventer nå at Buskerud fylkeskommune viser tilsvarende vilje til å satse og sørger for finansiering slik at skolens 18-22 år gamle lastbærere kan fornyes. I tillegg bør det også kjøpes inn en hogstmaskin. For rekrutteringen til skogbruket er det helt avgjørende at elevene får mulighet til å praktisere kunnskapen sin, før de skal ut i lærlingepraksis. Regjeringen har satt et mål om å øke avvirkningen i Norge med nærmere 50%. Det er umulig å nå dette målet med dagens entreprenørkapasitet. Det er kritisk viktig for skogbruket på det sentrale Østlandet at Saggrenda utvikles og styrkes som utdanningssted for fremtidens skogsarbeidere. Bevilg penger til nytt utstyr nå!