Stor risiko for beiteskader på ungskogen

Store snømengder kan lokalt føre til at elg og hjort samler seg i lavlandet med betydelig risiko for beiteskader. Har du ungskogfelt i riktig høyde og i områder med stort press fra hjortedyr bør du som skogeier følge godt med.


 

På Hadeland  er dette spesielt aktuelt, og Landbrukskontoret gikk nylig ut med en melding til alle skogeiere med oppfordring til å følge ekstra godt med i tiden framover.  Mange steder har det kommet opp ny furu og rikelig med lauv. Dette må bevares slik at elgstammen som fremdeles har lave og til dels synkende vekter, dårlig kondisjon og produksjon, har noe å beite på kommende år. Dette reguleres bl.a. i skogloven, bærekraftforskriften, naturmangfoldloven og viltloven.

Samles det for mange dyr og skadebeiting foregår, så må noen dyr felles. Mister vi beiteressurser nå, så viser erfaringene at det vil få konsekvenser i mange år. Vi har heller ikke lov til å se på at skogproduksjonen blir ødelagt. Nyere skogbruksplaner er et godt verktøy for å finne de mest utsatte ungskogfeltene.

Søknad om skadefelling sendes til kommunen, men ta gjerne kontakt med landbrukskontoret på forhånd for å avklare hva slags dokumentasjon  som må legges fram. Slike saker skal ifølge rundskriv hastebehandles.  Les mer om denne saken på hjemmesiden til landbrukskontoret på Hadeland.