Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Statsminister og næringsminister gjester Viken Skogs industrisatsning i Treklyngen Industripark

Fredag 5. august kommer statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) for å se og høre om industrisatsningen skogsamvirket Viken Skog har på gang i Treklyngen Industripark. Konsernsjefen i BillerudKorsnäs, Christoph Michalski, avbryter også ferien sin for å dele med regjeringen hva de sammen med Viken Skog har på gang.


av Helene Nygaardsvik

MINISTERBESØK I TREKLYNGEN INDUSTRIPARK: Viken Skog og det svenske kartongkonsernet BillerudKorsnäs ser på mulighetene for en ny tremasseproduksjon på Follum, Hønefoss. Dette vil statsministeren og næringsministeren se og høre mer om. Prosjektet passer som hånd i hanske inn i regjeringens veikart for grønt industriløft, som regjeringen lanserte i juni.

Etter at Viken Skog for 10 år siden kjøpte Follum-området i Hønefoss av Norske Skog, er det investert mye tid og penger på å tilrettelegge for ny treforbrukende industri. Nå skal Olav Breivik, styreleder i Viken Skog og Treklyngen Industripark vise frem industritomten og presentere de planlagte prosjektene til statsminister og næringsminister. 

- Jeg gleder meg til å presentere det vi i Viken Skog bidrar med inn i det grønne skiftet! Det vi har på gang her er konkret og viser hva skogeierne i praksis leverer på inn i det grønne industriløftet regjeringen nylig har lagt frem, sier en skogengasjert styreleder.

Han gleder seg til ministerbesøk. Og ikke minst å få vise frem det pågående prosjektet på etablering av ny treforedlingsindustri, sammen med konsernsjefen i BillerudKorsnäs.  

Storstilt samarbeid mellom BillerudKorsnäs og Viken Skog

Prosessindustri er avgjørende for lønnsomheten til all norsk treforedling, og Viken Skog har derfor sett etter strategiske samarbeidspartnere for å få til aktivitet som vil gagne skognæringen. Aldri har vi vært så nære et nytt norsk industrieventyr på Treklyngen Industripark.

Gjennom Follum Utvikling AS er det etablert et konsortium med BillerudKorsnäs. Lykkes prosjektet, der norsk tømmer benyttes i produksjonen av fremtidens kartong og emballasje, vil det gagne både skogeierne og norsk verdiskaping fra fastlandsindustri. I tillegg vil etableringen være en bidragsyter inn i det grønne skifte ved å erstatte dagens plastemballasje med et mer miljø- og klimavennlige alternativ.

Industrisatsingen vil dessuten skape arbeidsplasser og være en bidragsyter i sirkulærøkonomien. Prosjektet passer rett inn i veikartet som regjeringen nylig la frem, "veikart for grønt industriløft". 

Norge skal bli en grønn industrikjempe

Statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre har pekt ut sju områder med store vekstmuligheter:

  • Havvind
  • Hydrogen
  • Batterier
  • Maritim industri
  • CO2-håndtering
  • Skog-, tre- og bioøkonomi
  • Prosessindustri

Veikartet som ble lansert i juni besår av 100 tiltak for å styrke grønn industri i Norge. Målet er å få fortgang på store grønne industriprosjekter i både eksisterende og nye næringer. Og alt ligger til rette for grønn verdiskaping i praksis i Treklyngen Industripark. Dette skal ministrene få innsikt i fredag 5. august når de gjester Follum.

Grønn verdiskaping i praksis

Olav Breivik, vil orientere ministrene om satsningen og utviklingen av Treklyngen Industripark og skogsamvirkets satsing på å etablere ny norsk treforedlingsindustri på Follum, noe som igjen vil gi mer verdiskaping for landet og bidrar inn i regjeringens ambisjon om at Norge skal bli en grønn industrikjempe. 

- Viken Skog tar ansvar og grep, og ikke minst risiko for å få til verdiskaping og aktivitet i skog-Norge, vi må ta ansvar for egen verdikjede og at skogen benyttes til å nå de globale klimamålene, sier Breivik.  

I tillegg til orientering og besiktigelse av Follum-området og potensialet som nå ligger der med synergier med andre prosjekter som utredes bl.a. VOW sin produksjon av biokull og Biojet/Esso Norge sin produksjon av biodrivstoff, vil konsernsjef i BillerudKorsnäs, Christoph Michalski, fortelle om hvorfor de satser på ny tremasseproduksjon i Norge og Treklyngen Industripark.

Ansvar for verdiskaping i Norge

Hvert år eksporteres 1 av 3 tømmerstokker ut av Norge. «Skog 22», strategien som skal bidra til å realisere verdiskapingspotensialet i skognæringen, påpekte at verdiskapning ved eksport over en 20-årsperiode ligger på 80 milliarder kroner. Tilsvarende ved innenlands foredling ville det utgjort 3 600 milliarder kroner.

Viken Skog og andelseierne har tatt ansvar, risiko og gjort grep gjennom å tilrettelegge for fremtidens skogindustri i Treklyngen Industripark der ambisjonen er å utvikle en ny langsiktig, bærekraftig og lønnsom skognæring som bidrar til større verdiskaping og flere arbeidsplasser i fastlands-Norge. 

Energi og kapital

Det blir ikke noe grønt industrieventyr uten fornybar energi. Tilgang til forutsigbar energi er en forutsetning for at prosjektet skal realiseres. Statlige selskaper og myndigheter må derfor være premissleverandører som tilrettelegger.  

Regjeringen vil derfor øke kraftproduksjonen, redusere konsesjonsbehandlingstiden og forsterke kapasiteten i strømnettet. Her har samarbeidet med Ringerike kommune og Ringerikskraft vært verdifullt.

På besøket deltar også Statnett og Glitre Energi for å se på utfordringer, muligheter og løsninger knyttet til kraftforsyningen på Ringerike. Forutsetningene for etableringen av Treklyngen Industripark har vært grønn og sikker kraftforsyning, god tilgang til råstoff fra skogen, løsninger for energigjenvinning og kvalifisert arbeidskraft.

I veikartet for grønt industriløft påpeker regjeringen at de vil legge til rette for en raskere utvikling av prosjekter, blant annet gjennom sterkere kapitalvirkemidler.

Næringsminister Vestre har trygget næringslivet med at Staten stiller opp og at de skal ruste de ulike støtteordningene for å møte behovet for statlige lån, garantier og egenkapital. Forutsatt at det er gode prosjekter og private investeringsvilje. 

Tilgang til kapital og gunstige låne- og garantiordninger for grønne prosjekter er noe av det vi ønsker å diskutere med ministrene om under møtet den 5. august.

Les mer om prosjektet i Treklyngen Industripark i pressemeldingen fra mars: Viken Skog og BillerudKorsnäs vil sammen utrede produktmulighetene innenfor kartongsegmentet med norsk tømmer som råstoff og nyhetssaken fra april: Mulig ny tremasseproduksjon i Hønefoss