Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Skogministeren fikk skogopplæring

Landbruks- og matminister Geir Pollestad (45) testet hogstmaskin og fikk en god innføring i skognæringen da han gjestet en skogeiendom i Nannestad. Statsforvalteren i Oslo og Viken var vertskap, med Viken Skog som tilrettelegger for arrangementet.


Niclas Gaustad og Geir Pollestad

UTE I SKOGEN: Hogstmaskinfører Niclas Gaustad (til venstre) fortalte om hogstarbeidet til den nybakte landbruks- og matministeren Geir Pollestad, her fra Nannestad på Romerike. Foto: Bjørn H. Pettersen, Viken Skog

Av Bjørn H. Pettersen

Geir Pollestad fra Senterpartiet tok over som landbruks- og matminister i august. Inntil da hadde Sandra Borch fra samme parti hatt den posten i nesten to år.

Innføring i skogbruket er en sentral del av «skoleringen» for nye statsråder i Landbruks- og matdepartementet (LMD). Tirsdag 17. oktober var det altså Geir Pollestad sin tur. Rogalendingen var selv ærlig på at han kjenner jordbruket en god del bedre enn han kjenner skogbruket.

OGSÅ SKOGMINISTER: Geir Pollestad tok fatt på jobben som landbruks- og matminister fredag 4. august.

Gjennom 14 år på Stortinget har han hatt en del med skognæringen å gjøre, blant annet gjennom arbeid i ulike stortingskomiteer.

– Men jeg har alltid mer å lære, og det fikk jeg her i dag. Et langsiktig og bærekraftig skogbruk er en viktig del av klimaløsningen. Skogen binder nesten halvparten av Norges utslipp, noe som gjør skogen til en særdeles viktig faktor i det grønne skiftet. Men det innebærer ikke mindre hogst i årene som kommer, fastslo Pollestad, som i likhet med sin forgjenger gjerne bruker betegnelsen skogminister.

SE VIDEO: – Jeg prioriterer skogstiltak foran frivillig vern av skog. Videoen er laget av Egil Granum, Viken Skog

Hogst i Nannestad

Skogbruksleder Amund Bratlien i Viken Skog hadde funnet et egnet sted der arrangementet ble avholdt, nærmere bestemt i et skogområde like sør for Hurdalsjøen – i Nannestad kommune. Der hadde Niclas Gaustad, hogstmaskinfører i Røsåsen Skogsmaskiner, ordnet med sitteplasser og vedkubber av tørrgran.

Gaustad var godt i gang med selve hogsten i skogen like ved, og han lot Geir Pollestad få teste hogstmaskinen.

– Det var det andre treet jeg felte i mitt liv. Det første var med motorsag, men dette var langt mer komplisert, sa statsråden da han omsider kom ut av hogstmaskinen etter å ha felt et grantre.

Rundt bålet var det samlet folk fra store deler av skognæringen. I tillegg til Statsforvalteren og Viken Skog stilte representanter fra Skogeierforbundet, Statskog, Norskog, Landbruks- og matdepartementet og Røsåsen Skogsmaskiner. Eivind Engh, skogbrukssjef i Nannestad kommune, var også til stede.

Alle de nevnte holdt innlegg for forsamlingen generelt og Pollestad spesielt. Statsråden på sin side lyttet mest, men stilte også gode spørsmål og hadde klare og tydelige meninger om skogpolitikken.

GODT OPPMØTE: Helge Nordby, seksjonssjef hos Statsforvalteren i Oslo og Viken, holdt regien på kunnskapsformidlingen om skog og skogbruk. Fra venstre: Niclas Gaustad (Røsåsen Skogsmaskiner), Amund Bratlien (Viken Skog), Fredrik Holtekjølen (Nationen), Siv Sætran (LMD), Nina Møller (Røsåsen Skogsmaskiner), Eivind Engh (skogbrukssjef i Nannestad), Helge Nordby (Statsforvalteren), Anne Delphin (LMD), Heidi Eriksen Riise (LMD), Nina Glomsrud Saxrud (Statsforvalteren), Pål Vidar Sollie (LMD), Heidi Hemstad (Skogeierforbundet), Arne Rørå (Norskog), Geir Pollestad (LMD), Per Skorge (Skogeierforbundet), Gunnar Lien (Statskog), Theodora Tangen Fretheim (Viken Skog), Monica Grindberg (Statskog), Erik Toverud (Norskog) og Even Bergseng (Norskog).

PEFC blant hovedtemaene

Norsk PEFC Skogstandard var blant hovedtemaene i kunnskapen Geir Pollestad fikk med seg fra skogdagen. Denne bransjestandarden handler om hvordan skogbruket balanserer hensynene til verdiskaping, artsmangfold og friluftsliv.

Da den nye PEFC-standarden ble innført tidligere i år, var det etter flere år med møtevirksomhet med representanter fra skogbruket, miljø- og klimaorganisasjoner og friluftsorganisasjoner. Den brede enigheten om hvordan skogbruket skal drives, er spesielt for Norge. Det samme er det at nesten alt av tømmer er sertifisert, nettopp gjennom PEFC.

FN har uttalt at sertifiseringsordninger er den beste veien å gå for å sikre et bærekraftig skogbruk. FN har også understreket at et bærekraftig skogbruk er et viktig klimatiltak, særlig når den fornybare ressursen fra skogene erstatter fossile varer som drivstoff og plast.

FORTALTE OM NY SKOGSTANDARD: Olav Bjella (til høyre) og Amund Bratlien (oransje vest), henholdsvis organisasjonssjef og skogbruksleder i Viken Skog, fortalte om hensynene skogbruket tar når det er hogst. Da skal PEFC-standarden følges.

Eierforhold til PEFC

Til Geir Pollestad ble det kunngjort at bransjen har et eierforhold til PEFC-standarden. I denne er det 30 kravpunkter som ligger til grunn for den jobben som gjøres i norske skoger. Samtidig innebærer standarden et kontinuerlig forbedringsarbeid gjennom avvikshåndtering.

Per Skorge i Skogeierforbundet understrekte at alle som er sertifisert gjennom PEFC, årlig blir revidert av en uavhengig og uhildet tredjepart – det vil si et selskap som tar for seg rutiner, avvik og forbedringspunkter med den som er sertifisert. Å miste PEFC-sertifikatet er ensbetydende med at man ikke lenger kan selge PEFC-sertifisert tømmer, altså det som er selve bærebjelken for norsk skogbruk.

Blant andre temaer som ble tatt opp på skogdagen var etterslepet i ungskogpleie, nye EU-regelverk, skogens rolle i det grønne skiftet og regjeringens forslag til kutt i det frivillige vernet av skog.

Theodora Tangen Fretheim, styremedlem i Viken Skog, har gård med skog i Nannestad kommune. Den engasjerte skogeieren holdt et innlegg om industrisatsing og lokalt eierskap, der hun fortalte om Viken Skogs satsing i sagbruket RingAlm og samarbeidet med Billerud.

– Det er viktig med en poltikk som bidrar til verdiskaping i fastlandsindustrien, og nå trenger vi full støtte for etableringen av ny tremassefabrikk sammen med Billerud i Treklyngen Industripark på Hønefoss, sa hun.

FORAN HOGSTMASKINEN: Olav Bjella, Geir Pollestad og Theodora Tangen Fretheim i skogen der Røsåsen Skogsmaskiner hadde hogstoppdraget.

Kullgroper og kantsoner

Etter bålpraten ble det befaring av hogsten, der statsråden i praksis fikk se hvilke hensyn som tas før og under hogst. Skogbruksleder Audun Bratlien i Viken Skog fortalte statsråden at han fikk forespørsel om hogstoppdraget i vår, og at han i sommer planla den jobben som nå gjøres der.

En viktig del av planleggingen er kjøreveier i skogen for å minimere spor. Hogstmaskinfører Niclas Gaustad hadde i tillegg lagt bar i kjøreveien og ordnet en midlertidig bru av tømmerstokker over ett vått parti han måtte krysse med hogstmaskinen. Han har også passet på å holde turstier frie for kvist og tømmer.

I dette området er det blant annet satt igjen en del trær langs en myr. I skogområdet er det ellers flere kullgroper fra jernalderen og middelalderen, og skogbruksleder Bratlien fortalte at alle disse er merket av i terrenget og tatt vare på.

– God planlegging og god kommunikasjon med entreprenøren er det viktigste i forbindelse med våre hogstoppdrag. Det ligger mye informasjon om blant annet miljø og kulturminner i kartene vi bruker, og hvis det dukker opp registreringer som bør sees nærmere på, har vi en kvalitets- og miljøavdeling der det nå er tre biologer som kan bistå oss skogbruksledere, fortalte Amund Bratlien før Geir Pollestad fikk klyve opp i hogstmaskinen og avslutte seansen med fellingen av sitt andre tre.

HOGSTMASKINOPPLÆRING: Geir Pollestad fikk teste maskinen Niclas Gaustad bruker til daglig.

Blant deltakerne på skogdagen:

Fra Landbruks- og matdepartementet: statsråd Geir Pollestad (Sp), politisk rådgiver Siv Sætran (Sp), ekspedisjonssjef Pål Vidar Sollie, seniorrådgiver Anne Delphin og seniorrådgiver Heidi Eriksen Riise.

Fra Statsforvalteren i Oslo og Viken: landbruksdirektør Nina Glomsrud Saxrud, seksjonssjef Helge Nordby og seniorrådgiver Solfrid Marthiniussen.

Fra Viken Skog: organisasjonssjef Olav Bjella, skogbruksleder Audun Bratlien og styremedlem Theodora Tangen Fretheim.

Fra Statskog: administrerende direktør Gunnar Lien og skogsjef Monica Grindberg.

Fra Norskog: administrerende direktør Arne Rørå, seniorkonsulent Even Bergseng og styreleder Erik Toverud.

Fra Norges Skogeierforbund: administrerende direktør Per Skorge, styreleder Heidi Hemstad og journalist Marius Lippestad i Magasinet Skog.