Skoggjødsling -alt klart for 2018-sesongen!

Gjødsling av skog med nitrogen, er utvilsomt et av de mest lønnsomme tiltak innen skogbruket i dag. Lønnsomheten kommer av økt verditilvekst, økt volumtilvekst og ikke minst av at man kan benytte skogfond med skattefordel til tiltaket, og staten bidrar i tillegg med 40% tilskudd. Dette gjør at skogeiers egenandel blir kun ca 20% av totalkostnadene.


 

Bli med opp i helikopteret og se hvordan gjødsling foregår - snurr film!

Det er nå klart for å inngå avtaler og opprette oppdrag på skoggjødsling for 2018-sesongen.

Prisene har hatt en liten økning fra i fjor. Dette har sammenheng med økt pris på gjødselen.

Grunnprisen er kr 380,- daa. Inkludert administrasjon.

Gjødsling gir en økt tilvekst i 8-10 år, noe som gir 1-2 kubikk ekstra volum pr/da. Verdien av kubikkmassen utgjør volumeffekten. Som en konsekvens av økt tilvekst blir det større dimensjoner som øker verdien på tømmeret, samt lavere driftskostnader. Denne gevinsten alene kan være like stor som volumeffekten. Skoggjødsling gir en årlig realforrentning av innsatt kapital på 15-35%, forutsatt at man gjødsler rett bestand. I noen tilfeller kan avkastningen være opp mot 45%. Dette forutsetter optimal skjøtsel, alder og bonitet.

-Det er få, om noen tiltak som kan gi samme avkastning på så kort tid innen skogbruket i dag.

Bilde: Gjødslingskoordinator i Viken Skog, Atle Veddegjerde mener det er få ting som i skogbruket som gir samme avkastning som skoggjødling.

Hvilke bestand bør man gjødsle?

Det er ikke like lønnsomt å gjødsle alle bestand. Noen bestand har allerede så god nitrogentilgang at de ikke får økt tilveksten av ytterliggere nitrogentilførsel. På de laveste bonitetene blir tilvekstøkningen for liten til at det i noe særlig grad er lønnsomt.

I all hovedsak, er det lønnsomt å gjødsle all skog på middels og god bonitet som skal avvirkes om 8-12 år. Altså ikke nødvendigvis kun høykvalitetsbestand.

Nedenfor har vi satt noen kriterier for utvalg av bestand:

  • Fastmark (ikke myr/torvjord)
  • Podsolprofil
  • Bonitet 11-20
  • Ikke mer enn 20% løvinnslag
  • Minst 3 år etter tynning
  • Ingen tynning eller sluttavvirkning i effektperioden (8-10 år)
  • Frisk skog med tilfredsstillende tetthet

 Spredningsteknikk

Gjødselen har samme effekt om den blir spredt for hånd, med traktor eller med helikopter.

Viken Skogs gjødsling utføres med spredning fra helikopter pga. av nøyaktighet og rasjonelt opplegg som totalt sett gir den beste gjødslingsøkonomien for skogeier.

Viken Skog samarbeider med Pegasus Helicopter AS.

Pegasus Helicopter benytter digitale kart og et GPS basert spredningssystem, med programmerbart automatisk styrt gjødselspreder. Dette gjør det enkelt å bufre ut områder som ikke skal gjødsles, for å optimalisere skogeiers økonomi og sikre at rett mengde gjødsel kommer på rett plass.

Pegasus Helicopter kvalitetssikringssystem garanterer for 97% av optimal spredning.

Arbeidet dokumenteres med tracklogg etter utført spredning. Trackloggen vil også kunne legges inn i kartprogrammet til de som har tilgang til DinSkog.

Inntegning av gjødslingsområder på kart

Viken Skog gjødslingsskoordinator vil bistå med inntegning på kart, bufre ut områder hvor det ikke skal gjødsles og samordne landingsplasser. Deretter foretas det en arealberegning før materialet oversendes Pegasus Helicopter for utførelse. På bakgrunn av arealberegningen blir det en nøyaktig utgift samt en forventet gjødslingsgevinst.

Vurderer du gjødsling av din skog, så ta kontakt med din skogbruksleder , så kan vi sammen finne egnede arealer for gjødsling.

Viken Skog bistår også med utarbeiding av en langsiktig gjøslingsplan på din skogeiendom, basert på skogbruksplanen.