Skogeierlagene – bør de få en viktigere rolle i Viken Skog?

Årsmøtet 2018 i Viken Skog oppnevnte et utvalg som fikk i mandat å foreta en ny vurdering av Viken Skogs organisasjonsstruktur for å gjøre den mer vital, attraktiv og kostnadseffektiv. Utvalgets innstilling vil bli behandlet på årsmøtene i skogeierområdene fra 20.-27. mars i 2019. Ett av de viktigste forslagene fra utvalget er å gi skogeierlagene en mer sentral funksjon, og avvikle dagens skogeierområder.


Viken Skog har i dag 27 skogeierområder. Disse utgjør organisasjonens valgkretser for utsendinger til samvirkets øverste organ Årsmøtet. Hvert skogeierområde ledes av et styre. Disse sammen med utsendingen(e) til årsmøtet velges på andelseiermøtene. Parallelt med skogeierområdene eksisterer fortsatt skogeierlagene.  Etter en rekke fusjonsprosesser er det nå 40 gjenværende skogeierlag innenfor Viken Skog. 20 av skogeierlagene har identisk navn og samme styre som skogeierområdet.

Skogeierlagene har i overkant 20 millioner kroner i kapital. En gjennomgang av regnskapene viser at denne i liten grad benyttes til aktiviteter som underbygger engasjementet i organisasjonen. Mange oppfatter dagens struktur med varierende grad av sammenfallende grenser for skogeierlag og skogeierområder som forvirrende. Skogeierlag og skogeierområde benyttes om hverandre noe som virker forvirrende for mange. I noen skogeierlag er det ambisjoner om en egenaktivitet i lokallaget, men med få unntak er denne i praksis svært begrenset. Uavhengig av øvrige strukturendringer foreslår derfor utvalget at det bør iverksettes en prosess for å bidra til sammenslåing av skogeierlag for en avgrensning mer lik dagens skogeierområder der det ligger til rette for det. Viken Skog sin rolle vil kun være som tilrettelegger, da det er opp til årsmøtene i skogeierlagene å beslutte dette. Samtidig har flere kommuner slått seg sammen eller er i ferd med å gjøre det.  Utvalget foreslår derfor at skogeierlagene i disse områdene tar dette med i vurderingen.

Frem til 2012 fungerte skogeierlagene som Viken Skogs valgkretser. Ved omdanningen fra skogeierforening til andelslag i 2006 eksisterte det 82 skogeierlag. For bedre koordinering av dette ble det etablert 9 regioner med hvert sitt regionstyre. Det viste seg imidlertid i praksis å være vanskelig å få denne modellen til å fungere godt i hele Viken Skog, og modellen var komplisert å forholde seg til for den enkelte skogeier.

Antall skogeierlag er nå mer enn halvert, og det er stor sannsynlighet for en ytterligere reduksjon hvis årsmøtet i Viken Skog støtter opp om en prosess for dette. Utvalget mener at det vil være en stor fordel å holde fast på en enhetlig og gjennomgående inndeling av skogeiersamvirket fra skogeierlag, til Viken Skog som andelslag og Norges Skogeierforbund på nasjonalt nivå.

Utvalget foreslår derfor at skogeierlagene gjeninnføres som valgkrets i Viken Skog, og at skogeierområdene avvikles.  Utvalget vurderer det slik at mange skogeiere føler større tilknytning til skogeierlagene enn de relativt ny-etablerte skogeierområdene.  Endringen innebærer en forenkling blant annet ved at vi slipper å avvikle doble årsmøter.

Utvalgets forslag skal nå til behandling i årsmøtene lokalt. Forslaget innebærer at vedtektene i Viken Skog må endres tilsvarende, og at gjeldende samarbeidsavtaler mellom Viken Skog og skogeierlagene må revideres.

Utvalget foreslår også en rekke andre tiltak for vitalisering av eierorganisasjonen vår.  Dette handler blant annet om tiltak for å styrke det næringspolitiske engasjementet lokalt i Viken Skog, tiltak for å gjøre det enklere og mer interessant å være tillitsvalgt, og tiltak for å styrke kommunikasjonen mellom tillitsvalgte på alle nivåer. Det foreslås også tiltak for å få flere skogeiere til å bli andelseier i Viken Skog blant annet gjennom oppnevning av egne verveansvarlige i skogeierlagene.

Utvalgets leder, Lars Solli fra Tønsbergdistriktet mener at forslagene fra utvalget vil føre til en forenkling og betydelig styrking av eierorganisasjonen.

– Ved at vi fortsatt har både skogeierlag og skogeierområder er på mange måter ikke omorganiseringen fra 2010-12 fullført, og vi må kanskje erkjenne at det å etablere de nye områdene medførte en struktur som mange ikke kjenner seg hjemme i.  Nå har vi muligheten til å gjøre noe med det, sier Solli.

Vitaliseringsutvalget består av:

Lars Sollie (leder), Tønsbergdistriktet

Katharina Kirkerød, HESSA

Mona Tønnesland Tholin, Søndre Land og Fluberg

Morten Haugrud, Østre Romerike

Nils-Ivar Grøv, Sør-Aurdal

Gudbrand Gulsvik, Hallingdal

Olav Bjella, Viken Skog (sekretær)

Innstillingen fra utvalget er endel av sakspapirene til årsmøtet og kan leses her. På andelseiermøtene (årsmøtene) i skogeierområdet vil det også bli holdt en presentasjon av utvalgets innstilling.