Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Skal hogge tørkeskadet skog i Sørumsand

En skog mellom to boligfelt i Sørumsand skal nå hogges, noe som vil åpne opp landskapet. – Mange av trærne er tørkeskadet, og noen steder er det direkte farlig om ikke trærne fjernes, sier skogsjef Stian Sandbekkbråten i Viken Skog.


Stian Sandbekkbråten

KLART FOR HOGST: Mange beboere nær skogen på Orderudåsen går en lysere hverdag i møte når skogen nå skal hogges. Stian Sandbekkbråten, skogsjef i Viken Skog, ber folk om å huske å holde avstand til skogsmaskinene mens hogsten pågår. Foto: Bjørn H. Pettersen, Viken Skog

Av Bjørn H. Pettersen

Det er skogområdet Orderudåsen, ved Orderudfeltet i Sørumsand, som Viken Skog nå skal få hogget på oppdrag for to skogeiere i området.

− Det er snakk om en helt ordinær hogst. Det spesielle er at den ligger såpass tett opptil to boligområder der det bor ganske mange mennesker. Nærheten til boliger og folk er også årsaken til at skogeierne har ventet i det lengste, og deler av skogen burde egentlig vært tatt tidligere. Det er mange som bruker skogen som turområde, og derfor vil vi på det sterkeste oppfordre folk til å holde avstand når hogsten gjennomføres, sier Stian Sandbekkbråten.

Regelen er å holde minst 70 meters avstand fra hogstmaskiner. Og det er også svært viktig at man ikke klatrer i tømmerlunnene som bygges opp underveis.

− Hogsten vil pågå i to−tre uker fra slutten av august til midten av september. Totalt er det snakk om cirka 50 dekar med skog som skal hogges, forteller skogsjef Sandbekkbråten.

BEFARING: Skogsjef Stian Sandbekkbråten og skogbruksleder Vegard Tønsberg var nylig på befaring i skogen på Orderudåsen.

Tørkeskader på grantrær

Nylig har skogbruksleder Vegard Tønsberg hengt opp skilt med informasjon om hogsten som skal gjennomføres. I tillegg har han hengt bånd på trær rundt et kulturminne i skogen. Dette er et gravminne oppdaget i forbindelse med en befaring i 1972.

− Et område på fem meter rundt kulturminnet skal ivaretas. Trærne rundt kulturminnet skal hogges ganske høyt opp på stammen slik at kulturminnet blir mer synlig i terrenget, forteller Vegard Tønsberg, som er skogbruksleder i Østre Romerike og Nedre Romerike.

MARKERER RUNDT KULTURMINNE: Vegard Tønsberg har hengt opp bånd på trær rundt det fredede kulturminnet.

Skogen består i hovedsak av plantet gran, samt noe furuskog. De eldste grantrærne ble plantet rundt 1930, og mange av disse har nå begynt å få skader. Enkelte trær har falt over ende, og noen av disse lener seg mot andre trær, og har dermed ikke falt helt ned på bakken.

TØRKESKADER: I en del av skogen har mange av trærne tydelige skader.

− For barn kan disse trærne virke fristende å leke og klatre i. Men det kan være svært farlig dersom et slikt tre deiser i bakken, eller dersom trærne det lener seg mot gir etter. På grunn av tørkeskadene er det viktig at hogsten nå gjennomføres, påpeker Stian Sandbekkbråten.

Han understreker at det ikke bare er snakk om tørkeskadet skog, men at det generelt er hogstmoden gran og furu. De fleste av løvtrærne skal få stå av hensyn til blant annet fugleliv. Hogsten er bevisst utsatt til etter at hekketiden er over. Hekketiden er normalt fra 1. mai til 31. juli.

Skal rydde opp raskt etter hogsten

− Hogsten gjennomføres etter den strenge skogstandarden, Norsk PEFC Skogstandard, med en rekke kravpunkter som skal følges. Det innebærer blant annet at livsløpstrær skal spares, det vil si at de skal stå til de dør av seg selv. Her er det nok først og fremst snakk om de aller eldste og groveste trærne, trær med stor visuell verdi og trær med hakkespetthull, forteller Stian Sandbekkbråten.

Området hogsten skal finne sted i, er et mye brukt turområde. Elever ved Sørumsand skole, og dessuten barn som går i nærliggende barnehager, tas ofte med ut i skogen. I tillegg er skogen brukt av folk som bor i området, og det går stier på kryss og tvers i skogen. Om vinteren er det lysløype rett ved skogholtet.

GODT BRUKT: Skogen er mye brukt av turgåere. Dette skiltet viser vei til Varsjøtrimmen.

− Vi skal gjøre det vi kan for å unngå betydelige spor, og hovedstien gjennom skogen skal krysses på så få steder som mulig. Akkurat når hogsten pågår, blir enkelte av stiene stengt, men alt blir ryddet opp så raskt det lar seg gjøre etter at hogsten er ferdig. Da vil også eventuelle sporskader bli rettet opp, og tømmeret blir fraktet ut. Og til neste vår skal det plantes nye trær på feltet, forteller Sandbekkbråten.

− Ideelt kunne noen trær ha blitt spart i kantsonen langs bebyggelse og en bekk som går gjennom skogen, men dette er ikke å anbefale. Årsaken er at slike kantsoner med trær blir veldig utsatt for vind. For å unngå at trærne velter neste gang det er sterk vind, må kantsonene tas, med unntak av eventuelle grove livsløpstrær, understreker han.

− Synes det er bra at det hogges

Mange av dem som bor langs skogen, er fornøyd med at den nå skal hogges. I dag skygger skogen for sola på mange eiendommer. Det gjelder blant annet for beboere i Tiurgrenda Boligsameie, der Tom Jensen er styreleder.

− Jeg har snakket med mange her i Tiurgrenda som ser frem til at det blir mer åpent og at vi får mer sol. I tillegg har jeg sett at skogen har en del tørkeskader, så den er vel egentlig overmoden for hogst. Vi er godt fornøyd med at skal hogges. Men vi forventer naturligvis at det gjennomføres på en trygg og god måte og at det ryddes opp etter at hogsten er gjennomført, sier han.

Beboere i Østby borettslag, nærmeste nabo til Tiurgrenda Boligsameie, ser også frem til at det blir hogst i Orderudåsen. Det forteller Ferdinand Berentzen, styreleder Østby borettslag.

− Vi har egentlig ønsket oss dette lenge. Skogen er i veien for sola gjennom hele vinteren, og skogen gjør også at vi mister mye sollys ellers i året, også om sommeren. Derfor er vi glad for at vi nå kan gå lysere tider i møte ved at hogsten skal gjennomføres, sier Berentzen.

Han legger til at han håper at noe av løvskogen på nordvestsiden av borettslaget kan tas samtidig, da dette vil være til hjelp for de som bor nærmest den delen av skogen.