Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Skadeoversikt etter stormen 19. november 2021 og stormene i januar - februar 2022

Skogbrand har anslått volum etter skadene fra stormen 19. november 2021 og stormene på nyåret til å være mellom 2,4 og 2,6 millioner kubikkmeter.


STORMSKADER: Bilde fra vindfall i Etnedal. Foto: Egil Granum, Viken Skog

Skadeoversikt

Stormen 19. november 2021 raserte store skogområder i fylkene Innlandet, Viken, Vestfold og Telemark. Med foreløpige erstatningsutbetalinger på over 94 millioner kroner er dette den største skadehendelsen i Skogbrands historie. Skogbrand har mottatt skademeldinger fra 43 kommuner i Sør-Norge. På nyåret kom flere hendelser i de samme områdene, men også nye områder ble berørt.

KART OVER SKADEMELDINGER: Kartet viser skademeldinger etter stormene med orange sirkler. Oversikt: Skogbrand

Stormen 19. november  2021

  • Utbetalt erstatning: 94 millioner kroner
  • 858 skademeldinger har fått utbetalt erstatning
  • Gjennomsnittlig areal erstattet per skademelding: 82 dekar
  • Skogbrand mottar fremdeles skademeldinger, men antar at cirka 90-95 prosent av totalt skadeomfang er taksert.

Til sammenligning var gjennomsnittskaden under Dagmar i 2011 cirka 36 dekar med totalt 1350 skader og samlede utbetalinger på 65 millioner kroner.

AREAL FORDELT PÅ HOGSTKLASSER: Figuren over viser erstattet areal etter stormen                                                    19. november og alle stormene i januar og februar, fordelt på hogstklasser. 52 prosent av                                                        arealet var hogstklasse 5, 26 prosent i hogstklasse 4 og 22 prosent av arealet i hogstklasse 3.

Estimert volum

Skogbrand har estimert totalt skadet volum for kommuner berørt av stormen 19. november, dette inkluderer også stormene på nyåret for dette området. Totalt volum er anslått til å være mellom 2,4 og 2,6 millioner kubikkmeter.

For å estimere stormskadd volum er det tatt utgangspunkt i erstattet areal. Volum for takserte felt er hentet fra SR16. Det er benyttet volum med bark. Videre er areal og volum justert for forsikringsdekningen i hver kommune, slik at estimatene som fremstilles her representerer volum for totalt skadeomfang i området.

VOLUM SKADET PER KOMMUNE: Skadet volum i kubikkmeter per kommune går fram av figuren.

Utskriftsvennlig format med kommunevis oversikt over skadet volum og areal i tabellform

Skogbrand minner om at skader skal med ugrunnet opphold meldes inn til Skogbrand, innen ett år etter skadetidspunkt.  Skader fra stormen 19. november 2021 må meldes til Skogbrand før 19. november 2022.

Meld skade