Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Rettsforhandlinger om tingrettens stans av ulvejakten

Rett før jul åpnet Klima- og miljødepartementet for felling av 25 ulver innenfor ulvesonen, men jakten ble stoppet før den hadde begynt. Årsaken er at Oslo tingrett 29. desember midlertidig stanset lisensfelling i fire av ulverevirene. Nå blir det rettsforhandlinger.


Ulv

ÅPNET FOR ULVEJAKT: Klima- og miljødepartementet åpnet 22. desmber for lisensfelling av 25 ulver. Dette er et illustrasjonsbilde av en utstoppet ulv. Foto: Bjørn H. Pettersen, Viken Skog

Av Bjørn H. Pettersen

Klima- og miljødepartementet mener de gjorde rett i åpne for ulvejakt fra 1. januar til 15. februar. Nå skal tingrettens avgjørelse i første omgang vurderes gjennom muntlige forhandlinger der partene får uttale seg.

Partene i denne sammenhengen er staten på den ene siden og motstandere av den planlagte ulvejakten på den andre.

Det er nå satt av to dager til rettsforhandlingene: 11. og 12. januar. Dersom staten vinner frem, kan ulvejakten trolig starte i neste uke.

Krever at jakttiden må forlenges

I en pressemelding uttaler klima- og miljøminister Espen Barth Eide at han tar tingrettens beslutning om midlertidig stans i lisensfellingen av ulv innenfor ulvesonen til etterretning.

– Tingretten har av tidshensyn ikke gjort en nærmere vurdering av gyldigheten av departementets vedtak. Staten vil be om at tingretten avholder muntlige forhandlinger i god tid før utløpet av fellingsperioden 15. februar, sier klima- og miljøministeren

Naturbruksalliansen krever at jakttiden for ulv i ulvesona forlenges med like mange dager som jakten nå forsinkes med.

– Det er en samlet allianse av organisasjoner som uttrykker sin bekymring og uro for det juridiske spillet vi nå er vitne til ved at Oslo tingrett har stoppet lisensfelling i ulvesonen, på tvers av både stortingsflertallets og faglige myndigheters vurderinger. Dette kan få langtidsvirkende konsekvenser for innbyggere, jegere og næringsdrivende innenfor landbruket ikke bare i ulvesonen, men i store deler av Sør-Norge, uttalte representanter fra Naturbruksalliansen i et leserinnlegg i Indre Akershus Blad.

Uenighet om bestandsmålet

Uenigheten handler om målet Stortinget har vedtatt for antall ulv i ulvesonen, samt en konflikt mellom Klima- og miljødepartementet og organisasjonen NOAH – for dyrs rettigheter. Konflikten, som skal opp i lagmannsretten, handler om at departementet i 2019 vedtok å felle seks ulver i Letjenna-reviret i Elverum. Tingretten ga NOAH medhold, men departementet har anket.

De siste seks årene har ulvebestanden ligget over Stortingets bestandsmål. Til sammen ble det påvist om lag 110 ulver med helt eller delvis tilhold på norsk side forrige vinter. Litt over halvparten holder til kun på norsk side, mens de øvrige lever i grenserevir på begge sidene av riksgrensen mot Sverige. Les mer på rovdata.no.

– Uten lisensfelling innenfor ulvesona vil bruken av utmarksressursene langt utenfor ulvesona kunne bli sterkt redusert, med de følger dette har for matproduksjon, verdiskaping og friluftsliv, understreker representantene fra Naturbruksalliansen.

Viken Skog, som er en del av Naturbruksalliansen gjennom Norges Skogeierforbund, stiller seg bak uttalelsene om at jakttiden må forlenges fordi oppstarten nå blir forsinket.

– Klima- og miljødepartementets vedtak er etter vårt syn lovlig. Antall ulv i ulvesonen er godt over bestandsmålene Stortinget har vedtatt, sier styreleder Olav Breivik i Viken Skog.

Les mer på skog.no.

*

Naturbruksalliansen er et samarbeid mellom næringslivsorganisasjoner, friluftslivsorganisasjoner og distriktsinteresser som arbeider for at forvaltningen av ulvebestanden i Norge er i tråd med Stortingets vedtak og intensjoner. Medlemsorganisasjonene er Norges Skogeierforbund, Norskog, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit, Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk, Norsk Almenningsforbund og Norges Jeger- og Fiskerforbund i Oppland og Akershus.