Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Regjeringen vil gjøre deler av Østmarka til nasjonalpark

Klima- og miljødepartementet har bedt Miljødirektoratet om å sende på høring et forslag om vern av en stor nasjonalpark i Østmarka. Det er snakk om tre ulike verneforslag, alle på til sammen 73 kvadratkilometer.


Eriksvann i Østmarka. Foto: Klima- og miljødepartementet

KAN BLI NY NASJONALPARK: Fra Eriksvann i Østmarka. Foto: Klima- og miljødepartementet

Av Bjørn H. Pettersen

«Et vern av Østmarka nasjonalpark vil bety at viktige natur- og opplevelseskvaliteter i et stort lavereliggende skogområde vil bli bevart og videreutviklet for kommende generasjoner», skriver regjeringen.

− Østmarka er et viktig område for friluftsliv og naturopplevelser. For befolkningen i Oslo-regionen kan en nasjonalpark i Østmarka ha stor betydning for identitet, folkehelse og friluftsliv og for formidling av natur- og kulturmiljøverdier. Det at så mange mennesker har og vil få glede av Østmarka, gjør at vernet har betydelig positive samfunnsvirkninger. Dette er bra for naturen og bra for folk, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Les mer på regjeringen.no.

Tre ulike verneforslag

Hovedforslaget til departementet er vern av en stor nasjonalpark i Østmarka (ca. 54 km2) og vern av tilgrensende friluftslivsområder etter markaloven (ca. 19 km2).

I tillegg ber departementet Miljødirektoratet om å komme med sine synspunkter på to alternative verneforslag:

  • Vern av en mindre nasjonalpark (ca. 34 km2), et nytt naturreservat (ca. 9 km2) og vern av friluftslivsområde etter markaloven (ca. 30 km2).
  • Ingen nasjonalpark, kun utvidelse av eksisterende Østmarka naturreservat (ca. 43 km2) og vern av friluftslivsområde etter markaloven (ca. 30 km2).

Olav Bjella, organisasjonssjef i Viken Skog, har følgende kommentar til departementets ønske om økt vern i Østmarka:

− Vi har ikke fått studert forslaget inngående, men er kritiske til omfanget av vern på privat grunn i et område som allerede er underlagt strenge restriksjoner, sier Bjella.

Oppdatering 27. juni: Viken Skog har nå sett nærmere på forslagene. Verneplanen berører nesten utelukkende kommunalt eid skog, og kan dermed sidestilles med en prosess med frivillig vern av skog.

Høring til høsten

Det er Statsforvalteren i Oslo og Viken som har utredet verneforslaget. Det er også Statsforvalteren som gjennomfører høringen for direktoratet, sammenstiller høringssvar og gir sin tilråding til Miljødirektoratet.

Saken skal sendes på høring, med tre måneders høringsfrist, innen 15. oktober 2022.

Miljødirektoratet skal gi departementet sin tilråding innen sommeren 2023. Det er forventet at regjeringen skal kunne behandle saken i andre halvår av 2023.