Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Planlegg aktivitet i skogen din

De siste ukene har flere av Viken Skogs industrikunder redusert produksjonen grunnet endrede markedsforhold som en følge av Covid-19. Dette gjelder både produksjon av trelast og papirprodukter, men sagbrukene er sterkest rammet. Dermed har de også bruk for mindre tømmer, og Viken Skog har som andre aktører i skogbruket vært nødt til å redusere hogsten. Reduksjonen varierer noe mellom ulike regioner avhengig av hvilke reduksjoner de enkelte sagbruk gjennomfører.


Skogsjefene i Viken Skog, Lars Kr. Haug (Nord-Vest) og Even Bergseng (Øst) sier det nå jobbes hardt for å holde hjulene i gang på et så høyt nivå som mulig.

Prioriteter andelseierne

-Situasjonen vi er i nå gjør at skogeiere vil oppleve at det blir lavere aktivitet en stund fremover. Vi vil understreke at alle avtaler om hogst vil bli gjennomført, men noen avtaler vil nødvendigvis skyves noe utover i tid. I denne krevende situasjonen prioriterer vi, som et samvirkeforetak, å hogge hos våre andelseiere, sier Lars Kr. Haug.

Fleksibilitet

-Selv om det blir lavere aktivitet i en periode må vi fortsette å planlegge avvirkning. En effektiv verdikjede forutsetter at Viken Skog har et stort og sammensatt grøntlager med skog vi har avtalt å hogge, men som fortsatt står på rot. Når situasjonen normaliserer seg er det viktig at vi har nok tømmer å hogge av forskjellige treslag i alle geografier slik at hele verdikjeden kommer raskt i gang igjen. Stort tilfang av oppdrag for oss, gir fleksibilitet for hogstentreprenører og tømmertransport og dermed raskere og mer presise leveranser til skogindustrien, sier Haug.

For å stimulere til dette kjører Viken Skog nå en kampanje for avvirkning som avtales i april og mai og skal hogges til høsten.

-Vi gjennomfører befaring og planlegging som vanlig med noen hensyn: Ingen samkjøring mellom skogeier og skogbruksleder, god avstand i skogen og ingen hjemmebesøk. Hvis du ikke får tak i skogbruksleder med en gang, kan du snakke med Servicesenteret vårt på telefon 32 10 30 00 eller e-mail e-post@viken.skog.no  De kan svare på de fleste spørsmål og videreformidler beskjeder til skogbrukslederne, sier Haug.

For skogeiere som hogger selv eller har direkte kontakt med en skogsentreprenør blir det noen ekstra restriksjoner.

-Nå er det svært viktig å huske at dere må ha avtale om avvirkning før hogst iverksettes. Hvis ikke dette er på plass kan dere risikere å ikke få levere tømmeret til riktig tid, poengterer Haug.

 

Skogkultur

Overskudd eller underskudd på planter?

Plantesesongen våren 2020 blir ikke helt som normalt. Viken Skog har avtaler med Skogplanter Østnorge (Biri) og Norgesplanter (Hokksund) om å levere alle plantene vi trenger, men på grunn av ugressproblemer i planteskolene i fjor har Viken Skog gjennom vinteren fått beskjed om at det ville bli færre planter til vårplantingen enn planlagt. Viken Skog har derfor flyttet en del oppdrag til høsten for å tilpasse oss det vi trodde ble en situasjon med mangel på planter. Les mer her https://www.viken.skog.no/aktuelt/artikler/mangel-pa-varplanter-i-ar-ma-det-satses-pa-hostplanting

Utbruddet av Covid-19 viruset har imidlertid gitt helt andre utfordringer. På grunn av restriksjoner på reiser, spesielt fra land utenfor EØS, vil det i en del områder være utfordrende å få tak i den arbeidskraften Viken Skog normalt bruker til planting.

-Gjennomfører de planteavtalene vi har

Skogsjef Even Bergseng forteller om utfordringer med gjennomføring av vårens plantesesong.

-Vi har altså gått fra en situasjon med underskudd på planter til en situasjon der det kan bli overskudd av planter på grunn av underskudd på folk til å plante. Etter mye arbeid og tett kontakt med våre entreprenører for planting og ungskogpleie, og godt hjulpet av lettelser i ut- og innreisebestemmelsene, ser det nå ut til at vi stort sett skal klare å få tak i nok mannskap til plantesesongen. Mye av mannskapet er allerede i landet, der vi nå fokuserer på ungskogpleie for å holde de i arbeid frem til plantesesongen kan starte opp.  Vi mener derfor at vi skal klare å gjennomføre det vi har av avtaler og få satt ut de plantene som er bestilt fra planteskolene, sier Bergseng.

-Planlegg aktivitet i din skog nå

Alle skogeiere som har avtalt å kjøpe planter gjennom Viken Skog og plante ut selv, får det de skal ha av planter. Er det skogeiere som på grunn av den rådende situasjonen har ledig tid utover våren og mot sommeren og derfor ønsker å plante selv, kan de ta kontakt med sin lokale skogbruksleder.

-Ungskogpleie er en helt nødvendig investering i fremtidsskogen og skogeiere som har skog som trenger pleie bør ta kontakt med skogbruksleder så fort som mulig slik at vi får utnyttet all arbeidskraft optimalt. All aktivitet som kan planlegges eller gjøres nå, bidrar til å holde verdikjeden i drift. Det er positivt for økonomien til skogeier, Viken Skog, samarbeidspartnere og samfunnet! - oppfordrer Bergseng.

 

Ekstraordinært plantetilskudd

Utbruddet av Covid-19 førte til store utfordringer med å få tak i og organisere nok arbeidskraft for vårplantingen. Det har vært diskutert bruk av permitterte fra andre yrkesgrupper, skoleungdom og andre. Dette vil medføre vesentlige merkostnader både knyttet til opplæring, produktivitet, administrasjon og faglig oppfølging. Etter mye påtrykk fra skogbruket har derfor Landbruksdirektoratet omdisponert midler slik at det for planting i vår gis et ekstra tilskudd på
kr 1,30 pr. plante. Det ekstra tilskuddet går til den som utfører plantingen og er ment å dekke ekstraordinære kostnader som oppstår som en følge av Covid-19.

 

-Har du avtale med Viken Skog om at vi skal stå for plantingen trenger du ikke tenke på eventuelle merkostnader siden vi ordner dette. Skogeiere som planter selv må søke kommunen om tilskuddet på samme måte som for andre tilskudd i skogbruket. Vi minner om at skogeier også kan ta ut betaling for eget arbeid over Skogfond med skattefordel, sier Bergseng.  

 

-Hva må skogeier tenke på?

For skogeiere som nå har mer tid enn vanlig og ønsker å plante selv er det et par ting å tenke på.

-Det er viktig å ha fokus på kvaliteten på arbeidet som utføres slik at alle plantene blir utnyttet fullt ut. Skogkurs utvikler nå et nytt nettbasert kurstilbud i planting for folk med lite eller ingen erfaring i med planting. Dette publiseres på skogskolen.no en av de nærmeste dagene. Kurset vil gi en grunnleggende innføring i behandling av skogplanter og hvordan plantearbeidet utføres på en best mulig måte. Kurset inneholder også informasjon om miljøaspekter som skal være med oss i alt arbeid i skogen, sier Bergseng.

Det er også viktig at skogeiere som planter selv er klar over at de tar på seg et ansvar. Dersom noe går galt med plantene og de dør, vil det være en diskusjon om hva som er årsaken. I hovedsak kan det være tre årsaker: Plantematerialet, plantearbeidet eller skadegjørere (mus, insekter, sopp).

Ta kontakt med din lokale skogbruksleder om du har planer om aktivitet i skogen din https://www.viken.skog.no/omrader/