Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Ny høyspentlinje kan få store konsekvenser

Høystpentlinjen fra Åbjøra kraftverk i Nord-Aurdal til Gjøvik skal skiftes ut. Elvia har sendt forslag til nye traseer på høring. Traséalternativene berører mange skogeiere i Nordre Land, Sør-Aurdal, Etnedal, Nordre Land, Søndre Land og Gjøvik. Viken Skog oppfordrer skogeierne til å sette seg inn i planene og engasjere seg.


Høyspentledning

SKAL OPPGRADERES: Kraftledningen mellom Åbjøra kraftverk i Nord-Aurdal og Gjøvik må fornyes, noe som kan få store konsekvenser for flere skogeiere. (Foto fra Elvias forslag til utredningsprogram)

Elvia har sendt melding med forslag til utredningsprogram for to nye kraftledninger mellom Åbjøra, Bagn, Dokka og Gjøvik transformatorstasjoner. Dagens dobbeltkursledning mellom de nevnte transformatorstasjonene nærmer seg sin tekniske levetid, og det opplyses at det ikke er tilstrekkelig kapasitet til å overføre produksjon fra Valdres til forbruksområder lenger øst. Elvia forventer videre økt forbruk de nærmeste årene som følge av befolkningsvekst, næringsutvikling og kraftkrevende industri.

På bakgrunn av dette, samt hensynet til forsyningssikkerhet, har Elvia startet opp arbeidet med å planlegge nye kraftledninger med en spenning på 132 volt (kV). Elvia ønsker at disse skal bygges som to separate enkeltkursledninger. Elvia har meldt to mulige hovedtraseer mellom Åbjøra og Gjøvik, samt noen flere delalternativer mellom Åbjøra og Bagn.

Høringsfristen er satt til 27. mai.

Se kart og lenke til selve meldingen her.

Utfordringer med nåværende trasé

Eksisterende trase (1.0) Åbjøra – Dokka – Gjøvik er cirka 75 kilometer lang. Denne går i stor grad i dalene, nær bebyggelse, og krysser flere steder jordbruksområder. Utfordringer knyttet til bygging parallelt med eksisterende trasé oppgis først og fremst å være forsyningssikkerhet ved at det i perioder blir behov for utkobling. Nærhet til bebyggelse og utfordringer knyttet til selve anleggsgjennomføringen som følge av nærhet til eksisterende ledning blir også oppgitt som en utfordring for å bygge ny ledning langs dagens trasé.

Ved planlegging av ny, alternativ trasé (3.2, 3.0 og 1.3) er det lagt vekt på å presentere et alternativ der ledningen er trukket bort fra bebyggelsen og jordbruksområdene. Alternativ 3.0 er lagt høyere i terrenget, sør for dagens trasé, med betydelig avstand til tettbebyggelse. Her oppgis det at man i stor grad unngår at det blir ryddegate i skog med høy bonitet.

Det oppgis dessuten at en flomsone og et område med marin leire og grunnvannsforekomst i Etnedal i liten grad blir berørt av denne traseen, med unntak av ved innføringen til Dokka stasjon. Alternativ 3.2 er lagt lavere i terrenget enn 3.0, og denne går i ei brattere liside på sørsida av Etnedal. Denne traseen berører noe mer produktiv skog enn alternativ 3.0. Alternativ 3.0 og 3.2 er cirka like lange som alternativ 1.0.  

− Bør delta på folkemøtene

En ny høystepentlinjetrasé av denne typen er normalt 50 meter bred, og i tillegg kommer sikringssoner på 30 meter på hver side.  Nye traseer som dette vil også gjøre tilgrensende skog mer utsatt for tørke og stormskader.

Viken Skog har blitt kontaktet av grunneiere og skogeierlag som er svært bekymret for konsekvensene av disse planene. Organisasjonssjef Olav Bjella sier at valg av trasé vil ramme ulike grunneiere i varierende grad. Det som kan være den beste løsningen for én grunneier, kan føre til større belastninger for en annen.

− Vår rolle i dette er å bidra til at flest mulig av skogeierne blir godt kjent med planene, og ellers bidra til et trasévalg og utforming som reduserer belastningen for skogeierne så mye som mulig. For å bidra til dette vil vi sammen med skogeierlagene arrangere et åpent møte for å informere og legge frem egne analyser over konsekvensene for skogbruket. Vi oppfordrer også flest mulig til å delta på de annonserte folkemøtene, sier Olav Bjella.

NVE holder følgende offentlige folkemøter:

  • Tirsdag 3. mai 2022 kl. 19.00 i Solgløtt forsamlingshus: Landåsvegen 710, 2861 Landåsbygda.
  • Onsdag 4. mai 2022 kl. 19.00 i Gjøvik rådhus: Kauffeldts plass 1, 2815 Gjøvik.
  • Torsdag 5. mai 2022 kl. 19.00 i Etnedal samfunnshus: Espelibygde 566, 2890 Etnedal.