Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

NHO sjefen ble imponert på Ringerike

-Det jeg har sett på Soknabruket og Eggemoen er en påminnelse om at det er næringslivet som må løse klimautfordringene, og det får vi bare til om vi samarbeider. Jeg har møtt en kommune i dag som er så fremoverlent at jeg vil ta det med når jeg møter KS neste uke. Her er det folk som vil satse, og som vil ut i verden, sa NHO sjef Ole Erik Almlid imponert. Han la også vekt på at vi må snakke opp skog- og trenæringen. Alt som kan lages av olje kan også lages av tre.


Administrerende direktør i NHO Ole Erik Almlid besøkte nylig næringslivet på Ringerike. Etter en orientering og omvisning på Eggemoen tok Ola Tronrud, eier av blant annet Tronrud Engineering AS med seg Almlid og følget i to helikoptre til Sokna. I strålende vintervær fikk de en flott omvisning i Ringeriksregionen og de viktigste næringsområdene slik som Eggemoen, Helgelandsmoen, Follum og Sokna.

Forutsigbare rammebetingelser

Almlid dro ikke alene for å besøke Ringeriksregionen. Han hadde også med seg regiondirektør for NHO Viken Oslo Nina Solli, ordfører på Ringerike Kirsten Orebråten, ordfører i Hole Syver Leivestad, varaordfører Ringerike Dag Henaug og assisterende rådmann Terje Dalen som fikk en grundig orientering om Moelven Soknabruket, Viken Skog og Treklyngen av adm dir Atle Nilsen, organisasjonssjef Olav Bjella og adm.dir Rolf Jarle Aaberg.  Nilsen fortalte om en lønnsom virksomhet i vekst, hvor de nylig har satt i produksjon Norges største pelletsfabrikk, der hele produksjonen er solgt til SCA. Nilsen vektla hvor viktig det er med forutsigbare rammebetingelser, og en infrastruktur som gjør at de ikke har dyrere transport enn konkurrentene. Soknabruket hemmes nå av at de ikke har tillatelse til å benytte modulvogntog på avkjøringen fra RV7 og inn til sagbruket. Dette gir vesentlig flere transporter med høyere kostnader og miljøbelastning.  Nilsen viste til at Viken Skog er Moelven sin største leverandør, og at man sammen er helt avhengig også å få redusert kostnadene ved tømmertransport. Her har kommunene en viktig rolle, da alt for mange tømmerbiler i dag må kjøre med redusert last.

 

Konkurransedyktige internasjonalt

Olav Bjella la vekt på arbeidet med å utvikle verdikjeden skog i en konkurranseutsatt hverdag.

 -Skal vi som råstoffprodusent være konkurransedyktig i et internasjonalt marked må vi være effektive og forutsigbare som leverandør. Dette har vi kommet langt med, men det er avgjørende at alle spiller på lag, sa Bjella. 

Han tok også opp hvor viktig det er å se hele skogbrukets infrastruktur i sammenheng, da det er det svakeste leddet som er avgjørende for kostnadene. 

-Det er svært viktig at arbeidet med Godspakke Innlandet blir gjennomført med blant annet nye terminaler på Rudshøgda og Hauerseter. Det er et mål at tømmeret i størst mulig grad blir foredlet i Norge, men for å sikre avsetning på hele tømmerstokken vil vi også være avhengig av noe eksport. Gode eksportkanaler er derfor avgjørende, og her kommer betydningen av å finne en varig og kostnadseffektiv ny havneløsning i Drammensfjorden opp, sa Bjella.  

 

Bjella benyttet anledningen til å takke NHO og Ringerike kommune for deres deltakelse og støtte i den pågående regionale planprosessen.

 

Forutsigbar biodrivstoffpolicy

Rolf Jarle Aaberg fra Treklyngen orienterte om arbeidet som pågår med å utrede og planlegge ny foredlingsindustri på Follum.

Dette inkluderer et samarbeid med St1 om et fullskala biodrivstoff og bioraffineri og et samarbeid med Elkem om en mulig biokarbonfabrikk. Begge initiativene vil om de blir realisert innebære milliardinvesteringer med et stort råvareforbruk. Treklyngen sin rolle er som tilrettelegger av areal, utvikle synergier med andre aktører og arbeide for gode og langsiktige rammebetingelser. Aaberg understreket betydningen av å ha internasjonalt konkurransedyktige rammebetingelser. Dette inkluderer langsiktig konkurransedyktig kraftpris, lav og forutsigbar el-avgift, forutsigbar tilgang til råstoff og industrivann, ingen eiendomsskatt på prosessanlegg osv. Han understreket også betydningen av en forutsigbar biodrivstoffpolicy.

 

-Må snakke opp skog- og trenæringen

Besøket fra NHO sjefen ble avsluttet på Gledeshuset i Hønefoss. Styreleder i NHO Viken Oslo Håkon Tronrud takket for stort engasjement og mulighetene for å få vist fram næringslivet i regionen.  Almlid oppsummerte dagen og mange av inntrykkene han satt igjen med fra besøket. – Vi må skape 6-800 000 nye arbeidsplasser i fastlands-Norge de neste tiårene hvis vi skal opprettholde velferden vår.  Samtidig må vi løse klimautfordringene. Sett fra næringslivet må vår ambisjon være å bli best i verden – det er ikke noe alternativ. Vi får til mye i dette landet, til tross for at vi er så få. Vi må samarbeide, og bygge videre på den norske modellen. Vi har i dag sett et glimrende eksempel på privat-offentlig samarbeid knyttet til arbeidet med vei-og baneprosjektet. Almlid la også vekt på at vi må snakke opp skog- og trenæringen. Alt som kan lages av olje kan også lages av tre. Vi må få fram budskapet om at biodrivstoff er klimavennlig. Regjeringens forslag om å gjeninnføre veibruksavgiften på biodrivstoff utover innblandingskravet sendte et svært dårlig signal til de som planlegger ny industri, og dette er et forslag som NHO, LO og skog- og trenæringen har stått sammen om å få reversert.