Det går mot nettbaserte årsmøter

Restriksjonene innført mot fysiske møter og arrangementer får konsekvenser for organisasjonsarbeidet i Viken Skog. I samråd med våre tillitsvalgte i skogeierlagene arbeides det nå med en plan for hvordan vi skal få gjennomført valg og tatt de nødvendige beslutningene som kreves i vedtektene våre.


12. mars ble det besluttet å utsette alle de planlagte årsmøtene i skogeierlagene, og dermed valgkretsene for å velge utsendinger og behandling av saker som kommer opp på årsmøtet i Viken Skog.  Regjeringen har etter dette gjennom egne forskrifter hjemlet i den såkalte Koronaloven vedtatt unntak for kravet om fysiske møter i styret, årsmøter og generalforsamlinger. Bestemmelsene i unntaksforskriftene går foran bestmmelsene i selskaps- og samvirkelovene og også foran bestemmelser i vedtektene. Skogeierlagene er pr. definisjon foreninger, og disse omfattes ikke av disse unntaksforkriftene. Foreninger er imidlertid heller ikke hjemlet i noe eget lovverk, og det er derfor kun bestemmelsene i vedtektene og foreningens egen fortolkning av disse som gjelder.

Organisasjonssjef i Viken Skog, Olav Bjella konstaterer at det fortsatt er uklart hvor lenge restriksjonene mot fysiske møter vil vare.

- Mye tyder på at restriksjonene blir opprettholdt i en eller annen form i hvert fall frem til sommeren. I samråd med våre tillitsvalgte i skogeierlag og områdestyrer arbeides det med en plan for hvordan vi skal forholde oss i denne situasjonen. Årsmøtet i Viken Skog SA må avvikles innen utgangen av juni, og forut for det så må det velges utsendinger. Dette er hjemlet i Samvirkeloven, og unntaksforskriften gir anledning til at møtene kan gjennomføres nettbasert. Når det gjelder skogeierlagene så gjelder som sagt ikke unntaksforskriftene her, men i tråd med uttalelser fra juridisk ekspertise tolker vi det slik at styret i det enkelte skogeierlag står fritt til om de vil gjennomføre årsmøtet nettbasert eller utsette det inntil det åpnes opp for fysiske møter, sier Bjella.

Bratt læringskurve

 - Mange av oss har vært gjennom en bratt læringskurve for bruk av nettbaserte møter, og med gode erfaringer. Denne uka gjennomfører vi blant annet et møte med Microsoft Teams, hvor alle ledere av skogeielagene/områdene inviteres, Nettbaserte andelseiermøter med behandling av saker til årsmøtet i Viken Skog og valg av utsendinger vil sannsynligvis fungere godt, men vi skal være bevisst på at denne møteformen også vil virke ekskluderende for enkelte. Dette er imidlertid en avveining vi er nødt til å ta i den unntakssituasjonen vi nå befinner oss i, avslutter Bjella.