Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Nå gjelder den nye skogstandarden

En ny utgave av Norsk PEFC Skogstandard trådte i kraft 1. mars. – Det er en del innskjerpede krav, blant annet til dokumentasjon, men samtidig vil det gjøre oss bedre rustet til å ta de hensynene vi skal ta i skogen, sier Diana Eckert, kvalitets- og miljøsjef i Viken Skog.


Tor Henrik Kristiansen og Diana Eckert

ØNSKER NY PEFC-STANDARD VELKOMMEN: Tor Henrik Kristiansen, daglig leder i Viken Skog, og Diana Eckert, biolog og kvalitets- og miljøsjef i Viken Skog, har satt seg grundig inn i de nye kravene i Norsk PEFC Skogstandard. Foto: Bjørn H. Pettersen, Viken Skog

Av Bjørn H. Pettersen

PEFC Norge fastslår at de nye kravene sikrer artsmangfoldet, friluftslivet og fremtidsskogen, samtidig som skogstandarden ikke skal stå i veien for å drive et bærekraftig skogbruk som også er lønnsomt.

«For flatehogst og frøtrestilling er det satt normale omløpstider for å indikere god ressursutnyttelse og karbonbinding», skriver PEFC Norge i en pressemelding om den nye standarden.

– Standarden er et kompromiss mellom flere interesser og ulike syn på skogbruket. Man kan selvfølgelig diskutere innholdet, men denne versjonen av Norsk PEFC Skogstandard er våre kjøreregler de neste fem årene. Vi skal gjøre vårt for å etterleve kravpunktene, understreker Tor Henrik Kristiansen, daglig leder i Viken Skog.

Han oppfordrer skogeiere som ønsker det å delta på PEFC-kurs via Viken Skog i april.

Bred forankring

Til sammen 15 organisasjoner arbeidet med å komme frem til en enighet om hva PEFC-standarden skulle inneholde. Denne jobben ble ferdig i fjor sommer, og deretter har PEFC behandlet standarden på internasjonalt nivå.

Det er som kjent et krav å følge den bransjeutviklede skogstandarden dersom man skal selge tømmer til industriformål. Det gjør at det er viktig med en bred samfunnsmessig forankring av standarden. I revisjonsarbeidet med den nye utgaven av Norsk PEFC Skogstandard har både miljøorganisasjoner og friluftsorganisasjoner deltatt sammen med skogsamvirkene. I tillegg har myndigheter og forskningsinstitusjoner bidratt med råd og kunnskap.

– Viken Skog er det som kalles en gruppesertifikatholder når det gjelder PEFC-standarden. Vi kan dermed si at å ivareta dette sertifikatet er en viktig jobb på vegne av våre eiere og samarbeidspartnere. Uten sertifikatet kan vi ikke gjøre jobben vår. Vi tar de nye kravene på alvor, selv om vi synes at enkelte av dem gjør arbeidet mer komplisert for skogeierne, våre ansatte og våre samarbeidende entreprenører. Men den nye standarden er et bidrag til et mer bærekraftig skogbruk, og den skal etterleves i hverdagen, sier Tor Henrik Kristiansen.

Les om de viktigste endringene i Norsk PEFC Skogstandard og fakta om sertifiseringsordningen.

Biologisk viktige områder

Diana Eckert er enig i at dokumentasjonskrav gjør oppgavene mer krevende.

– Det blir litt mer jobb for hver enkelt, særlig for dem som er involvert i planlegging og gjennomføring av hogst. Skogbrukslederne får blant annet flere ting å vurdere før og etter hogst, og de skal involvere oss i kvalitets- og miljøavdelingen oftere enn tidligere. Mer må dokumenteres – både av oss i selskapet og av entreprenørene. Samtidig er dette et sikkerhetsnett, fordi det reduserer risikoen for å gjøre alvorlige brudd på standarden og våre miljømål. Den nye standarden sikrer med andre ord et langsiktig og bærekraftig skogbruk på en bedre måte enn den forrige utgaven, poengterer Diana Eckert.

Hun kjenner også godt til FSC-standarden. Eckert mener kravene som gjelder i skogen for de to standardene nå i praksis er veldig like.

− Det er noen små forskjeller, men jeg mener begge sikrer bærekraftig skogbruk på en god måte. Den største forskjellen er hvor mye skogeieren må sette av til biologisk viktige områder (BVO). I PEFC-standarden er det et krav om 5 prosent BVO for skogeiendommer med mer enn 1500 dekar produktiv skog. I FSC-standarden skal det være 10 prosent BVO for alle eiendommer, forteller biologen.

LANDJORDAS MEST ARTSRIKE ØKOSYSTEM: PEFC Norge understreker at det er viktig å ta vare på og utvikle livsmiljøene for alle planter og dyr, spesielt sjeldne og truede arter. Det finnes om lag 26.000 kjente arter i skogen i Norge, og av disse er 1330 kategorisert som truede i den norske rødlista.

Mer lukket hogst

Diana Eckert mener altså at den nye PEFC-standarden fører til merarbeid samtidig som den sikrer at det tas grundigere beslutninger for artsmangfoldet, livsmiljøene og de truede og sårbare artene.

− Vi får flere kartlegginger å forholde oss til. Det bidrar i større grad enn før at det er de aller viktigste skogområdene som blir tatt vare på. Standarden tar også hensyn til den nyeste forskningen på hekkeområder og spillområder for fugler. Ny forskning er en fundamental årsak til at Norsk PEFC Skogstandard revideres med jevnlige mellomrom, påpeker hun.

Den forrige PEFC-skogstandard ble innført i 2016, og det skal normalt gå fem år mellom hver revisjonsperiode. Denne gangen tok det riktignok mer tid før deltakerne kom frem til det som nå er sluttresultatet.

Noe av det som har blitt diskutert mest er flatehogst og lukket hogst. I den nye standarden heter det at gruppesertifikatholdere skal ha nødvendig kompetanse om lukkede hogstformer. Gruppesertifikatholdere skal også beskrive hvordan andelen lukkede hogster og småflatehogster kan økes. Viken Skog har i løpet av de siste månedene rettet økt oppmerksomhet mot lukkede hogstformer.

MER LUKKET HOGST: Lars Kristen Haug i forbindelse med kursing av ansatte i lukket hogst. Foto: Bjørn H. Pettersen

− Alle som er involvert i planlegging og hogst har deltatt på kurs i lukket hogst i regi av Skogkurs. I tillegg har skognæringen sammen laget et nettkurs i den nye skogstandarden på Skogskolen.no. Vi har også gjennomført interne kurs, og vi informerer og motiverer flest mulig til å gjennomføre kurset for å øke kompetansen for planleggere og dem som gjennomfører skogsdriftene, sier Lars Kristen Haug, skogsjef i Viken Skog.

Les mer om lukket hogst.

Bidrar til bedre klima

Viken Skog som organisasjon har med andre ord startet arbeidet med å bygge opp nødvendig kompetanse på de nye kravene i standarden og tilrettelegge for å levere på kravene.

Mye godt arbeid er allerede gjort, konstaterer Tor Henrik Kristiansen.

− Den nye skogstandarden krever mer dokumentasjon på valgene vi gjør, men det er en del av samfunnsutviklingen. Jeg mener at vi går riktig vei med tanke på et bærekraftig skogbruk til beste for både klimaet og det biologiske mangfoldet. For hver dag som går blir vi litt bedre enn vi var dagen før. Vi vil fortsette dette arbeidet gjennom et aktivt skogbruk hver dag, hele året. Og så vet vi at produkter basert på råstoff fra skogen er viktige bidrag for å løse klimautfordringene. Derfor vil skogbruket stå sentralt i årene som kommer, og som tømmerkjøper og formidler av skogkulturtjenester skal vi gjøre en god og ansvarlig jobb til beste for samfunnet, fastslår Viken Skogs daglige leder.

Du finner den nye PEFC-standarden her.