Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Bestill skoggjødsling for 2021

Gjødsling av skog med klimatilskudd og bruk av Skogfond med skattefordel er et av de mest lønnsomme tiltakene du som skogeier kan gjøre. Nå åpnes det igjen opp for gjødsling av skog med tilskudd også i kommunene med restriksjoner rundt Oslofjorden.


Bli med opp i helikopteret og se hvordan gjødsling foregår - snurr film!

 

Klart for å inngå avtaler om skoggjødsling for 2021-sesongen

Å gjødsle eldre skog med nitrogen, ca. 10 år før avvirkning, er noe av det mest lønnsomme du som skogeier kan gjøre. Lønnsomheten kommer av økt verditilvekst, økt volumtilvekst og ikke minst av at man kan benytte skogfond med skattefordel til tiltaket, og staten bidrar i tillegg med et eget klimatilskudd. Tilskuddssatsene, vilkår og forutsetninger for 2021 er pr idag (11.1.2021) ikke fastsatt, men de forventes videreført på omtrent samme nivå som tidligere år med 40%.

Også tilskudd i kommuner med restriksjoner rundt Oslofjorden

I bestemte områder i fylkene Oslo, Viken, Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland har det som kjent vært et arealtak for gjødsling av skog med klimatilskudd i periden 2016 til 2020. Restriksjonene er begrunnet med frykt for nitrogenforurensning til Oslofjorden. Arealtaket på 25 000 dekar ble stort sett oppfyllt de første 2-3 årene, og siden har gjødslingsaktiviteten vært svært lav i disse kommunene. Landbruksdirektoratet varsler nå at vi går inn i en ny femårssperiode med de samme arealrestriksjonene, og at det derfor åpnes opp for gjødsling med tilskudd igjen fra 2021.

Hvorfor gjødsle skog?

 • Du oppnår 1-2 m3 økt volum pr. dekar i løpet av 8-10 år
 • Høyere andel sagtømmer og høyere verdi pr. kubikk
 • Finansiering over skogfond
 • Mulig tilskudd (40% i 2020)
 • Årlig realavkastning på 15-35%
 • Viktig klimatiltak: Netto ca. 1000 kg C02-binding pr. dekar

Hvilke bestand bør man gjødsle?

Det er ikke like lønnsomt å gjødsle alle bestand. Noen bestand har allerede så god nitrogentilgang at de ikke får økt tilveksten av ytterliggere nitrogentilførsel. På de laveste bonitetene blir tilvekstøkningen for liten til at det i noe særlig grad er lønnsomt.

I all hovedsak, er det lønnsomt å gjødsle all skog, både gran og furu, på middels og god bonitet som skal avvirkes om 8-12 år. Altså ikke nødvendigvis kun høykvalitetsbestand.

Nedenfor har vi satt noen kriterier for utvalg av bestand:

 • Fastmark (ikke myr/torvjord)
 • Podsolprofil
 • Bonitet 11-20
 • Ikke mer enn 20% løvinnslag
 • Minst 3 år etter eventuell tynning
 • Ingen tynning eller sluttavvirkning i effektperioden (8-10 år)
 • Frisk skog med tilfredsstillende tetthet

Tilskudd

For å få tilskudd må det foreligge tilfredsstillende dokumentasjon, blant annet må alle arealer kartfestes.  Dette ivaretas fra tracklog fra helikopteret.  Det er skogeier selv som må søke om tilskudd og krav om refusjon fra Skogfond. Skogeiere som ikke søker elektronisk, skal han søke på skjema LDIR-910 - Grøfting og gjødsling, som er tilgjengelig på Landbruksdirektoratet nettsider. 

Hva gjør Viken Skog?

Viken Skog organiserer helikoptergjødsling etter en svært nøyaktig og rasjonell metode. Med helikopter får man en presis spredning. Systemet sørger for automatisk spredning etter GPS på det planlagte området.

 • Befarer bestand , velteplasser og veier
 • Lager digitale kartfiler, blant annet merker ut nødvendige buffersoner
 • Koordinatfester landingsplasser
 • Organiserer utkjøring av gjødsel
 • Oversender nødvendig dokumentasjon og fakturerer

Viken Skog vil bistå med inntegning på kart, bufre ut områder hvor det ikke skal gjødsles og samordne landingsplasser. Deretter foretas det en arealberegning før materialet oversendes Pegasus Helicopter for utførelse. På bakgrunn av arealberegningen blir det en nøyaktig utgift samt en forventet gjødslingsgevinst. Vi bistår også med utarbeiding av en langsiktig gjødsligsplan på din skogeiendom, basert på skogbruksplanen.

Vurderer du gjødsling av din skog, så ta kontakt med din skogbruksleder , så kan vi sammen finne egnede arealer for gjødsling.