Nå blir det mere penger til bruer

Det settes av 25 millioner kroner på Samferdselsdepartementets budsjett til forsterkning av bruer på fylkesveiene. På sikt håper skognæringen at minst 50 nye bruer kan forsterkes og godkjennes for 60 tonns totalvekt.


 

I Nasjonal Transportplan er det satt av 300 millioner kroner til et såkalt bruprogram som skal brukes til forsterkning av bruer som ikke tåler 60 tonn vekt på fylkesveinettet. Nå er også midlene satt av på Statsbudsjettet for 2019.

‐ Det er lagt opp til å sette av 50 millioner hvert år i en seksårsperiode. På det kommende statsbudsjettet leverer vi 25 millioner kroner til programmet. Målet er bedre og mer fremkommelige veier slik at tømmertransporten blir mer effektiv, sier Jon Georg Dale, Samferdselsminister.

Sammen med Landbruks- og matminister Bård Hoksrud overleverte han den gode nyheten til styreleder i Norges Skogeierforbund, Olav Veum denne uken.

‐ Dette er en fantastisk nyhet. Vi har hatt et håp om å få dette til, siden bruprogrammet ble prioritert i Nasjonal Transportplan. Pengene må likevel bevilges, og vi er glade for at dette er på plass nå, sier Veum.

Planlegging og opprustning

Organisasjonssjef i Viken Skog Olav Bjella var også tilstede med ministerne og Skogeierforbundet på Tveter bru i Akershus og er glad for at det prioriteres penger til bruprogrammet.

-Det er en veldig god nyhet at regjeringen innfrir løftet i Nasjonal Transportplan (NTP) om et eget bruprogram med 300 millioner kroner på fylkesveiene. 25 millioner kroner i 2019 er en grei start. Beløpet gjør det mulig å starte planlegging og opprustning av de første prosjektene, og så forventer vi at det følges opp i de neste årene med større beløp, sier han.

Spleiselag

-Når vi Viken Skog startet arbeidet med kartlegging av flaskehalser for 3-4 år siden identifiserte vi en lang rekke med bruer med alt for lav tillatt totalvekt eller maksimalt tillatt akseltrykk. Viken Skog har ledet dette arbeidet i vår region, og det siste året har vi også fått med oss industrien og transportørene på et spleiselag for å jobbe opp mot kommuner og fylker med det som står igjen av flaskehalser. At det nå kommer friske penger på bordet vil gjøre det lettere å løse opp i de siste gjenværende bruene som trenger fysisk opprustning. Av ca 11 000 bruer på landbasis står det nå kun igjen 1 000 som ikke er vurdert eller som trenger opprustning. I Viken Skog sine områder dreier det seg kun om et fåtall, men disse er viktige å få løst opp i, sier Bjella.

Kommunene bør få dispensasjoner fra veiforskriften

-Jeg fikk anledning til å snakke med statsrådene om hva vi ønsker av regjeringen på transport og vei. Regjeringen skal ha honnør for en systematisk satsning på bedring av skogbrukets infrastruktur. De største flaskehalsene er nå på kommunale veier, hvor vi savner flere virkemidler eller incitamenter for kommunene til å investere i opprustning av veiene. Det taper dessverre i kampen om midlene opp mot skoler og helsetjenester. Vi er også tydelig på at kommunene som veieier burde gis anledning til å gi dispensasjoner fra veiforskriften også for tømmertransport, noe de ikke har i dag, sier Bjella.

Også Hoksrud understreker at han mener det er viktig å legge til rette for gode transportmuligheter for skognæringen.

‐Dette er definitivt veldig viktig. Som landbruksminister er jeg glad for å høre at skogeierne oppnår gode priser for tømmeret sitt. Den jobben som er gjort for å bedre transporten, viser at næringen er fremoverlent, sier Hoksrud.

Han viser også til jobben som allerede er gjort med å skrive opp veinettet. Statens vegvesen har, etter innspill fra blant annet Norges Skogeierforbund, satt i gang en systematisk gjennomgang av alle bruer på fylkesvegnettet for å sjekke hvilke bruer som tåler 60 tonn. Dette har ført til at mer og mer av vegnettet har kunnet skrives opp, og at andelen 60-tonnstransporter har økt jevnt og trutt.

Dag Skjølaas, rådgiver i Norges Skogeierforbund, har jobbet målrettet med dette.

‐ Vi har et godt samarbeid med Statens vegvesen og utviklingen har vært svært positiv når vi ser på hvor mye av tømmertransporten som går som 60 tonn. Nå som midlene til bruprogrammet er på plass kan vi øke dette ytterligere. Når vi går fra 50-60 tonns transporter øker nyttelasten med 33 prosent. Antall transporter kan gå ned 25 prosent, og vi får en kostnadsreduksjon anslått til mellom 15-20 prosent, sier Skjølaas.

Pengene til det såkalte bruprogrammet kan rekke til å forsterke cirka 50 av de svake bruene på fylkesveinettet.

– Gjennom det kan 60-tonnsandelen på tømmertransportene økes med ytterligere 10-15 prosent. Det tilsvarer årlige innsparinger på ca. 20 millioner kroner. Vi er glade for at det gis startsignal slik at bruprogrammet kan planlegges ferdig og settes i gang. Håpet er at vi kan være i gang med noen bruer allerede i 2019, sier Skjølaas.