Markberedning er både viktig og riktig

Hensikten med markberedning er å lage gode spire- og etableringsforhold ved naturlig foryngelse eller såing. Det er viktig å ha gode plante- og vekstplasser som gjør plantearbeidet lettere. Markberedning er noen ganger helt avgjørende for å få til en god foryngelse.


 

Viken Skog satser nå på markberedning i Valdres, Land og Hallingdal og har inngått en 3-åring markberedningsavtale med Valdres Skog AS. Målet er at det skal være en langsiktig avtale som tar utgangspunkt i markberedningsstandarden.

Det ble nylig utarbeidet en revidert standard for markberedning. Standarden gir tydelige føringer på plante- og spireplasser. Det er skognæringen, Fylkesmannen i Oppland og Hedmark samt Skogkurs som har samarbeidet om å utforme standarden.

Kultur og tradisjon for markberedning

Viken Skogs skogbruksleder i Sør-Aurdal, Kai Reidar Dølven, mener det er mulig å skape kultur og tradisjon for markberedning. Han følger tett opp avtalen Viken Skog har gjort med Valdres Skog.

-Årsaken til at det nettopp er disse områdene det er inngått avtale med er på grunn av jordsmonnet og at vi finner store områder med tykk råhumus som er velegnet for markberedning, forklarer Dølven.

Kalibreringsdag


-Vi gjennomførte en kalibreringsdag for markberedning i Sør-Aurdal, i sommer. Målet var rett og slett å få med flest mulig på «laget» for å jobbe i samme retning. At det offentlige kan samarbeide med oss tømmeraktører om å nå et mål er viktig og vi hadde også med oss Valdres Skog AS v/Andreas Råheim og hans team. Vi brukte Trygve Øvergård fra Skogkurs som instruktør, for han er etter vår mening antakelig den i Norge som vet mest om markberedning og fordelene med dette. Vi var først inne et par timer på Begna Bruk og gikk gjennom teorien. Så bar det ut i skogen for å se på forskjellige felt med både pågående markberedning, felt der spirene så vidt hadde begynt å komme opp etter et par år og eldre plantede felt som ble markberedt for 5 år siden. Der ble det plantet på omvendt torv. På det siste feltet fikk vi virkelig se effekten av markberedning, noe som var artig, sier Dølven entusiastisk.

Økonomi i markberedning

Skogeier får 35-40% tilskudd på markberedning og en billigere planting utført fra markberedning. Summen av tilskuddet pluss rimeligere planting gjør at markberedning + planting = samme kostnad som ved normal planting uten markberedning. I tillegg er effekten en mer vellykket foryngelse med tanke på billeangrep, omløpstid og tettere skog. Med disse faktorene er det svært god økonomi i markberedning.

Markberedning er noen ganger helt avgjørende

-Erfaringer vi har gjort med tidligere runder med markberedning viser hvor vellykket dette blir. Markberedning er både viktig og riktig og noen ganger helt avgjørende. Vi oppfordrer derfor skogeiere om å kaste seg rundt og bestille markberedning. Vurder marken på samme måte som du vurderer planting etter hogst, og planlegg i tide, sier skogbruksleder Dølven.

Skogsentreprenør Andreas Råheim har klokkertro på markberedning.

 

-Siste markbereder kjøpte vi i 1998. Jeg er av den oppfatning at det er en særdeles effektiv måte å få i gang foryngelsesskogen. Vi kjørte markbereder helt frem til 2012. Så ble det stille noen år før Viken Skog tok kontakt for noen måneder siden og ønsket å inngå en 3-åring avtale. Min dyktige kollega Svein Hovi er nå ambulerende markbereder-entreprenør. På vinteren kjører han hogstmaskin og lassbærer samt at han gjør all maskinflytting selv. Han er derfor en veldig aktuell kandidat til å jobbe med markberedning for oss. Målet er å øke kapasiteten til 2 mann på markberederen og utføre 8 000 dekar markberedning i året, sier Råheim.

Brannvakt i sommer

Med den ekstreme skogbrannfaren som har vært i sommer måtte Råheim iverksette en rekke tiltak i skogen.

-Vi måtte ansette en egen brannvakt som fulgte med der vi markberedte. Han så etter om det var gnister som tok fyr eller om det var noe som ulmet. Vedkommende var utstyrt med både

brannslukker og brannsmekke. I tillegg til nyeste teknologi/utstyr har vi investert i brannstasjon montert med kapasitet på 1 500 liter vann (skum + pulver) til slukking av en eventuell brann.   Tiltakene som er utført sammen med god planlegging med hensyn til valg av områder har ført til at vi har kunnet kjøre tilnærmet hele sommeren. Det har ikke vært tilløp til brann i det hele tatt, forteller Råheim.

Komatsu 875 med E26 markberedningsanlegg


Spisskompetanse på markberedning

Trygve Øvergård i Skogkurs har spisskompetanse på markberedning og mener det kan være god økonomi i å markberede på aktuelle felt.

-Med de moderne markberederne vi har nå så får en gjort en grundig og god jobb i tykk humus. Vi har i dag vært gjennom en rekke markberedningsfelt og det var fantastisk å se skoleeksempelet på det siste feltet, som viste meget positiv effekt på å plante i omvendt torv. Det ble markberedt her for ca. 5-6 år siden og vi så at plantene som er plantet i omvendt torv er nesten tre ganger større enn plantene som er satt i flekken. Dette gir liten planteavgang og gode vekstmuligheter. Her vi står nå så er det ca. 180 planter pr. dekar. Tiltaket er veldig givende å se på sier den energiske kursinstruktøren og gir honnør til skogeier Marit Hougsrud i Sør-Aurdal, som valgte å gå for markberedning på feltet.

Nå i sommer har hun valgt å gå for det igjen andre steder på eiendommen og Valdres Skog AS er godt i gang med arbeidet.

-Jeg velger markberedning for det er noe vi har lært er klokt å gjøre, og når man faktisk ser effekten av det forstår vi hvor smart det er. I feltet vi står på, så ser vi at det er ingen naturlig foryngelse mellom de plantede plantene og vi ser at plantene som er plantet i omvendt torv er mye større, sier Hougsrud fornøyd.

Hun råder også andre skogeiere til å sjekke ut muligheter for markberedning i egen skog.

-Man bør forhøre seg om tilskuddsmulighetene i kommunen. Skogeierne får bra med tilskudd på markberedning og flere bør sjekke om det er aktuelt i det området skogen ligger. Det er ikke alle steder det skal markberedes. Det kan fort bli dyrt hvis det ikke har noe for seg. Skogeier må selv undersøke og være litt kritisk, - ta kontakt med fagfolk. Det skal ikke markberedes uansett, men i visse områder kan man få mye igjen for det. Snakk med din lokale skogbruksleder, oppfordrer Marit Hougsrud.

Markberedningstips

Markberedning gir:

 • Høyere marktemperatur
 • Bedre vanntilgang
 • Bedre lysforhold
 • Mindre konkurranse
 • Mindre skaderisiko
 • Lettere plantearbeid

Markberedning fører til:

 • Raskere etablering
 • Bedre overlevelse
 • Bedre vekst i høyde og diameter
 • Billigere planter og planting
 • Kortere omløpstid

Det skal ikke markberedes:

 • I myrskog, sumpskog og kildeskog
 • I kalkskog
 • I høgstaudeskog
 • På lavmark med humusdekke tynnere enn 3 cm
 • På arealer avsatt til kantsoner
 • Nærmere enn 5 m fra bekk med årsikker vannføring
 • Nærmere enn 5 m fra kulturminnets ytre kant
 • Innenfor kulturmiljøer
 • Nærmere enn 2,5 m fra mye brukte stier
 • Nærmere produksjonsskog enn 5 m
 • I terreng med stor erosjonsfare

 Kilde: Skogkurs