Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Intensjonsavtale for industriell miljøsatsing og fabrikk på Follum

Vow ASA er et børsnotert selskap som i en børsmelding i dag melder at de har besluttet å etablere et nytt selskap, Vow Industrier som skal arbeide for å påskynde det grønne skiftet i industrien. Deres første mål er å bygge en fabrikk på Follum for å produsere biokarbon for metallurgisk industri, CO2-nøytral gass til fjernvarme og biofuel til den petrokjemiske industrien. De har inngått en intensjonsavtale med Viken Skog og Vardar med mål om en betydelig investering hvor Viken Skog skal levere biomasse til fabrikken.


Mål om å bygge fabrikk på Follum

Follum har en godt egnet beliggenhet med rik tilgang på biomasse, både i form av returvirke fra Østlandet samt tilgang på lokal biomasse fra sagbruk og skog. I tillegg er det jernbane på industriområdet med gode forbindelser til havn for utskipning fra Drammen. Derifra vil det klimanøytrale biokullet fraktes videre til havner langs norskekysten hvor de fleste produsentene av metallurgisk industri befinner seg.

Viken Skog vil levere biomasse til fabrikken

Som et ledd i denne satsingen har Vow inngått intensjonsavtaler med Viken Skog og fjernvarmeprodusenten Vardar Varme. Begge er sentrale for realiseringen av fabrikken på Follum. Viken Skog skal levere biomasse til fabrikken som igjen skal levere ren og klimanøytral gass til Vardar Varme sitt fjernvarmeanlegg. Styreleder Olav Breivik i Viken Skog sier dette er en god nyhet for skogbruket. -Vi ser nå at det er flere aktører som ser på biokarbon og vi har stor tro på at dette kan bli et viktig produkt med store leveranser til industrien. Vi ser frem til et godt samarbeid med Vow og håper på at initiativet kan resultere i en investeringsbeslutning og etablering av produksjon på Follum.

Grønn omstilling i industrien

Vow forventer at etterspørselen etter biokarbon vil øke betydelig de nærmeste årene. Dette som følge av at store, internasjonale industrikonsern går gjennom en betydelig grønn omstilling. De mener biokarbon vil erstatte fossilt kull som reduksjonsmiddel i metallurgisk industri:

-Teknologi og løsninger fra Vow vil spille en sentral rolle i denne omstillingen. I første omgang skal Vow Industries produsere biokarbon i Norge, men vårt mål er at selskapet skal være en inkubator som kan etablere flere industrielle produksjonsvirksomheter med Vows teknologi, sier Henrik Badin, administrerende direktør i Vow ASA i børsmeldingen. 

-Vi skal vise ikke bare den norske, men også den internasjonale industrien, at vi har teknologiske løsninger som akselerer det grønne skiftet, fortsetter Badin.

200 millioners investering

Det forventes en investering på rundt 200 millioner kroner i det første byggetrinnet ved det nye anlegget. Dette vil bli delvis finansiert ved lån og delvis med støtte fra Enova. Vow har nær dialog med Enova, og har grunn til å tro at prosjektet vil kvalifisere til støtte. Endelig investeringsbeslutning vil bli tatt når resultatet av Enova-søknaden foreligger. 

Marked med stort potensial

I dag bruker den metallurgiske industrien i Norge nærmere en million tonn fossilt kull og koks i året, tilsvarende rundt syv prosent av de nasjonale utslippene av CO2. På verdensbasis står metallurgisk industri for nærmere 10 prosent av de totale utslippene. Markedet for biokarbon er allerede stort og voksende. Første byggetrinn på Follum vil kunne produsere 10.000 tonn grønt og klimanøytralt biokarbon, men Vow ser for seg en storstilt utbygging på Follum, og etter hvert også andre steder i Norge og Europa.

-Vårt mål er at Vow Industries skal kunne dekke en betydelig del av etterspørselen etter biokarbon fra metallurgisk industri, sier Badin.

Norge i tet ­

-I Vow tror vi Norge kan bli verdensledende på innovasjon for å løse klimautfordringer og hjelpe industrier i retning av en CO2-nøytral fremtid. Spiller man kortene riktig, så vil Norge ha mye å leve av etter at oljen tar slutt. På Follum håper vi å skape et stykke teknologisk industrihistorie innen det grønne skifte, avslutter Badin. 

Gitt en positiv investeringsbeslutning, så vil produksjon av prosessteknisk utstyr starte våren 2021 med fortløpende leveranser frem til oppstart av fabrikk sommeren 2022.