Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Horten kommune foreslår meldeplikt for hogst

Horten kommune har sendt ut et høringsforslag om meldeplikt for hogst. Viken Skog mener forslaget er svakt begrunnet. − Kommunen har sannsynligvis ikke hjemmel til å innføre dette, sier skogeierlagsleder Arne Petter Christensen og organisasjonssjef Olav Bjella i Viken Skog.


Arne Petter Christensen

MENER MELDEPLIKT BARE SKAPER BYRÅKRATI: Arne Petter Christensen, leder i Tønsbergdistriktets skogeierlag, er oppgitt over at Horten kommune vil innføre meldeplikt. Foto: Bjørn H. Pettersen, Viken Skog

Av Bjørn H. Pettersen

Viken Skog og Tønsbergdistriktets skogeierlag har sendt et felles høringssvar til Horten kommune. I høringssvaret understreker Olav Bjella og skogeierlagsleder Arne Petter Christensen at kommunen neppe har hjemmel til å innføre en generell meldeplikt etter skogbruksloven.

Lovens paragraf 11 sier følgende om muligheten til å innføre meldeplikt:

«Når det er nødvendig for å halde kontroll med at lova blir følgt, kan kommunen eller anna skogbruksstyresmakt gjere vedtak om at skogeigarar skal ha plikt til å melde inn planar om hogst og tiltak knytt til forynging og stell av skog. Denne meldeplikta kan gjelde ein eller fleire skogeigarar i heile eller delar av kommunen.»

– Etter vårt skjønn har ikke kommunen noe grunnlag for å si at skogbruksloven ikke blir fulgt. Aktørene i skogbruket følger regelverket og skogstandarden. Vi tolker skogbruksloven slik at kommunen og andre styresmakter kan innføre meldeplikt for hogst dersom det er gjentatte eller bevisste brudd på reglene. Vi kjenner ikke til at dette er eller har vært et omfattende problem i Horten kommune, sier Olav Bjella.

MENER MYE SKAL TIL: Olav Bjella mener det skal mer til for å innføre meldeplikt for hogst enn at kommunen bare ønsker det. − Kommunen kan kreve meldeplikt, men da må de ha det vi mener er skjellig grunn, det vil si at kommunen legger til grunn at aktørene ikke følger lover og regler. Det er vi i så fall sterkt uenige i, sier Bjella.

Jobber for et aktivt skogbruk

Arne Petter Christensen, leder i Tønsbergdistriktets skogeierlag, eier selv skog i Horten kommune. Han ivrer for et aktivt skogbruk fordi det har en økonomisk verdi å bruke den fornybare ressursen skogen gir.

− Et aktivt og bærekraftig skogbruk sørger blant annet for at skogen tar opp mer CO₂ enn en skog som ikke blir skjøttet. I tillegg bidrar både miljøregistreringer og skogstandarden til at vi tar viktige hensyn til det biologiske mangfoldet. Skogbruket er dessuten med på å sikre gode turopplevelser i skogen. Mange tenker kanskje ikke over at det aktive skogbruket er en viktig årsak til at skogen i Horten er så særpreget. Det er svært gode vekstforhold her. Uten skogbruket vil det raskt gro over, og i løpet av noen år vil det bli nærmest ufremkommelig på veiene og stiene rundt omkring i skogsområdene. Det er ikke bra, verken for turgåerne eller mange av artene, understreker Arne Petter Christensen.

DET VOKSER GODT: For 10−11 år siden hadde Arne Petter Christensen en hogst her. Nå er det vokst kraftig opp igjen.

Ble også foreslått i 2012

Flere kommuner har tidligere foreslått å innføre meldeplikt for hogst, men de fleste har skrinlagt det etter at kommunens politikere og administrasjon har satt seg nøyere inn i hvordan skogen blir ivaretatt gjennom gjeldende regelverk − blant annet gjennom naturmangfoldloven og den nevnte skogbruksloven. I tillegg er alle aktørene i skogbruket forpliktet til å følge næringens skogstandard, Norsk PEFC Skogstandard, som består av 27 kravpunkter. Å sikre hensynet til biologisk mangfold og friluftslivet er blant standardens mål.

− Horten kommune foreslo sist gang i 2012 å innføre meldeplikt for hogst. Det ble ikke noe av den gangen, og jeg håper ikke det skjer nå heller. Innføring av meldeplikt innebærer at kommunen påtar seg et medansvar for at lover og forskrifter knyttet til skogforvaltningen blir fulgt. Kommunen må da sette av ekstra ressurser til oppfølging og kontroll. Meldeplikt vil neppe føre til noen vesentlig endring av planlegging og gjennomføring av hogst, utenom en byråkratisering. Derfor mener jeg det er helt unødvendig med et slikt forslag, sier skogeierlagsleder Arne Petter Christensen.

Gjelder all produktiv skog

Det er Arbeiderparti-politiker Bjarne Johannessen, leder i Horten kommunes hovedutvalg for klima, miljø og teknikk, som har foreslått å innføre meldeplikt for hogst. Som utvalgsleder har han myndighet til å bestille saker og be administrasjonen om å utrede dem. Etter høringen skal forslaget om meldeplikt til endelig politisk behandling i hovedutvalget eller kommunestyret, opplyste han til Gjengangeren i desember i fjor.

− Jeg håper vi skal få ordningen på plass om ikke så lenge. Med meldeplikt blir hogst vurdert opp mot målene i naturmangfoldloven. Meldeplikt vil også gjøre at det foretas en avveining mellom ulike samfunnsinteresser og at flere aktører kan framføre sitt syn, sa Bjarne Johannessen til avisen.

Nå har altså administrasjonen utredet forslaget, som innebærer at praktisk talt all produktiv skog i Horten kommune er underlagt meldeplikt når det gjelder hogst på 2 dekar eller mer. Høringsbrev og forskriftsforslag ble sendt ut 15. mars. Svarfristen er 25. april. Viken Skog og Tønsbergdistriktet skogeierlag sendte høringssvar 22. april.

Tok beslutning etter hogst i Tonsåsen

Bjarne Johannessen forteller til Viken Skog at det var en uheldig hogst i området Tonsåsen i Horten kommune som var utslagsgivende for hans forslag om å innføre meldeplikt.

Han opplyser at det var snakk en hogst i et mye brukt skogsområde som et eiendomsselskap hadde kjøpt med boligutbygging som formål. Hogsten ble utført uten at det var gjennomført miljøregistreringer i skog (MiS), noe som er et krav i lovverket og for å kunne selge tømmer.

− Denne saken viser at meldeplikten vil være en fordel for alle parter. Da kan kommunen bidra til å passe på at alt går riktig for seg, sier Johannessen.

Skogeierlagsleder Arne Petter Christensen er uenig i Johannessens vurdering:

− Den hogsten i Tonsåsen er ikke representativ for skogbruket her i kommunen. At én entreprenør eller utbygger gjør en feil, kan ikke få konsekvenser for alle vi skogeierne som gjør det vi kan for å følge lover og regler. Det blir galt, og jeg er redd for at meldeplikt vil virke pasifiserende på mange av skogeierne. Det vil i så fall føre til dårlig stelte skoger uten stier og veier som turfolket kan bruke, fastslår Christensen.

Tønsbergdistriktets skogeierlag, som Horten er en del av, har til sammen 356 medlemmer. 47 av disse har skogeiendom i Horten kommune, de øvrige i kommunene Tønsberg og Færder.