Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Hektisk år på Lierstranda tømmerterminal

I løpet av 2022 vil om lag 850.000 kubikkmeter med tømmer ha blitt fraktet til Lierstranda, og lastet opp på mer enn 200 båter. – Lierstranda er nå Norges største tømmerterminal, forteller Olav Bjella.


Tømmertraktor, Lierstranda

850.000 KUBIKKMETER MED TØMMER I 2022: Tømmertraktor på Lierstranda tømmerterminal. Foto: Bjørn H. Pettersen, Viken Skog

Av Bjørn H. Pettersen

Olav Bjella, organisasjonssjef i Viken Skog, er styreleder i Drammensregionens Virkesterminaler (DVT). Selskapet er eid av Viken Skog, SB Skog, Nortømmer og Glommen Mjøsen Skog – alle med 25 prosent hver.

De fire tømmerkjøperne har siden 2015 samarbeidet om drift av tømmerterminalen på Lierstranda, der skipene legger til kai for å lastes med tømmer og flis. I år blir det naturlig nok også rekord i antall skip som har blitt fylt opp ved tømmerterminalens lekter.

– Estimatene viser at vi i 2022 kommer til å nærme oss 850.000 kubikkmeter med tømmer og flis skipet via tømmerterminalen på Lierstranda. 2021 var et rekordår da vi skipet 400.000 kubikkmeter via denne havneterminalen. Vi snakker altså om en dobling i år. Når året er omme, vil nærmere 230 skipslaster ha blitt fylt med råstoff fra Norges skoger, for det meste sagtømmer og massevirke. Om lag 10 prosent er flis fra sagbruk eller biovirke, forteller Olav Bjella.

En av forklaringene på veksten over Lierstranda er alt vindfallet som er hogget det siste året. En annen er den økte etterspørselen etter massevirke, både hos Norske Skog Skogn i Trøndelag og andre massevirkeforbrukende fabrikker rundt om i Europa.

Får bruke havna i fem år til

Det er ingen hemmelighet at Lierstranda tømmerterminal er en del av det som skal bli den nye fjordbyen i Lier kommune. Det betyr at tømmerterminalen skal bort med tid og stunder. Inntil nylig var det uklart hvor lenge arbeidet på terminalen kunne fortsette som i dag, ettersom dagens leieavtale var i ferd med å gå ut.

SKAL BLI FJORDBY: Om en 10–15 års tid kan Lierstranda se helt annerledes ut enn nå, blant annet med leilighetskomplekser der det nå er tømmerterminal og oppstillingsplass for biler. Foto: Egil Granum

DVT leier Lierstranda tømmerterminal av Statkraft, som i sin tur har en festekontrakt som går ut i 2029. Avtalen mellom DVT og Statkraft ble fornyet tidligere i år, og gjelder nå til 1. januar 2028. I tillegg krever Lier kommune at det søkes dispensasjon om å bruke en lekter som kaifront. DVT søkte tidligere i år om fornyet dispensasjonen, noe kommunen innvilget. Gjeldende dispensasjon går ut i midten av 2027.

– Det betyr at vi nå har mulighet til å bruke Lierstranda tømmerterminal i minst fem år til. En forutsetning for dispensasjonen om å bruke lekteren er at arbeidet med relokalisering av tømmerterminalen fortsetter. Dette er noe vi jobber videre med, men vi er avhengige av offentlig hjelp, både fra regjeringen og på kommunenivå. Ansvaret for havner ligger hos kommunene, mens tilskudd til bygging av havner og veier er noe staten må bidra med, fastslår Olav Bjella.

Ser mot Drammen kommune

Dagens mest sannsynlige scenario er at tømmerterminalen flyttes til Juve, nord for Svelvik i Drammen kommune. Området brukes i dag av Juve Pukkverk AS.

Tanken er å sprenge ut et større område i dagens pukkverk, planere ut og anlegge en 200 meter lang kaikant, med plass til to skip samtidig. I tillegg er det behov for et areal på mellom 30 og 50 dekar for måling, lossing, lasting og mellomlagring av tømmer og flis.

Den største utfordringen er en god og trafikksikker vei fra E18 og nedover mot Svelvik. Det finnes allerede planer for oppgradering av Svelvikveien, som i dag er både smal og svingete. En del av planen er en ny tilførselsvei mellom Eik langs E18 og Tørkopp ved Drammensfjorden.

– Ny tilførselsvei og oppgradering av Svelvikveien er viktig for å kunne få en ny havneterminal for tømmer i et område som ikke ligger for langt unna Lierstranda og dermed de store tømmerressursene. Det er ingen nære naboer til pukkverket i dag. Vi setter derfor stor lit til at vi skal få til dette i løpet av de neste årene. Vi har gitt innspill til Drammen kommune, som nå er i prosess med å lage en ny kommuneplan. Vi håper og tror på en regulering av dette området til et formål som kan inkludere en tømmerterminal. Dette alternativet gir lavest mulig klimaavtrykk, med transportkostnader vi kan leve med dersom det blir noe av veiplanene, konkluderer Olav Bjella.

På bordet til fiskeri- og havministeren

Tidligere var det Samferdselsdepartementet som hadde det overordnede ansvaret for havnelokalisering. I dag er dette flyttet til Nærings- og fiskeridepartementet.

Viken fylkeskommune har bedt Landbruks- og Matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet om bistand til å finne en løsning for en ny tømmerhavn i kommunen, og 14. november ble det spørsmålet drøftet i et møte der alle departementene deltok.

− Vi håper at vi sammen med kommunen, fylkeskommunen, statsforvalteren og de ansvarlige departementene på sikt kan komme frem til en god og permanent tømmerterminal ved Drammensfjorden, det vil si svært sentralt på Østlandet, avslutter Olav Bjella.