Frykter billeangrep i sommer

Fjorårets varme og rekord-tørre sommer var gunstig for granbarkbillene, og tellinger viser økt antall biller ifølge insektforsker Bjørn Økland ved NIBIO. Det bekymrer mangeårig skogbruksleder i Viken Skog i Vestfold, Jan Hatlestad.


 Granbarkbillen er det eneste insektet i Norge som angriper og dreper levende grantrær i stort omfang. Arten regnes blant de verste skadegjørerne i europeiske barskoger.

Bildetekst: Den store granbarkbillen er den eneste av de over 60 barkbillene i Norge som går til angrep på levende trær. Den tar bare livet av grantrær, en art som er økonomisk viktig for skogbruket. FOTO:  Lars Sandved Dalen

Jan Hatlestad har jobbet som skogbruksleder i Viken Skog i 33 år, og i skognæringen tilsammen 41 år. Nå frykter han et billeangrep etter tørkesommeren.

 

Tørre grantrær

-Jeg ser tørre grantrær, enkeltvis og i grupper, særlig sør og vestvendt.  De første kom tidlig i høst, og det tørker og dør stadig nye.  I området rundt disse gruppene er det også svekkede trær, som lett vil bli utsatt for ynglende biller når temperaturen blir høy nok på våren, sier Hatlestad.

 

Fra 70- tallet og til begynnelsen av 80- tallet skjedde det et masseutbrudd av barkebillen i Norden. Granbarkbillen herjet da blant annet i skogene på Østlandet, og gjorde store økonomiske skader. Dette har Hatlestad friskt minne.

- Jeg var skogsarbeider og hogg manuelt den gangen, og det var voldsom aktivitet i skogene.  Jeg husker jeg hogg mye tørr og døende skog.  «Alle» skulle hogge å redde det som fremdeles var ferskt og hadde full pris.  Skogbrukslederen i Nordre Vestfold den gangen (Arne Guthus), som jeg jobbet for, hadde veldig mye å gjøre i de årene, sier Hatlestad.


 Bilde: Jan Hatlestad oppdager mye tørrgran når han er ute på oppdrag.

 

 «Barkebillekrigen» på begynnelsen av 70-tallet

- Under barkbillekrigen for 40 år siden, ble det satt ut et betydelig antall feller (mange titusener). Det viste seg vel i ettertid at det hadde mindre betydning, men det førte i alle fall til at skogeierne kom seg ut og fikk litt mere oversikt over elendigheten. Dermed kunne de komme i gang med hogst hvis det var nødvendig.  Hard hogst av gammel gran samt kjøligere og fuktigere vår og sommer de påfølgende årene gjorde nok mest til at angrepene stilnet av, sier han.

Likevel var det stor aktivitet utover på åttitallet, med plukking av gammel og en del nye tørrgran. 

- Skogbildet er en del endret nå, siden mye av den gamle grana er hogd.  Det er en del eldre gran i de bratteste og lite tilgjengelige delene av distriktet som nå dør, men det er også mye angrep på yngre skog i hogstklasse tre og fire.  Her er nok den lille granbarkbillen også godt representert. Konsekvensen av billeangrep for skogeier er at tømmeret ødelegges og ikke holder ønsket kvalitet og dermed blir tømmerprisen langt lavere, sier Hatlestad. 

Skogbruksleder Jan Hatlestad har et klart råd og oppfordring til skogeiere:

- Ta kontakt med din lokale skogbruksleder for råd og befaring. Hogg tørr og tørkesvak skog, fortest mulig! HER

 

Tiltaksplan

Viken Skog jobber med å utarbeide en tiltaksplan dersom det skulle bli omfattende billeangrep, men dessverre er det begrenset hva man kan gjøre. Allerede angrepet virke bør tas ut på forsommeren før billene yngler, men annet både tørt (vindfall) og ferskt virke bør tas ut av skogen så fort som mulig.

 

Fakta om granbarkebillen:

Granbarkbillen (Ips typographus L.) har hatt gjentatte utbrudd flere steder i Europa og regnes blant de verste skadegjørerne i europeiske barskoger (Grégoire og Evans 2004). I løpet av perioden 1950 – 2000 drepte granbarkbillen mer enn 150 millioner kubikkmeter av gran i denne verdensdelen (Schelhaas m.fl. 2003, Økland m.fl. 2012). Her i landet er granbarkbillen den eneste insektarten som kan angripe og drepe levende grantrær i stort omfang. Etter flere år med varme og tørke har flere land i Sentral-Europa hatt betydelige angrep av granbarkbillen både i 2018 og i de foregående årene. I Slovakia var en stor storm med omfattende vindfelling av gran i 2004 starten på et barkbilleutbrudd som fortsatt pågår, der billene har drept et granvolum som er flere ganger større enn hva som ble vindfelt (Nikolov m.fl. 2014). Under barkbilleutbruddet i Norge på 1970-tallet gikk det med gran til en verdi av rundt 2,3 milliarder kroner målt i dagens tømmerpriser. Granbarkbillen formerer seg primært i ferske vindfall og andre former for døde og svekkete grantrær. (Kilde: NIBIO)