Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Foreslår tilleggsutbetaling til andelseiere som nylig har overtatt skogeiendom

På det ordinære årsmøtet til Viken Skog 31. mars ble det vedtatt en etterbetaling på 50 millioner kroner til andelseierne basert på gjennomsnittlig tømmeromsetning de siste fem årene. Nå foreslår styret for det ekstraordinære årsmøtet 6. september en tilleggsutbetaling på inntil 2 millioner kroner til andelseiere som har fått overdratt andelskapitalen innad i familien.


Hogst, etterbetaling

FORESLÅR ETTERBETALING FOR FLERE: Styret i Viken Skog foreslår at andelseiere som nylig har overtatt eiendom også skal få etterbetaling på tømmeromsetning i perioden 2017–2021. Foto: Viken Skog

Av Olav Bjella

Andelseierskap i skogeiersamvirket er personlig. Som en forutsetning for etterbetaling la Viken Skog til grunn at skogeieren måtte være andelseier per 31.12.2021, og at grunnlaget for etterbetalingen var tømmeromsetning i den perioden han/hun hadde vært andelseier.

I ettertid har Viken Skog fått enkelte henvendelser fra andelseiere som mener at også tømmeromsetningen fra tidligere andelseier burde legges til grunn ved beregningen av etterbetaling. Det vil si: Er eiendommen og andelseierskapet overført innad i familien, bør tømmeromsetningen fra forrige generasjon telle med i grunnlaget for etterbetaling.

Hovedregel: Personlig andelseierskap

Styret behandlet saken i juni, og ba administrasjonen om å foreta en juridisk vurdering. Denne konkluderer med at prinsippene for etterbetalingen som ble vedtatt i det ordinære årsmøtet er korrekt, både i henhold til samvirkeloven og Viken Skogs vedtekter. Hovedregelen er at andelseierskapet er personlig og at utbytte og etterbetaling må følge dette.

Vedtektene inneholder imidlertid en unntaksbestemmelse som beskriver at styret kan fastsette forenklede retningslinjer for innløsning (av andelsinnskuddet) og ny inntreden for eierskifter innen familien. Ved slik overføring av andelskapital overføres også de rettighetene og forpliktelsene som følger med det å være andelseier.

Gjelder i overkant av 200 andelseiere

Med dette som bakgrunn fremmer derfor styret nå et forslag for det ekstraordinære årsmøte 6. september om en tilleggsutbetaling. Denne vil gå til de som har fått overført andelskapitalen innad i familien i tidsrommet 2017–2021, og der forrige eier hadde omsatt tømmer gjennom Viken Skog i samme periode. Grunnlaget for utbetalingen er det samme som for utbetalingen vedtatt i det ordinære årsmøtet: I gjennomsnitt cirka 30 kroner per kubikkmeter tømmer omsatt i perioden 2017–2021. Dette gjelder i overkant av 200 andelseiere.

Viken Skog har i mange år hatt et eget skjema for overdragelse av andelseierskapet, og styret har nå vedtatt nye retningslinjer for dette. De som planlegger overdragelse av eiendommen til en person de er i familie med, bør derfor få med seg dette: Overfører du andelskapitalen samtidig, får den nye eieren også med seg rettighetene til fremtidige etterbetalinger basert på tømmeromsetningen til den forrige andelseieren for den perioden årsmøtet beslutter at etterbetalingen skal gjelde for.